Di­dim­li ka­dın­lar hay­kı­rı­yor: “İstan­bul Söz­leş­me­si’nden Vaz­geç­mi­yo­ruz” « Mavi Didim Gazetesi

21 Haziran 2021 - 22:43

Di­dim­li ka­dın­lar hay­kı­rı­yor: “İstan­bul Söz­leş­me­si’nden Vaz­geç­mi­yo­ruz”

Di­dim­li ka­dın­lar hay­kı­rı­yor: “İstan­bul Söz­leş­me­si’nden Vaz­geç­mi­yo­ruz”
Son Güncelleme :

20 Mart 2021 - 16:45

535 views

Di­dim­li ka­dın­lar hay­kı­rı­yor: “İstan­bul Söz­leş­me­si’nden Vaz­geç­mi­yo­ruz”

Didim Kadın Plat­for­mu, İstan­bul Söz­leş­me­si’nden çı­kıl­ma­sı­nı basın açık­la­ma­sı ya­pa­rak, pro­tes­to etti.
Didim Kent Mey­da­nı’nda ger­çek­le­şen basın açık­la­ma­sın­da alı­nan ka­ra­rın hü­küm­süz ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek “İstan­bul Söz­leş­me­si’nden Vaz­geç­mi­yo­ruz” dedi.
Plat­form adına basın açık­la­ma­sı yapan Eği­tim-sen Didim Tem­sil­ci­si Bel­kıs Kah­ra­man, “Dev­let ka­dı­na şid­det­siz yaşam hak­kı­nı ta­nı­ma­dı!”dedi.
Kah­ra­man, açık­la­ma­sın­da “Kadın ci­na­ye­ti ol­ma­dan, şid­de­te maruz kal­ma­dan ge­çir­di­ği­miz tek bir gün bile yok! Bu ci­na­yet­le­ri ve şid­de­ti ön­le­mek, ka­til­le­ri ce­za­sız bı­rak­ma­mak için çaba gös­te­ril­me­si­ni bek­ler­ken, bu gece Resmi Ga­ze­te­de ya­yın­la­nan İstan­bul Söz­leş­me­si’nden çe­kil­me ka­ra­rı, ka­dın­la­rın ha­ya­tı­na bir ka­ra­ba­san gibi indi. İkti­dar, İstan­bul Söz­leş­me­si’nden çe­kil­me ka­ra­rı ile ka­dın­la­rı her türlü şid­de­te karşı ko­ru­mak­tan vaz­geç­ti­ği­ni ilan etti. Bu çe­kil­me ila­nı­nın kadın ka­til­le­ri­ni, ta­ciz­ci­le­ri, te­ca­vüz­cü­le­ri daha da ce­sa­ret­len­di­re­ce­ği açık­tır.
Ülke ta­ri­hin­de ilk defa hem de “imza tö­re­ni­ne ev sa­hip­li­ği yap­mak­tan ve ilk im­za­cı­sı ol­mak­tan gurur du­yul­du­ğu” açık­la­nan bir insan hak­la­rı söz­leş­me­sin­den imza çe­kil­miş­tir. Bu çe­kil­me ka­ra­rı Ana­ya­sa’ya ve ulus­la­ra­ra­sı insan hak­la­rı hu­ku­ku­na ay­kı­rı­dır. Karar, Ana­ya­sa’nın baş­lan­gıç il­ke­le­ri­nin, de­ğiş­ti­ri­le­mez hü­küm­le­ri­nin ve temel hak ve öz­gür­lük­le­re iliş­kin dü­zen­le­me­le­rin ih­la­li­dir. Ana­ya­sa’nın 14. Mad­de­si­ne göre, insan hak­la­rı­na ay­kı­rı fa­ali­yet­ler­de bu­lun­mak dev­le­tin yet­ki­si­ni açık­ça kö­tü­ye kul­la­nı­mı­dır.
Yasal gü­ven­ce­le­ri­mi­ze do­kun­sa­nız da biz ka­dın­lar ha­yat­la­rı­mız ve şid­det­siz bir dünya için mü­ca­de­le­mi­ze devam ede­ce­ğiz. Ka­dın­lar ola­rak do­ku­nul­maz, dev­re­dil­mez, vaz­ge­çil­mez temel hak ve öz­gür­lük­le­ri­miz­den vaz­geç­me­ye­ce­ğiz.
Şid­det­siz bir dünya müm­kün! İstan­bul Söz­leş­me­si’nden çe­kil­me­yi red­de­di­yo­ruz!
İstan­bul Söz­leş­me­si Ya­şa­tır, İstan­bul Söz­leş­me­si­ni Ya­şa­ta­ca­ğız!” ifa­de­le­ri­ne yer verdi.