En yük­sek artış Didim’de ya­şan­dı « Mavi Didim Gazetesi

24 Haziran 2021 - 23:49

En yük­sek artış Didim’de ya­şan­dı

En yük­sek artış Didim’de ya­şan­dı
Son Güncelleme :

04 Şubat 2021 - 16:00

1.448 views

En yük­sek artış Didim’de ya­şan­dı

Didim’in Nüfusu, 90 bin 427 olarak belirlendi. 45,972 Erkek (%50,84), 44,455 Kadın (49,16) oluşuyor.
.

Aydın ge­ne­lin­de nüfus binde 7,28 ora­nın­da ar­tar­ken en yük­sek nüfus artış hızı Didim’de ger­çek­leş­ti.
Tür­ki­ye İsta­tis­tik Ku­ru­mu (TÜİK) 2020 yılı, Ad­re­se Da­ya­lı Nüfus Kayıt Sis­te­mi So­nuç­la­rı­nı ya­yım­la­dı. Bu kap­sam­da TÜİK De­niz­li Bölge Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan ve­ri­len bilgi ve 31 Ara­lık 2020 iti­ba­riy­le açık­la­nan Ad­re­se Da­ya­lı Nüfus Kayıt Sis­te­mi so­nuç­la­rı­na göre, Tür­ki­ye nü­fu­su 83 mil­yon 614 bin 362,
Aydın nü­fu­su ise 1 mil­yon 119 bin 84 ol­muş­tur.
Aydın’da ika­met eden nüfus bir ön­ce­ki yıla göre 8 bin 112 kişi arttı.
Aydın nü­fu­su 2019 yı­lın­da binde 11,98 ora­nın­da ar­tar­ken, 2020 yı­lın­da binde 7,28 art­mış­tır. 2020 yı­lın­da Tür­ki­ye için nüfus artış hızı ise binde 5,51 ola­rak ger­çek­leş­ti. Aydın’da nüfus artış hızı en düşük ilçe Ko­çar­lı, nüfus artış hızı en yük­sek ilçe ise Didim oldu.
Aydın’da 2019 yı­lın­da ki­lo­met­re­ka­re­ye 142 kişi dü­şer­ken, 2020 yı­lın­da 143 kişi düştü.
“En yük­sek nüfus Efe­ler’de”
TÜİK ve­ri­le­ri­ne göre en yük­sek nü­fu­sa sahip ilçe 292 bin 716 ile Efe­ler olur­ken, en düşük nü­fu­sa sahip ilçe ise 10 bin 928 ile Kar­puz­lu oldu.
Aydın’ın diğer il­çe­le­rin nü­fus­la­rı­na ba­kıl­dı­ğın­da

Boz­do­ğan 33 bin 56,
Bu­har­kent 12 bin 796,
Çine 49 bin 128,
Didim 90 bin 427,
Efe­ler 292 bin 716,
Ger­men­cik 44 bin 255,
İncir­li­ova 53 bin 999,
Ka­ra­ca­su 18 bin 129,
Kar­puz­lu 10 bin 928,
Ko­çar­lı 22 bin 619,
Köşk 27 bin 828,
Ku­şa­da­sı 121 bin 493,
Ku­yu­cak 26 bin 624,
Na­zil­li 160 bin 877,
Söke 121 bin 940,
Sul­tan­hi­sar 20 bin 30,
Ye­ni­pa­zar 12 bin 239 oldu.