Ha­yır­lı Olsun… « Mavi Didim Gazetesi

22 Haziran 2021 - 07:04

Ha­yır­lı Olsun…

Ha­yır­lı Olsun…
Son Güncelleme :

21 Şubat 2021 - 11:11

837 views

Ha­yır­lı Olsun…

An­la­mı­yo­rum…
Gay­ret edi­yo­rum, durup durup bir kez daha oku­yo­rum.
Hayır, yine an­la­mı­yo­rum: An-la-ya-mı-yo­rum…
Sözcü Ga­ze­te­si’nin bu­gün­kü sa­yı­sı­nın bi­rin­ci say­fa­sın­da bir haber var. Alın bir ga­ze­te, siz de oku­yun.
Eğer an­la­ya­bi­lir­se­niz, bize de an­la­tın.
Ha­be­re göre, Tür­ki­ye ile Fran­sa ara­la­rın­da bir an­laş­ma ya­pı­yor­lar.
Konu: Fran­sa’da ya­şa­yan Türk va­tan­daş­la­rı­na ve­ri­lecek eği­ti­min esas­la­rı.
An­laş­ma­da var olan bir madde ile Tür­ki­ye Dev­le­ti, Türk va­tan­daş­la­rı­na ve­ri­lecek eği­ti­min la­ik­li­ğe uygun ola­ca­ğı­nı ta­ah­hüt edi­yor. Bu eği­ti­min ”ta­raf­sız” bir ni­te­lik­te ola­ca­ğı­na söz ve­ri­yor.
Bu ta­ah­hüt söz­leş­me­de müs­ta­kil bir madde ola­rak yer alı­yor.
Ga­ze­te­nin ha­be­ri­ne göre, söz ko­nu­su madde şöyle de­ni­yor:
“Bu öğ­re­tim, Fran­sız milli eği­ti­mi­nin LAİKLİK, TA­RAF­SIZ­LIK il­ke­le­ri­ne…” uygun ola­rak ya­pı­la­cak.
Bu söz­leş­me Tür­ki­ye adına milli eği­tim ba­ka­nı ta­ra­fın­dan im­za­la­nı­yor ve Cum­hur­baş­ka­nı­nın onayı ile Resmi Ga­ze­te’de ya­yın­la­na­rak yü­rür­lü­ğe gi­ri­yor.
An­la­dı­nız mı?
Ben hala an­la­ma­dım.
Ya da içime sin­di­re­me­dim.
Yani…
Fran­sız hü­kü­me­ti, Fran­sa’da ya­şa­yan Türk va­tan­daş­la­rı­nı Türk milli eği­ti­mi­nin olası za­rar­la­rın­dan mı ko­ru­yor?
Onun için mi [özen­le] ka­le­me alın­mış bu madde?
Nedir bu za­rar­lar?
Met­nin içe­ri­ği­ne ba­kıl­dı­ğın­da zarar, in­san­la­ra [ve bu arada ön­ce­lik­le ço­cuk­la­ra] ve­ril­me­si olası la­ik­lik kar­şı­tı eği­tim…
İşte an­laş­ma­da yer alan bu madde Fran­sa, bizim in­san­la­rı­mı­zı bu olası za­rar­dan ko­ru­ma­ya ça­lı­şı­yor.
Uy­gar­lı­ğın ve çağ­daş­lı­ğın ana esas­la­rı­nı öne çı­ka­rı­yor ve bun­la­ra uyul­ma­sı­nın ta­ah­hüt edil­me­si­ni Tür­ki­ye Dev­le­ti’nden talep edi­yor.
Tür­ki­ye Dev­le­ti de bu ta­ah­hü­dü ve­ri­yor. Al­tı­na imza atı­yor.
Bu yak­la­şım… Biz­le­re, he­pi­mi­ze, her bi­ri­mi­ze ve dev­le­ti­mi­ze bir ha­ka­ret midir?
Yoksa… İçe­ri­ğin­de daha başka, daha köklü, daha derin an­lam­lar bu­lu­nan bir ted­bir midir?
Halen an­la­mı­yo­rum.
Kabul et­mi­yo­rum.
Yani, asla kabul etmek is­te­mi­yo­rum.
Ama… Atı alan Üs­kü­dar’ın sırt­la­rı­na ulaş­mış bile.
At­mı­şız im­za­mı­zı.
Onay­la­mı­şız bu anlam bü­tün­lü­ğü­nü.
Res­men ilan et­mi­şiz.
Ha­yır­lı olsun.

@fa­ruk­hak­sa­l­42
fa­ruk­hak­sa­l@​gmail.​com
www.​hak­sal.​av.​tr
www.​ke­li­me­le­rin­to­zu.​com