Didim’de: “Çir­kin­li­ğin Özerk Böl­ge­si”… « Mavi Didim Gazetesi

21 Haziran 2021 - 22:26

Didim’de: “Çir­kin­li­ğin Özerk Böl­ge­si”…

Didim’de: “Çir­kin­li­ğin Özerk Böl­ge­si”…
Son Güncelleme :

01 Ocak 2021 - 6:38

451 views

Didim’de: “Çir­kin­li­ğin Özerk Böl­ge­si”…

 

Didim…
Didim yaz­mak, çoğu zaman sı­kın­tı ya­ra­tı­yor…
Yaz­ma­dı­ğı­nız zaman da vic­da­nı­nız ra­hat­sız olu­yor…
Eğer ken­di­ni­zi ya­şa­dı­ğı­nız yere ait his­se­di­yor­sa­nız, so­rum­lu­lu­ğu­nuz daha çok ar­tı­yor…
Ara­ba­la­rın­dan in(e)meyen Didim’in yerel si­ya­set­çi­le­ri­nin git­me­di­ği, belki de git­me­yi akıl ede­me­di­ği, hak­sız­lık yap­ma­ya­lım belki de git­tik­le­ri ama gör(e)me­dik­le­ri, gör­dük­le­ri­ni dü­şün­sek bile si­ya­se­ten ça­re­siz kal­dık­la­rı bir yer­den bah­se­de­ce­ğim…
Adı Di­dim­le Öz­deş­le­şen Al­tın­kum’u he­pi­niz bi­li­yor­su­nuz. Al­tın­kum sa­hi­li­nin bi­ti­mi­ne doğru bir za­man­lar sa­tı­lı­ğa çı­kar­tı­lan ve satıl(a)mayan Va­li­li­ği­mi­zin yaz­lık ko­nu­tu var.
Bu ya­zım­da bu ko­nut­tan bah­set­me­ye­ce­ğim. Va­li­li­ğin ko­nu­tun­dan İlk-san’a doğru sa­hil­den hiç yü­rü­ye­ni­niz oldu mu? Yaz dö­ne­min­de yü­rü­ye­rek İlk-san’a git­me­niz ol­duk­ça zor. Gi­de­me­yi­şi­niz ay­rı­ca il­gi­li­ler ta­ra­fın­dan çö­zül­me­si ge­re­ken bir prob­lem… Yaz se­zo­nu bi­ti­min­de bu­ra­dan geçme ola­na­ğı­nız var. Geç­ti­ği­niz zaman da keşke bu­ra­dan geç­mez olay­dım de­di­ği­ni­zi duyar gi­bi­yim… Bu alan sanki kendi ba­şı­na kur­ta­rıl­mış özerk bölge gibi ge­le­bi­lir size… Bana öyle geldi…

Son za­man­lar­da, sabah yü­rü­yüş­le­ri­mi Al­tın­kum Vali ko­nu­tun­dan- İlk-san’a kadar sa­hil­den at­la­ya, zıp­la­ya, yap­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum…
Kir­li­li­ğin, çar­pık­lı­ğın, is­te­ye­nin, is­te­di­ği gibi yap­tı­ğı, dü­zen­le­di­ği bu yer­den geç­me­ye ça­lı­şır­ken, ha­liy­le çok üzü­lü­yor­su­nuz… Rast­ge­le öy­le­si­ne örül­müş çar­puk çur­puk du­var­lar, de­ni­zin üs­tü­ne pas­lan­mış de­mir­ler­le örül­müş du­ba­lar, her türlü plas­tik tür­le­ri­nin, şi­şe­le­rin oluş­tur­du­ğu yı­ğın­lar, de­ni­zin kı­yı­sı­na öy­le­si­ne ya­pıl­mış beton ba­ri­yer­ler, üze­ri­ni­ze yı­kı­la­cak gibi duran du­var­lar sizi kar­şı­lı­yor. Didim’in dı­şın­da özerk bir böl­ge­ye gel­di­ği­ni­zi sa­nı­yor­su­nuz… Tan­rı­nın eli­nin değ­di­ği yer­le­rin insan eliy­le nasıl çir­kin­leş­ti­ril­di­ği ger­çe­ği­ni dü­şü­ne­rek ancak İlk-san’a ula­şı­yor­su­nuz…
İlk-san’ın üst ta­ra­fın­da­ki çam­lı­ğın de­ni­ze nazır bir ye­ri­ne otu­ra­rak dü­şü­nü­yor­su­nuz. Ön­ce­lik­le bu çam­lı­ğı Didim’e ka­zan­dı­ran Eski Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Meh­met Soy­sa­lan’a te­şek­kür edi­yor­su­nuz. Bu­ra­sı çam­lık ol­ma­say­dı beton yı­ğı­nı olur­du dü­şün­ce­si bile ür­per­ti­yor sizi…
Özerk böl­ge­yi dü­şü­ne­rek, düş­le­re da­lı­yor­su­nuz…
Dü­şü­nüz­de; Al­tın­kum va­li­lik ko­na­ğın­dan, İlk-san’a kadar olan alan düm­düz edil­miş, özerk bölge ta­ma­men te­miz­len­miş, Al­tın­kum sa­hi­liy­le bir­leş­ti­ril­miş… Bir uçtan bir uca sahil kum­sal olmuş ve ta­til­ci­ler­le, tu­rist­ler­le dol­muş… Düş hali ho­şu­nu­za gi­di­yor ve sa­hi­lin üs­tün­de­ki yük­sel­ti­ler yem­ye­şil park­la­ra ve çay bah­çe­le­ri­ne dö­nüş­tü­rül­müş… İnsan­lar zevk ve ne­şey­le çay­la­rı­nı içi­yor­lar, bi­ra­la­rı­nı yu­dum­lu­yor­lar…
Her düşün bir sonu var. İlk-san çam­lı­ğın­dan özerk böl­ge­ye ba­kı­yor­su­nuz… Va­li­lik ko­nu­tu­nun, polis din­len­me te­si­si­nin, es­ki­miş özel idare bi­na­la­rı­nın, ha­zi­ne ara­zi­le­ri­nin, az da olsa özel mülk­le­rin ol­du­ğu bu özerk böl­ge­de düş­le­ri­miz ger­çek ola­bi­lir mi di­yor­su­nuz…
Çoğu ala­nın ha­zi­ne, özel ida­re­ye ait mi­adı­nı dol­dur­muş ya­pı­la­rın oluş­tur­du­ğu­nu dü­şü­nür­sek, Didim için si­ya­se­ten olu­şa­bi­lecek bir bir­lik ortak akıl­la bu so­ru­nu çö­ze­bi­lir ve Didim’i Dün­ya­nın Tu­rizm yıl­dı­zı ya­pa­bi­lir…
Düş kur­mak be­da­va…
Düş­süz kal­ma­yın…