Didim Zi­ra­at Odası, zey­tin üre­ti­ci­le­ri­ne fidan des­te­ği­ « Mavi Didim Gazetesi

24 Haziran 2021 - 23:52

Didim Zi­ra­at Odası, zey­tin üre­ti­ci­le­ri­ne fidan des­te­ği­

Didim Zi­ra­at Odası, zey­tin üre­ti­ci­le­ri­ne fidan des­te­ği­
Son Güncelleme :

27 Ocak 2021 - 21:22

310 views

Didim Zi­ra­at Odası, zey­tin üre­ti­ci­le­ri­ne fidan des­te­ği­

Didim Zi­ra­at Odası ön­cü­lü­ğün­de il­çe­de­ki zey­tin üre­ti­ci­le­rin ka­li­te­li ve eko­no­mik an­lam­da zey­tin fi­da­nı alım­la­rı­nı bu yılda katkı sağ­la­dı. An­laş­ma­lı firma ta­ra­fın­dan ge­tir­ti­len fi­dan­lar üre­ti­ci­le­re tes­lim edil­di.
Didim Zi­ra­at Odası, zey­tin üre­ti­ci­le­ri­ne yö­ne­lik fidan des­te­ği­ni bu yılda sür­dür­dü. Geç­ti­ği­miz yıl an­laş­ma­lı bir firma ile İlçe­de­ki zey­tin üre­ti­ci­le­ri­ne ka­li­te­li ve eko­no­mik an­lam­da zey­tin fi­da­nı alı­mın­da ko­lay­lık sağ­la­yan oda yö­ne­ti­mi, bu yılda gelen ta­lep­le­re göre be­lir­le­nen ma­hal­le­ler­de de zey­tin fi­da­nı da­ğı­tı­mı sağ­la­dı.
Firma ta­ra­fın­dan ge­ti­ri­len zey­tin fi­dan­la­rı be­lir­le­nen ma­hal­le­le­re gelen ta­lep­le­ri doğ­rul­tu­sun­da üre­ti­ci­ler fi­dan­la­rı­nı ulaş­tır­dı. Didim Zi­ra­at Odası baş­ka­nı Hilmi Yıl­dı­rım geçen yıl yap­tık­la­rı uy­gu­la­ma­yı bu yıl da sür­dür­dük­le­ri­ni kay­de­de­rek, il­çe­de­ki üre­ti­ci­le­rin­de bu du­rum­dan mem­nun ol­ma­sın­dan do­la­yı ça­lış­ma­yı bu yılda devam et­tir­dik­le­ri­ni kay­det­ti.