Didim’de Okul Sa­yı­sı­nı Art­tır­ma­ya İhti­yaç Var « Mavi Didim Gazetesi

22 Haziran 2021 - 07:59

Didim’de Okul Sa­yı­sı­nı Art­tır­ma­ya İhti­yaç Var

Didim’de Okul Sa­yı­sı­nı Art­tır­ma­ya İhti­yaç Var
Son Güncelleme :

17 Şubat 2021 - 17:11

710 views

Didim’de Okul Sa­yı­sı­nı Art­tır­ma­ya İhti­yaç Var

Didim Ti­ca­ret Odası Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­le­ri geç­ti­ği­miz gün­ler­de gö­re­ve baş­la­yan İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Şakir Sait Üs­tün­dağ’a zi­ya­ret ger­çek­leş­tir­di. Üs­tün­dağ’a yeni gö­re­vin­de ba­şa­rı­lar di­le­yen Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­le­ri, Oda ola­rak bu güne kadar eği­tim öğ­re­tim fa­ali­yet­le­ri­ne des­tek sağ­la­mak­tan kı­vanç duy­duk­la­rı­nı, öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin ve il­çe­mi­zin ih­ti­yaç­la­rı için atı­la­cak ça­lış­ma­la­rın içe­ri­sin­de bu­lun­ma­ya devam ede­cek­le­ri­nin al­tı­nı çizdi.

İlçe Mü­dü­rü Üs­tün­dağ, daha önce Didim’de Zey­nep – Meh­met Dön­mez Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­sin­de (Tu­rizm ve Otel­ci­lik Li­se­si) görev yap­tı­ğı­nı ha­tır­lat­tı. Son ola­rak Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü yap­tı­ğı Çine’de yap­tı­ğı ça­lış­ma­lar hak­kın­da bil­gi­ler verdi. İlçede okul sa­yı­sı­nı art­tır­ma­ya ih­ti­yaç ol­du­ğu­nu ifade ede­rek yeni ya­pı­la­cak okul­lar­da ha­yır­se­ver­le­rin des­te­ği­ne ih­ti­yaç du­yu­la­ca­ğı­nın al­tı­nı çizdi.

Ti­ca­ret Odası Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Didim’e bir en­düst­ri mes­lek li­se­si ka­zan­dı­rıl­ma­sı için gi­ri­şim­ler­de bu­lun­duk­la­rı­nı ha­tır­lat­tı. Daha önce yap­tık­la­rı gö­rüş­me­ler hak­kın­da bil­gi­ler verdi. Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği­nin des­te­ği ile yap­ma­yı arzu et­tik­le­ri okul için yer tah­si­si­nin ya­pıl­ma­sı ha­lin­de gi­ri­şi­mi hız­lan­dı­ra­cak­la­rı­nı ifade etti.

 

Haber : Elif Dikbaş