Aşk ve Sevgi Üze­ri­ne, Dünya Ata­söz­le­ri… « Mavi Didim Gazetesi

25 Haziran 2021 - 01:18

Aşk ve Sevgi Üze­ri­ne, Dünya Ata­söz­le­ri…

Aşk ve Sevgi Üze­ri­ne, Dünya Ata­söz­le­ri…
Son Güncelleme :

14 Şubat 2021 - 14:00

383 views

Aşk ve Sevgi Üze­ri­ne, Dünya Ata­söz­le­ri…

Ata­söz­le­ri, bir ulu­sun dü­şün­ce tar­zı­nı gös­te­ren bir ay­na­dır. Ata­söz­le­ri aynı za­man­da ko­nuş­ma­nın mü­cev­her­le­ri­dir de…Gü­nü­mü­ze uysa da uy­ma­sa da, yine de ulus­la­rın kül­tü­rel ya­pı­la­rı­nı, dü­şün­ce­le­ri­ni ve dü­şün­ce tarz­la­rı­nı or­ta­ya ko­yar­lar…14 Şubat Dün­ya­mız­da yay­gın ola­rak “Sev­gi­li­ler Günü” ola­rak kut­la­nı­yor…​Ben de siz­ler için sevgi ve aşk üze­ri­ne Dünya Ata­söz­le­rin­den bir der­le­me yap­tım. Sev­gi­li­ler Gü­nü­nüz kutlu ve mutlu olsun…

* Göz­ler, kal­bin di­li­dir. – Al­man-

* Yüz­ler, kal­bin ay­na­sı­dır. – Rus-

* Kalp, cam gi­bi­dir, bir kez kı­rıl­dı­ğı zaman tek­rar ye­ri­ne gel­mez. – Er­me­ni –

*Aşk, göz­ler­de baş­lar. – Rus –

* Kız­lar akıl­lı adam, er­kek­ler de güzel kız arar­lar. – Vi­et­nam-

* Seven kişi, ha­ta­la­rı gör­mez . – Kore-

*Aşkın gözü kör­dür, fakat o uzak­tan görür. – İtal­yan –

*Yal­nız, ilk aşk ger­çek aşk­tır. – Arap –

* Müzik ve çiçek aşkı ça­ğı­rır. – İspan­yol –

* Aşk her zaman gü­zel­dir . – Mo­ğol-

* En güzel ayna göz­dür. -Rus-

* Gör­mek için bakan anlar . – İngi­liz –

* Gü­neş­siz ya­şan­maz, aşk­sız mutlu olun­maz. – Rus –

* Gönül kimi se­ver­se güzel odur. – Türk –

* İki gönül bir olun­ca, sa­man­lık sey­ran olur. -Türk –

* Eğer, aşk yoksa gü­zel­li­ğin bir an­la­mı yok. -Ka­zak-

* Aşk, üç ver­mek bir al­mak­tır. – Bre­zil­ya-

* Güzel yüz­ler, öpü­cü­ğü çe­ker­ler. – Hin­dis­tan –

* Kalp yan­gı­nı, yüze yan­sır. -Rus –

* Göz­den uzak olan, kalp­ten de uzak olur. – Fran­sız –

* Göz gör­mez­se, kalp unu­tur. – Fran­sız –

* Kalp, göz­den önce görür. – Arap-

* Karın açsa, kalp kalbi gör­mez. – Tacik –

* Tüm iyi kız­lar, yok­sul ev­ler­den çıkar . – Türk­men-

*Kalp masa ör­tü­sü de­ğil­dir, her yere se­ril­mez .- Aze­ri-

* Yasak meyve, tatlı olur. – Al­man-

* Ni­şan­lan­mak, ev­len­mek demek de­ğil­dir. – Alman –

* İyi bir inek, ken­di­si­ne ahır arar. – Alman –

* Aşkın gözü kör­dür. – Al­man-

* Göz ne gö­rür­se kalp ona ina­nır. – Alman –

* Kız­lar ay­na­ya dua eder­ler. – Al­man-
Sev­gi­li­ler Gü­nü­nüz kutlu olsun. Sevgi ve aşk emek ister, saygı ister. Sevgi ve aşk kul­la­nıl­dık­ça ömrü artar. Sev­gi­siz ve aşk­sız kal­ma­yın.