Didim po­li­si halkı bil­gi­len­dir­di « Mavi Didim Gazetesi

17 Haziran 2021 - 19:56

Didim po­li­si halkı bil­gi­len­dir­di

Didim po­li­si halkı bil­gi­len­dir­di
Son Güncelleme :

05 Şubat 2021 - 11:57

774 views

Didim po­li­si halkı bil­gi­len­dir­di

Didim İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Top­lum Des­tek­li Po­lis­lik Büro Amir­li­ği per­so­ne­li ta­ra­fın­dan hal­kın yoğun bu­lun­du­ğu nok­ta­lar­da ve ban­ka­ma­tik çev­re­le­rin­de halkı bi­linç­len­dir­mek ve bil­gi­len­dir­mek amaç­lı; Do­lan­dı­rı­cı­lık, ev, iş yeri ve oto­dan hır­sız­lık, 155 Polis İmdat hat­tı­nın kul­la­nı­mı, cin­sel taciz olay­la­rı ile il­gi­li ve araç­lar üze­rin­de şaka ceza mak­bu­zu ile va­tan­da­şı­mı­za bil­gi­len­dir­me bro­şür­le­ri da­ğı­tıl­mış ge­rek­li yer­le­re bil­gi­len­dir­me afiş­ler asıl­dı.

Didim po­li­si

Didim po­li­si