Didim’de Sağlıksız, Sağlık Hizmeti! « Mavi Didim Gazetesi

21 Haziran 2021 - 22:54

Didim’de Sağlıksız, Sağlık Hizmeti!

Didim’de Sağlıksız, Sağlık Hizmeti!
Son Güncelleme :

16 Mart 2021 - 13:21

830 views

Didim’de Sağlıksız, Sağlık Hizmeti!

2017 yı­lın­da
“2017 yı­lın­da dö­ne­min AK Parti Aydın Mil­let­ve­ki­li Meh­met Erdem ta­ra­fın­dan Didim’de ya­pıl­ma­sı plan­la­nan 150 ya­tak­lı yeni Dev­let Has­ta­ne­si­nin, 2018 yılı ya­tı­rım pla­nı­na dahil edil­di­ği­ni, yeni has­ta­ne te­me­li­nin 2018’in ilk ya­rı­sın­da atı­la­ca­ğı­nı, 1 yıl içe­ri­sin­de de ta­mam­la­na­ca­ğı­nı be­lirt­miş­ti.” de­miş­ti.

29. 04. 2020 ta­ri­hin­de
“Aydın Mil­let­ve­ki­li ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, “Didim Dev­let Has­ta­ne­si İha­le­si Ha­yır­lı Olsun.” dedi.
Didim 75 Ya­tak­lı Dev­let Has­ta­ne­si iha­le­si­ni 29.04.2020 ta­ri­hin­de ger­çek­leş­tir­dik. İha­le­ye 21 is­tek­li tek­lif sun­muş olup ihale ko­mis­yo­nu ta­ra­fın­dan in­ce­le­me ve de­ğer­len­dir­me ça­lış­ma­la­rı devam et­mek­te­dir.
Ge­rek­li in­ce­le­me ve askı sü­re­si son­ra­sın­da yük­le­ni­ci firma ile im­za­la­na­cak söz­leş­me ile yer tes­li­mi ya­pı­la­cak ve 75 Ya­tak­lı Didim Dev­let Has­ta­ne­mi­zin ya­pı­mı­na baş­la­nıl­ma­sı son­ra­sın­da 600 gün içe­ri­sin­de in­şal­lah aziz mil­le­ti­mi­zin hiz­me­ti­ne su­na­ca­ğız.Didim Dev­let Has­ta­ne­si iha­le­si ha­yır­lı olsun.” de­miş­ti.

Didim AK Parti İlçe baş­ka­nı Ma­şal­lah Su­ba­şı
14 Ekim 2020 Çar­şam­ba günü
“Didim Dev­let Has­ta­ne­si iha­le­si nisan ayın­da ya­pıl­dı. İha­le­yi alan firma da belli. 10-15 gün için­de yer tes­li­mi ya­pı­la­cak ve 600 gün içe­ri­sin­de bi­ti­ri­lecek.” de­miş­ti.

Yine, Didim AK Parti İlçe baş­ka­nı Ma­şal­lah Su­ba­şı.
2021 Şubat ayı içe­ri­sin­de
“İhale ko­mis­yon ka­ra­rı onay­la­na­rak teb­liğ edil­di. Didim Dev­let Has­ta­ne­si ek bi­na­sı­nın ihale söz­leş­me­si bu ay ya­pı­la­cak. 75 ya­tak­lı ek bina için Mart Ayı’nın ilk haf­ta­sın­da ihale söz­leş­me­si­nin ya­pı

­la­ca­ğı­nı” söy­le­mişyi..

Mart ayı­nın ikin­ci haf­ta­sın­da­yız has­ta­ne ile il­gi­li ihale söz­leş­me­si im­za­lan­dı­ğı­nı duyan yada gören var mı?
YOK…

En bü­yü­ğün­den, en kü­çü­ğü­ne ko­nu­şup du­ru­yor­lar.
2017 yı­lın­da 150 ya­tak­lı olan has­ta­ne­miz, 2021 yı­lın­da 75 ya­tak­lı­ya düştü. hala or­ta­da bir şey yok.

Ya­pı­lan bazı şey­ler var ama, bakın nasıl ya­pıl­mış?

Didim Be­le­di­ye­si­nin kar­şı­sın­da­ki Sağ­lık Oca­ğı­nı bil­iyorsunuz.
Didim’in ilk sağ­lık ocağı olan bu yer, çok eski ol­du­ğun­dan yı­kıl­dı ve ye­ri­ne ye­ni­si ya­pıl­dı. Ya­pıl­dık­tan sora tes­li­mi de ya­pıl­mış ola­cak ki, hiz­me­te açıl­dı.
Şu anda hiz­met­te.
Sağ­lık Oca­ğı­nın şu an­da­ki du­ru­mu içler acısı.
Bi­na­nın için­den yan­gın mer­di­ve­ni­ne çıkış yok.
Yan­gın yada bir teh­li­ke anın­da re­sim­de gör­dü­ğü­nüz gibi pen­ce­re­den at­la­ya­rak çı­ka­bi­lir­si­niz.
Pen­ce­re­ye de nasıl tır­ma­nır­sı­nız bi­le­mem. tır­man­dı­nız mer­di­ven at­la­dı­nız, mer­di­ven o kadar dik ya­pıl­mış ki, bir ye­ri­ni­zi kır­ma­dan ine­bi­lir­se­niz büyük ba­şa­rı.Didim Sağlık OcağıDidim if­ta­fi­ye­si, yan­gın tat­bi­ka­tı­nı bu­ra­da yap­sın, ya­rı­sı telef olur.

Dev­le­ti­miz, iş gü­ven­li­ği diye bir şey çı­kar­mış, dük­ka­nı­nı­za yan­gın tüpü veya çok basit bir uyarı lev­ha­sı­nı as­maz­sa­nız ce­za­sı var.
Sağ­lık ba­kan­lı­ğı­na bağlı sağ­lık oca­ğın­da­ki yan­gın mer­di­ve­ninin du­ru­mu­na bak.
Bu yaz­dık­la­rı­mı abar­tı ola­rak gören varsa, gidip bak­sın ko­me­di­yi görün. (Ka­ra­de­niz fık­ra­sı az kalır)

Sayın AK Parti İlçe Baş­ka­nı­na so­ru­yo­rum?
Didim Sağ­lık Oca­ğı­nı Kim yap­mış?
Kim­ler bu şe­kil­de tes­lim almış?
Hiz­me­te nasıl açıl­mış?

Birde, Akbük 112 acil hiz­met­ler is­tas­yo­nu var:
2018 yı­lın­dan bu yana 3 yılda niye bit­me­di?
Bi­ti­re­me­yin­ce 112 acil in­şa­atı­nı ço­ban­la­ra ki­ra­ya mı ve­rdiniz?
Bu binayı kullanan kişiye ecrimisil kesilmiyorsa, suç işleniyor bilesiniz.

Kü­çü­cük bir 112 acil is­tas­yo­nu 3 yılda ya­pa­ma­yan­lar, Didim’e 75 ya­tak­lı has­ta­ne ya­pa­cak­mış?
Akbük 112 acil hiz­met­ler is­tas­yo­nu in­şa­atın­da­ki ko­yun­lar duy­ma­sın, ak­şa­ma kadar gül­mek­ten or­ta­lı­ğı pis­ler­ler.
Sayın AK Parti İlçe Baş­ka­nı Ma­şal­lah Su­ba­şı, mes­le­ği­niz mü­te­ah­hit­lik, her­kezden çok siz daha iyi bi­lir­sin.
Didim sağ­lık oca­ğı­nı bu şe­kil­de ya­pan­lar ve Akbük’deki 112 acil hiz­met­ler is­tas­yo­nu yarım bı­ra­kan­la­rın söz­leş­me­le­ri bu şe­kil­de ola­bi­lir mi?
Bu ko­nu­da bir açık­la­ma ya­par­sa­nız, bu cahil mil­le­ti ay­dın­lat­mış olur­su­nuz…
Say­gı­la­rım­la!…

 

6 hekimlik 112 acil dediler, 60 koyunluk ahır yaptılar.

30 Ha­zi­ran 2018 ta­ri­hin­de,
AK Parti Didim İlçe Baş­ka­nı Ma­şal­lah Su­ba­şı,
“YENİ SAĞ­LIK YA­TI­RIM­LA­RI İÇİN ADIM­LAR ATIL­DI”

6 hekimlik 112 acil dediler, 60 koyunluk ahır yaptılar. 30 Ha­zi­ran 2018 ta­ri­hin­de, AK Parti Didim İlçe Baş­ka­nı Ma­şal­lah Su­ba­şı, "YENİ SAĞ­LIK YA­TI­RIM­LA­RI İÇİN ADIM­LAR ATIL­DI” Ça­lış­ma­lar­la il­gi­li bil­gi­ler veren AK Parti Didim İlçe Baş­ka­nı Ma­şal­lah Su­ba­şı, “Bi­lin­di­ği üzere il­çe­mi­ze yeni Dev­let Has­ta­ne­si ya­pıl­ma­sı nok­ta­sın­da ge­rek­li adım­lar atıl­dı. Bu sü­reç­ten sonra hal­kı­mı­zın is­tek­le­ri doğ­rul­tu­sun­da yeni sağ­lık ya­tı­rım­la­rı için adım­lar atıl­dı. Bu kap­sam­da Cum­hu­ri­yet Ma­hal­le­si İnönü Bul­va­rı üze­rin­de bu­lu­nan ve 30 yıl­dan fazla kul­la­nım­da olan 2 No’lu Aile Sağ­lık Mer­ke­zi'nin ye­ri­ne 8 he­kim­lik yeni sağ­lık mer­ke­zi ya­pı­la­cak. Bu­ra­da yeni sağ­lık mer­ke­zi­nin yanı sıra sağ­lık­lı yaşam mer­ke­zi ile 112 acil hiz­met­ler is­tas­yo­nu da ya­pı­la­cak. Bunun dı­şın­da Akbük Ma­hal­le­si­ne 6 he­kim­lik aile sağ­lı­ğı mer­ke­zi ile 112 acil hiz­met­ler is­tas­yo­nu ya­pı­la­cak. Akköy Ma­hal­le­miz­de de 2 he­kim­lik aile sağ­lı­ğı mer­kez­le­ri ya­pı­la­cak. İlk adım Didim’de atıl­dı ve kısa sü­re­de in­şa­at ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­na­cak. Diğer ya­tı­rım­la­ra da kısa sü­re­de baş­la­na­rak hal­kın hiz­me­ti­ne su­nu­la­cak” demiş. AK Parti’nin Akbük’e koyunlara yaptığı bu hizmetten sonra, Akbük’den CEHAPE’ye bir tane oy çıkacağını sanmıyorum!... CHP derhal Akbük mahalle temsilcilğini kapatsın!...

Ça­lış­ma­lar­la il­gi­li bil­gi­ler veren AK Parti Didim İlçe Baş­ka­nı Ma­şal­lah Su­ba­şı, “Bi­lin­di­ği üzere il­çe­mi­ze yeni Dev­let Has­ta­ne­si ya­pıl­ma­sı nok­ta­sın­da ge­rek­li adım­lar atıl­dı. Bu sü­reç­ten sonra hal­kı­mı­zın is­tek­le­ri doğ­rul­tu­sun­da yeni sağ­lık

ya­tı­rım­

la­rı için adım­lar atıl­dı. Bu kap­sam­da Cum­hu­ri­yet Ma­hal­le­si İnönü Bul­va­rı üze­rin­de bu­lu­nan ve 30 yıl­dan fazla kul­la­nım­da olan 2 No’lu Aile Sağ­lık Mer­ke­zi’nin ye­ri­ne 8 he­kim­lik yeni sağ­lık mer­ke­zi ya­pı­la­cak. Bu­ra­da yeni sağ­lık mer­ke­zi­nin yanı sıra sağ­lık­lı yaşam mer­ke­zi ile 112 acil hiz­met­ler is­tas­yo­n

u da ya­pı­la­cak. Bunun dı­şın­da Akbük Ma­hal­le­si­ne 6 he­kim­lik aile sağ­lı­ğı mer­ke­zi ile 112 acil hiz­met­ler is­tas­yo­nu ya­pı­la­cak. Akköy Ma­hal­le­miz­de de 2 he­kim­lik aile sağ­lı­ğı mer­kez­le­ri ya­pı­la­cak. İlk adım Didim’de atıl­dı ve kısa sü­re­de in­şa­at ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­na­cak. Diğer ya­tı­rım­la­ra da kısa sü­re­de baş­la­na­rak hal­kın hiz­me­ti­ne su­nu­la­cak” demiş.

AK Parti’nin Akbük’e koyunlara yaptığı bu hizmetten sonra, Akbük’den CEHAPE’ye bir tane oy çıkacağını sanmıyorum!…
CHP derhal Akbük mahalle temsilcilğini kapatsın!…