Ek­me­ğe neden izin ve­ril­mez « Mavi Didim Gazetesi

23 Haziran 2021 - 01:33

Erol Yıldız

Erol Yıldız

Ek­me­ğe neden izin ve­ril­mez

Ek­me­ğe neden izin ve­ril­mez
Son Güncelleme :

01 Ocak 2021 - 6:33

345 views

Ek­me­ğe neden izin ve­ril­mez

 

Unu­muz var mı var. Su­yu­muz var mı var. Peki neden ekmek ya­pa­mı­yo­ruz? Ya­pı­yo­ruz yap­ma­sı­nı da ekmek gün­de­me gel­di­ğin­de oy kaçıp gi­di­yor. Ekmek yapıp veren ki­şi­nin oyu ar­tı­yor, ver­mek is­te­me­ye­nin oyu ek­si­li­yor. Böyle saçma bir şey ola­bi­lir mi? Bizim ül­ke­miz­de ma­ale­sef olu­yor.
As­lın­da tam bir kısır dön­gü­ye dö­nü­şü­yor bu olan­lar. Biz ka­tık­sız yemek yi­ye­me­yiz. Sağ­lık için yenir yen­me­si­ne de, biz mil­let ola­rak ekmek ile doy­ma­ya alış­kı­nız. Daha doğ­ru­su, mil­le­ti­mi­zin büyük bö­lü­mü bir ek­me­ğe muh­taç ol­du­ğun­dan, evin­de pişen aşına des­tek ola­rak ekmek muh­te­şem bir ikili ola­rak kar­şı­mı­za çı­kı­yor. Or­ta­ya bir çeşit yemek ve ya­nın­da kişi ba­şı­na bir ekmek varsa, o günkü açlık bit­miş­tir diye dü­şün­ce­ler hakim.

Verin siz ba­ka­lım as­ga­ri üc­re­ti net beş bin lira. Bakın ekmek yiyen ka­la­cak mı ül­ke­de. Aldı mı ka­sap­tan etini, ya­nı­na da ma­kar­na­sı oldu mu, ne gerek du­ya­cak ek­me­ğe. O zaman da işler kri­tik hale ge­le­cek­tir. Bu sefer ekmek sa­tı­şın­dan do­la­yı fı­rın­cı­lar ta­ra­fın­dan oy kaybı ya­şa­na­bi­lir. Has­ta­lık dö­ne­mi­nin en güzel satış yapan ke­si­mi fı­rın­cı­lar ol­du­ğu bir ger­çek. Belki de fı­rın­cı­lar ön­ce­den üret­tik­le­ri ek­me­ğin çok faz­la­sı­nı şimdi üre­ti­yor­lar. Bu böyle olun­ca sana ekmek için yeni yer­le­ri aç­tı­rır mı kar­de­şim.
Biz şu Tuik’in söz­le­ri­ne ina­na­lım mı yoksa inan­ma­ya­lım mı? Benim pek ina­na­sım gel­mi­yor. Biz bu ku­ru­mu ka­pa­tıp ye­ri­ne dış ül­ke­den bir kurum ile an­laş­ma­mız lazım. Ancak tam is­te­di­ği­miz do­ne­le­ri ala­bi­li­riz. Yoksa bu iş­ler­den hayır gel­me­ye­cek­tir. Önü­müz­de­ki gün­ler­de ça­lış­ma­la­rı ta­mam­la­nıp va­tan­da­şın ek­me­ği­nin ne kadar kuy­ruk ola­ca­ğı­nı be­lir­le­yecek olan as­ga­ri ücret ko­nu­su­na göre o kuy­ruk­la­rın uza­ya­ca­ğı gö­rü­lü­yor. Ben şahsi ka­na­ati­me göre, bu kuy­ruk­lar daha da ar­ta­ca­ğı gö­rü­şün­de­yim. Neden diye so­ra­cak­la­ra şunu söy­le­mek­te yarar gö­rü­yo­rum. Ka­sa­mız­da para kal­ma­dı. Kalsa bile har­ca­na­cak olan yer şim­di­den belli ol­muş­tur diye dü­şü­nen­ler­de­nim. Buna bağlı ola­rak yine be­lir­le­necek olan as­ga­ri ücret 2.800 veya 2.700 ara­lı­ğın­da ola­ca­ğı­nı dü­şün­mek­te­yim. O para da zaten brüt bedel ola­rak kar­şı­mı­za çı­ka­cak. Ne­ti­ni artık siz dü­şü­nün. Peki bu­nun­la be­ra­ber 2021 yı­lın­da halk ekmek satış nok­ta­la­rı­na ih­ti­yaç yine doğ­mak­ta­dır. Va­tan­daş bir ayda al­dı­ğı ekmek be­de­li ile bir o kadar da bi­rik­ti­re­rek bu dar gün­ler­de ço­cuk­la­rı­nın ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­mak için ça­lı­şı­yor. Ala­ca­ğı yeni üc­ret­ler­le bu sı­ra­la­rın bit­me­ye­ce­ği­ni tah­min edi­yo­rum. Neden ne alaka di­ye­cek­le­re, evet çok alaka. Çünkü ekmek satış nok­ta­la­rı art­tık­ça, bir yer­den oy gi­di­yor. Yoksa bu işin ucunu kimse ya­ka­la­ya­maz. Olan yine dar ge­lir­li­nin ce­bi­ne.