Didim’de deniz pat­lı­ca­nı top­la­yan dal­gıç vur­gun yedi « Mavi Didim Gazetesi

22 Haziran 2021 - 08:16

Didim’de deniz pat­lı­ca­nı top­la­yan dal­gıç vur­gun yedi

Didim’de deniz pat­lı­ca­nı top­la­yan dal­gıç vur­gun yedi
Son Güncelleme :

06 Ocak 2021 - 18:15

2.068 views

Didim’de deniz pat­lı­ca­nı top­la­yan dal­gıç vur­gun yedi

Didim’de deniz pat­lı­ca­nı av­cı­lı­ğı yapan dal­gıç vur­gun yedi. Kı­yı­ya çı­kar­tı­lan dal­gıç Didim Dev­let Has­ta­ne­si’nde ya­pı­lan mü­da­ha­le ile ha­ya­ta dön­dü­rü­le­rek Aydın’a sevk edil­di.
Olay saat 16:30 sı­ra­la­rın­da Didim 3. koy açık­la­rın­da mey­da­na geldi. Deniz pat­lı­ca­nı av­cı­lı­ğı yapan 25 ya­şın­da­ki Aşkın Olur, de­ni­zin al­tın­da iken deniz pat­lı­ca­nı top­la­dı­ğı es­na­da vur­gun yedi. Aşkın Olur’un ha­re­ket­siz kal­ma­sın­dan şüp­he­le­nen ve ken­di­siy­le bir­lik­te de­ni­zin al­tın­da olan kar­de­şi Ercan Olur kar­de­şi­ni yu­ka­rı­ya çı­kar­dı. Olay­la il­gi­li ola­rak Sahil Gü­ven­lik ekip­le­rin­den yar­dım is­te­nir­ken, vur­gun yiyen genç dal­gı­ca ilk mü­da­ha­le­yi tek­ne­de ya­pıl­dı. Didim Ma­ri­na’da ka­ra­ya çı­kar­tı­lan genç dal­gı­ca 112 acil ser­vis ekip­le­ri mü­da­ha­le etti. Didim Dev­let Has­ta­ne­si’ne kal­dı­rı­lan dal­gıç ye­ni­den ya­şa­ma dön­dü­rül­dü. Du­ru­mu ağır olan Aşkın Olur, Aydın ADÜ Tıp fa­kül­te­si has­ta­ne­si­ne sevk edil­di. Polis olay­la il­gi­li so­ruş­tur­ma baş­lat­tı.