Ga­ze­te­mi­zin 24. Ku­ru­luş yıl­dö­nü­mü­nü dost­lar­la kut­la­dık « Mavi Didim Gazetesi

22 Haziran 2021 - 08:09

Ga­ze­te­mi­zin 24. Ku­ru­luş yıl­dö­nü­mü­nü dost­lar­la kut­la­dık

Ga­ze­te­mi­zin 24. Ku­ru­luş yıl­dö­nü­mü­nü dost­lar­la kut­la­dık
Son Güncelleme :

22 Ocak 2021 - 11:38

912 views

Ga­ze­te­mi­zin 24. Ku­ru­luş yıl­dö­nü­mü­nü dost­lar­la kut­la­dık

22 Ocak 1997 yı­lın­da ku­ru­lan ga­ze­te­miz 24. ya­şı­na girdi.
Ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı ne­de­niy­le alı­nan ön­lem­ler kap­sa­mın­da ga­ze­te­miz­de küçük bir kut­la­ma ya­pıl­dı.
Didim’in tek gün­lük yerel ga­ze­te­si olan ga­ze­te­miz, So­rum­lu Yazı İşleri Mü­dü­rü Filiz Kork­maz ve Didim Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti Baş­ka­nı ve ga­ze­te­miz sa­hi­bi Ergun Kork­maz ta­ra­fın­dan ke­si­len bir pasta ile Mavi Didim Ga­ze­te­si’nin 24.yılı kut­lan­dı.
Didim Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti Baş­ka­nı ve ga­ze­te­miz sa­hi­bi Ergun Kork­maz, “Mavi Didim Ga­ze­te­si’nin 24. ku­ru­luş yıl­dö­nü­mü kut­lar, tüm ça­lı­şan­la­ra ba­şa­rı­lar di­le­rim. 24 yıl ön­ce­ki şevk ve he­ye­can­la yo­lu­mu­za devan edi­yo­ruz” dedi. Kork­maz, “Bu an­lam­lı günde biz­le­ri yal­nız bı­rak­ma­yan Didim Tu­rizm Der­ne­ği Baş­ka­nı Mus­ta­fa Şen­türk, Didim Kent Kon­se­yi Baş­ka­nı Osman Ay­yıl­dız ve de­ğer­li abi­miz Yıl­maz Öz’e te­şek­kür ede­rim.” dedi.