DTO Kay­ma­kam Avşar ile Tu­rizm Ça­lış­ta­yı Ha­zır­lık­la­rı­nı De­ğer­len­dir­di « Mavi Didim Gazetesi

22 Haziran 2021 - 08:05

DTO Kay­ma­kam Avşar ile Tu­rizm Ça­lış­ta­yı Ha­zır­lık­la­rı­nı De­ğer­len­dir­di

DTO Kay­ma­kam Avşar ile Tu­rizm Ça­lış­ta­yı Ha­zır­lık­la­rı­nı De­ğer­len­dir­di
Son Güncelleme :

18 Mart 2021 - 11:50

377 views

DTO Kay­ma­kam Avşar ile Tu­rizm Ça­lış­ta­yı Ha­zır­lık­la­rı­nı De­ğer­len­dir­di

Didim Ti­ca­ret Oda­sı­nı zi­ya­ret eden Didim Kay­ma­ka­mı Halil Avşar, önü­müz­de­ki gün­ler­de 8.’si ger­çek­le­şecek olan Didim Tu­rizm Ça­lış­ta­yı ha­zır­lık­la­rı hak­kın­da bilgi aldı.

Didim Ti­ca­ret Odası Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Hilmi Erbaş ve ça­lış­tay ha­zır­lık­la­rı­nı ko­or­di­ne eden Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ali Hik­met Atil­la ka­tı­lı­mı ke­sin­le­şen ko­nuş­ma­cı­lar, davet edi­len kişi ve ku­ru­luş­lar hak­kın­da bil­gi­len­dir­me­de bu­lun­du. Di­ji­tal Tu­rizm fu­ar­la­rı­nın son­lan­dı­ğı, se­zo­nun baş­la­dı­ğı, aşı­nın yoğun bir şe­kil­de uy­gu­lan­dı­ğı bir dö­nem­de ger­çek­le­şen Didim Tu­rizm Ça­lış­ta­yın­da 2021 yı­lın­da Tür­ki­ye ve dünya tu­riz­mi­nin ge­li­şi­mi de­ğer­len­di­ri­le­ce­ği­ni vur­gu­la­dı. Tu­rizm sek­tö­rü­nün tüm dün­ya­da bir yıl­dan faz­la­dır sı­kın­tı içe­ri­sin­de ol­du­ğu­nun al­tı­nı çi­ze­rek aşı ça­lış­ma­la­rıy­la sal­gı­nın sey­ri­nin ya­vaş­la­ma­sı ve hü­kü­met­le­rin ata­ca­ğı nor­mal­leş­me adım­la­rı­nın bek­len­di­ği­ni vur­gu­la­dı. Bir­bi­rin­den de­ğer­li ko­nuş­ma­cı­lar ve tu­rizm­ci­le­rin gös­te­re­ce­ği geniş ka­tı­lım­la Didim’in tu­rizm sek­tö­rün­de­ki ağır­lı­ğı ve say­gın­lı­ğı­na katkı ya­pa­ca­ğı­nı dile ge­tir­di.

Avşar, ça­lış­ta­yın önem­li bir et­kin­lik ol­du­ğu­nu ifade edip, ilçe ve ülke tu­riz­mi­ne olan kat­kı­sı­na dik­ka­ti çe­ke­rek, Ti­ca­ret Odası yö­ne­ti­mi­ni teb­rik etti.
Ti­ca­ret Odası Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­le­ri Figen Cev­rem Gür­soy ve Celal Gümüş’ün de yer al­dı­ğı zi­ya­ret­te ilçe eko­no­mi­si, Ko­vid-19 sal­gı­nı­nın ye­rel­de ve dün­ya­da seyri de­ğer­len­di­ril­di. Yak­la­şan tu­rizm se­zo­nu hak­kın­da görüş alış­ve­ri­şin­de bu­lu­nul­du.

25 Mart 2021 Per­şem­be günü saat 10:30’ baş­la­ya­cak Ça­lış­ta­ya https://​bit.​ly/​3ce­4IVS lin­kin­den kayıt ya­pı­la­bi­li­yor.
Tu­rizm Ça­lış­ta­yı Çok Önem­li Ko­nuş­ma­cı­lar­la Geri Dö­nü­yor
Dünya Kar­deş Şe­hir­ler Tu­rizm Bir­li­ği Genel Sek­re­te­ri Hü­se­yin Ba­ra­ner’in ça­lış­tay yö­ne­ti­mi­ni ya­pa­ca­ğı pa­nel­le­re; Su­nE­xp­ress Ti­ca­ret Di­rek­tö­rü Peter Glade, TÜROB Baş­ka­nı Mü­ber­ra Ere­sin, Ben­to­ur Re­isen Al­man­ya Genel Mü­dü­rü Son­gül Gök­taş Ro­sa­ti, Ana­to­lity Sür­dü­rü­le­bi­lir Kül­tür ve Tu­rizm Vakfı Baş­ka­nı Cem Kınay, Didim Ti­ca­ret Odası Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve Alman Se­ya­hat Bir­li­ği (DRV) Yurt­dı­şı Ko­mis­yon Üyesi Hik­met Atil­la ko­nuş­ma­cı, Tu­rizm Gün­cel Haber Ko­or­di­na­tö­rü Savaş Daş da Mo­de­ra­tör, ola­rak ka­tı­la­cak.
Açı­lış Ko­nuş­ma­la­rı­nı; Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı Meh­met Nuri Ersoy, Al­man­ya Se­ya­hat Bir­li­ği (DRV) Baş­ka­nı Nor­bert Fi­ebig, Aydın Va­li­si Hü­se­yin Aksoy, Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği Baş­ka­nı M. Rifat Hi­sar­cık­lı­oğ­lu, Didim Kay­ma­ka­mı Halil Avşar, Didim Be­le­di­ye Baş­ka­nı Deniz Ata­bay, Aydın İl Kül­tür ve Tu­rizm Mü­dü­rü M. Umut Tun­cer ve Didim Ti­ca­ret Odası Baş­ka­nı Hilmi Erbaş ger­çek­leş­ti­recek.