Didim Ti­ca­ret Odası Zin­cir Mar­ket­le­re Ge­ti­ri­lecek Sı­nır­la­ma­la­rın Ge­niş­le­til­me­si­ni İsti­yor « Mavi Didim Gazetesi

23 Haziran 2021 - 02:09

Didim Ti­ca­ret Odası Zin­cir Mar­ket­le­re Ge­ti­ri­lecek Sı­nır­la­ma­la­rın Ge­niş­le­til­me­si­ni İsti­yor

Didim Ti­ca­ret Odası Zin­cir Mar­ket­le­re Ge­ti­ri­lecek Sı­nır­la­ma­la­rın Ge­niş­le­til­me­si­ni İsti­yor
Son Güncelleme :

13 Şubat 2021 - 17:19

355 views

Didim Ti­ca­ret Odası Zin­cir Mar­ket­le­re Ge­ti­ri­lecek Sı­nır­la­ma­la­rın Ge­niş­le­til­me­si­ni İsti­yor

Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan oluş­tu­ru­lan ve ya­kın­da Mec­lis gün­de­mi­ne ge­ti­ril­me­si bek­le­nen Pe­ra­ken­de Satış Yö­net­me­li­ği tas­la­ğın­da zin­cir mar­ket­le­rin ku­rul­du­ğu alan ve sa­ta­ca­ğı ürün­le­re yö­ne­lik sı­nır­la­ma­lar yer al­ma­sı Didim Ti­ca­ret Odası Yö­ne­ti­mi ve Üye­le­ri­ni mem­nun et­mek­le be­ra­ber ye­ter­siz kal­dı­ğı de­ğer­len­di­ril­di.

Ya­şa­nan mağ­du­ri­yet­le­rin ta­ma­mı­nın gi­de­ril­me­si için sa­tı­şı kı­sıt­la­nan ürün kap­sa­mı­nın ge­niş­le­til­me­si için ha­re­ke­te geçen Didim Ti­ca­ret Odası Yö­ne­tim Ku­ru­lu il­gi­li karar alı­cı­la­ra ak­ta­rıl­ma­sı için Bir­lik Baş­ka­nı Rifat Hi­sar­cık­lı­oğ­lu’na ile­til­mek üzere bir yazı ka­le­me aldı. Si­ga­ra, mo­bil­ya, cep te­le­fo­nu ile elekt­ro­nik ve beyaz eşya sa­tı­la­ma­ya­ca­ğı be­lir­ti­len ve mar­ket­le­rin açı­lış sa­at­le­rin­de dü­zen­le­me ya­pı­lan yasa tas­la­ğı­na kır­ta­si­ye, ha­lı­cı­lık, züc­ca­ci­ye, muh­te­lif ev ge­reç­le­ri, elekt­rik mal­ze­me­le­ri, teks­til, kon­fek­si­yon, he­di­ye­lik eşya, ayak­ka­bı ve spor mal­ze­me­le­ri­nin de ek­len­me­si talep edil­di.

Pan­de­mi ko­şul­la­rın­da ti­ca­re­tin zor­laş­tı­ğı ve üye­le­rin eko­no­mik sı­kın­tı­lar­la baş et­me­ye ça­lış­tı­ğı dö­nem­de öne­ri­le­ri­nin dik­ka­te alın­ma­sı­nın çok önem­li ol­du­ğu­nun altı çi­zil­di. Okul­la­rın ka­pa­lı ol­ma­sı se­be­biy­le Özel­lik­le kır­ta­si­ye­ci­le­rin daha büyük sı­kın­tı­lar­la mü­ca­de­le et­ti­ği vur­gu­lan­dı.

Gi­ri­şim­le­ri­mi­zin Sonuç Ver­me­sin­den Mem­nu­nuz

Didim Ti­ca­ret Odası Yö­ne­tim Ku­ru­lu 2019 yı­lın­da 6.​Mes­lek Ko­mi­te­si­nin Zin­cir ma­ğa­za­la­rın yerel sa­tı­cı­la­ra ver­di­ği za­rar­la­ra dik­kat çek­ti­ği ça­lış­ma üze­ri­ne, başta kır­ta­si­ye, da­ya­nık­lı tü­ke­tim mal­la­rı, züc­ca­ci­ye, elekt­rik, elekt­ro­nik, cep te­le­fo­nu ve ku­yum­cu­luk olmak üzere teks­til, he­di­ye­lik eşya, ayak­ka­bı ve spor mal­ze­me­le­ri vb. ka­lem­ler­de yap­tı­ğı sa­tış­lar ne­de­niy­le üye­le­rin ya­şa­dı­ğı mağ­du­ri­yet­le­ri an­la­tan bir yazı ha­zır­la­mış­tı.

Didim Ti­ca­ret Odası Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­le­ri 11.11.2019 ta­ri­hin­de­ki Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği zi­ya­re­tin­de Bir­lik Baş­ka­nı M.​Rifat Hi­sar­cık­lı­oğ­lu’na zin­cir mar­ket­le­rin sa­yı­sın­da­ki ar­tı­şın ve bu mar­ket­le­rin hemen her ka­lem­de yap­tık­la­rı sa­tış­la­rın üye­le­ri­mi­zi mağ­dur et­ti­ği­ni ve bu mağ­du­ri­ye­ti en­gel­le­mek için zin­cir mar­ket­le­rin sa­yı­sın­da ve satış yap­tık­la­rı ürün­le­rin sı­nır­lan­dı­rıl­ma­sı­na yö­ne­lik çözüm öne­ri­le­ri içe­ren ra­po­ru sun­muş­tur.

Su­nu­lan ra­por­la bir­lik­te 6.​Mes­lek Ko­mi­te­si­ni tem­sil eden Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi İsmet Kar­tal ta­ra­fın­dan Hi­sar­cık­lı­oğ­lu bil­gi­len­di­ril­miş­ti.

 

Haber : Elif ERBAŞ