GEKA 2020 yılı proje tek­lif çağ­rı­sı­na 192 proje baş­vu­ru­su ya­pıl­dı « Mavi Didim Gazetesi

22 Haziran 2021 - 08:31

GEKA 2020 yılı proje tek­lif çağ­rı­sı­na 192 proje baş­vu­ru­su ya­pıl­dı

GEKA 2020 yılı proje tek­lif çağ­rı­sı­na 192 proje baş­vu­ru­su ya­pıl­dı
Son Güncelleme :

05 Ocak 2021 - 11:20

191 views

GEKA 2020 yılı proje tek­lif çağ­rı­sı­na 192 proje baş­vu­ru­su ya­pıl­dı

Güney Ege Kal­kın­ma Ajan­sı’nın (GEKA) geç­ti­ği­miz Eylül ayın­da ilan et­ti­ği Al­ter­na­tif Tu­rizm ile Ko­ope­ra­tif ve Bir­lik­le­rin Re­ka­bet Gü­cü­nün Ge­liş­ti­ril­me­si mali des­tek prog­ram­la­rı­na Güney Ege Böl­ge­si’nden 192 proje baş­vu­ru­su ya­pıl­dı.

Geç­ti­ği­miz Mart ayın­dan beri Tür­ki­ye’de ve dün­ya­da ya­şa­nan Ko­vid-19 pan­de­mi sü­re­cin­de bir­çok sek­tör­de ya­şa­nan dur­gun­lu­ğa rağ­men Aydın, De­niz­li ve Muğla’dan Al­ter­na­tif Tu­rizm ile Ko­ope­ra­tif­çi­lik alan­la­rın­da Ajan­sa top­lam 192 proje baş­vu­ru­su ya­pıl­dı.

Yak­la­şık üç aylık baş­vu­ru sü­re­ci bo­yun­ca mali des­tek prog­ram­la­rı ko­nu­sun­da çe­şit­li ta­nı­tım ça­lış­ma­la­rıy­la ka­mu­oyu­nu bil­gi­len­di­ren Ajans, di­ji­tal or­tam­da ger­çek­leş­tir­di­ği bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­la­rı ve proje yazma eği­tim­le­riy­le de po­tan­si­yel baş­vu­ru sa­hip­le­ri­ne ulaş­tı. Ön­ce­ki yıl­lar­da Aydın, De­niz­li ve Muğla’da il mer­ke­zi ve il­çe­le­rin­de bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­la­rı­nı ve proje yazma eği­tim­le­ri­ni bi­re­bir ger­çek­leş­ti­ren Ajans bu yıl top­lan­tı ve eği­tim­le­ri çev­ri­mi­çi ola­rak ger­çek­leş­tir­di. Dü­zen­le­nen söz ko­nu­su et­kin­lik­ler­de yak­la­şık altı yüz ki­şi­ye ula­şan GEKA, prog­ram­lar hak­kın­da po­tan­si­yel baş­vu­ru aday­la­rı­na prog­ram­la­rın içe­rik­le­ri, baş­vu­ru ko­şul­la­rı ve sü­reç­le­ri­nin yanı sıra proje ha­zır­lan­ma­sı ko­nu­sun­da da de­tay­lı bil­gi­len­dir­me yaptı.

Sa­na­yi ve Tek­no­lo­ji Ba­kan­lı­ğı­nın ko­or­di­nas­yo­nun­da fa­ali­yet­le­ri­ni yü­rü­ten GEKA, 2020 yılı Proje Tek­lif Çağ­rı­sı, “Küçük Öl­çek­li Alt­ya­pı Pro­je­le­ri­ne Yö­ne­lik Al­ter­na­tif Tu­rizm Alt­ya­pı­sı”, “Kar Amacı Güden İşlet­me­le­re Yö­ne­lik Al­ter­na­tif Tu­rizm” ile “Kâr Amacı Güt­me­yen Ku­ru­luş­la­ra Yö­ne­lik Ko­ope­ra­tif ve Bir­lik­le­rin Re­ka­bet Gü­cü­nün Ge­liş­ti­ril­me­si” ana baş­lık­la­rın­da olu­şan ve top­lam 35 mil­yon TL büt­çe­si olan 2020 Yılı Proje Tek­lif Çağrısını 9 Eylül 2020 ta­ri­hin­de ilan et­miş­ti.

Kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rı, yerel yö­ne­tim­ler ile oda­lar, bor­sa­lar vb. kamu ku­ru­mu ni­te­li­ğin­de­ki mes­lek ku­ru­luş­la­rı­nın uygun baş­vu­ru sa­hi­bi ol­du­ğu “Küçük Öl­çek­li Alt­ya­pı Pro­je­le­ri­ne Yö­ne­lik Al­ter­na­tif Tu­rizm Alt­ya­pı­sı Mali Des­tek Prog­ra­mı”nın top­lam büt­çe­si 15 mil­yon TL ola­rak be­lir­len­di. Güney Ege Böl­ge­si’nde al­ter­na­tif tu­rizm po­tan­si­ye­li­nin ha­re­ke­te ge­çi­ri­le­rek, böl­ge­de ko­nak­la­ma yapan zi­ya­ret­çi sa­yı­sı­nın ve or­ta­la­ma ko­nak­la­ma sü­re­le­ri­nin ar­tı­rıl­ma­sı­nın he­def­len­di­ği prog­ram kap­sa­mın­da uygun pro­je­le­re as­ga­ri 50 bin TL azami ise 1 mil­yon TL des­tek sağ­la­na­cak. Aynı za­man­da uy­gu­la­na­cak pro­je­ler­le; al­ter­na­tif tu­rizm alan­la­rı­nın çe­ki­ci­li­ği­nin ve ula­şı­la­bi­lir­li­ği­nin ar­tı­rıl­ma­sı, bu alan­lar­da al­ter­na­tif tu­rizm ak­ti­vi­te­le­ri­nin çe­şit­len­di­ril­me­si ile yerel yaşam, yö­re­sel ürün­ler ve kül­tü­rel öğe­le­rin tu­riz­me en­teg­re edil­me­si de amaç­la­nı­yor.

Kobi sta­tü­sün­de­ki iş­let­me­le­rin baş­vu­ru ya­pa­bi­le­ce­ği “Al­ter­na­tif Tu­rizm Mali Des­tek Prog­ra­mı”nda ise Böl­ge­nin al­ter­na­tif tu­rizm po­tan­si­ye­li­ni ha­re­ke­te ge­çi­recek, Böl­ge­de ko­nak­la­ma yapan zi­ya­ret­çi sa­yı­sı­nın ve or­ta­la­ma ko­nak­la­ma sü­re­le­ri­nin ar­tı­rıl­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak uygun pro­je­le­re top­lam büt­çe­si 10 mil­yon TL ola­rak be­lir­len­di. Spor, ma­ce­ra ve doğa tu­riz­mi­nin yanı sıra ter­mal tu­rizm ve sağ­lık tu­riz­mi­nin ge­liş­ti­ril­me­si ile yerel yaşam, yö­re­sel ürün­ler ve kül­tü­rel öge­le­rin tu­riz­me en­teg­re edil­me­si bu prog­ra­mın ön­ce­lik­li he­def­le­ri ara­sın­da yer alı­yor. Bu prog­ram­da söz ko­nu­su hedef ve ön­ce­lik­le­re uygun pro­je­ler için as­ga­ri 50 bin TL azami ise 500 bin TL des­tek sağ­la­na­cak.

Top­lam 10 mil­yon TL büt­çe­li “Ko­ope­ra­tif ve Bir­lik­le­rin Re­ka­bet Gü­cü­nün Ge­liş­ti­ril­me­si Mali Des­tek Prog­ra­mı”nda ise üre­tim odak­lı ko­ope­ra­tif ve bir­lik­le­rin re­ka­bet­çi bir ya­pı­ya ka­vuş­tu­ru­la­rak bölge eko­no­mi­si­ne olan kat­kı­la­rı­nın art­tı­rıl­ma­sı he­def­le­ni­yor. Bu hedef doğ­rul­tu­sun­da; ko­ope­ra­tif ve bir­lik­le­rin ku­rum­sal ka­pa­si­te­si­nin güç­len­di­ril­me­si, iş­le­me, pa­ket­le­me ve de­po­la­ma sü­reç­le­ri­nin iyi­leş­ti­ril­me­si ile mar­ka­laş­ma ve pa­zar­la­ma ka­pa­si­te­le­ri­nin ar­tı­rıl­ma­sı temel ön­ce­lik­ler ara­sın­da yer alı­yor. Söz ko­nu­su prog­ram kap­sa­mın­da da uygun pro­je­le­re as­ga­ri 50 bin TL azami ise 500 bin TL des­tek sağ­la­na­cak.

Baş­vu­ru sü­re­ci ta­mam­lan­mış pro­je­le­rin de­ğer­len­dir­me sü­re­ci baş­la­tıl­mış olup Ajans ta­ra­fın­dan ya­pı­lan ön in­ce­le­me son­ra­sın­da ba­ğım­sız de­ğer­len­di­ri­ci­ler ve de­ğer­len­dir­me ko­mi­te­si ta­ra­fın­dan de­ğer­len­dir­me sü­re­ci devam edecek. De­ğer­len­dir­me sü­re­ci, pro­je­le­rin Ajans Yö­ne­tim Ku­ru­lu­nun ona­yı­na su­nul­ma­sıy­la son bu­la­cak ve ye­ter­li kri­te­re sahip ba­şa­rı­lı pro­je­ler GEKA’nın in­ter­net si­te­si ile sos­yal medya he­sap­la­rın­dan ka­mu­oyu­na du­yu­ru­la­cak.