Didim İYİ Parti Genç­lik Kol­la­rı, 150 iş­ye­ri­ni ücretsiz dezenfeksiyonunu sağladı « Mavi Didim Gazetesi

23 Haziran 2021 - 01:21

Didim İYİ Parti Genç­lik Kol­la­rı, 150 iş­ye­ri­ni ücretsiz dezenfeksiyonunu sağladı

Didim İYİ Parti Genç­lik Kol­la­rı, 150 iş­ye­ri­ni ücretsiz dezenfeksiyonunu sağladı
Son Güncelleme :

25 Aralık 2020 - 20:01

358 views

Didim İYİ Parti Genç­lik Kol­la­rı, 150 iş­ye­ri­ni ücretsiz dezenfeksiyonunu sağladı

Didim İyi Parti İlçe Genç­lik Kol­la­rı Baş­ka­nı, Buğra SEVER “Dünya’yı ve ül­ke­mi­zi de­rin­den et­ki­le­yen, maddi ve ma­ne­vi ağır ya­ra­lar açan co­vid-19 sal­gı­nı­na karşı Didim İYİ Parti Genç­lik Kol­la­rı, ola­rak es­na­fı­mı­za des­tek olma ama­cıy­la 150 iş­ye­ri­ni kendi maddi im­kan­la­rı­mız­la üc­ret­siz bir şe­kil­de de­zen­fek­te etmiş bu­lun­mak­ta­yız.

Es­na­fı­mız­la yap­mış ol­du­ğu­muz soh­bet ve gö­rüş­me­ler so­nu­cu maddi ola­rak en az %70’lık bir et­ki­len­me so­run­la­rı­na kulak ver­dik. Es­na­fı­mı­zın sağ­lı­ğı ve eko­no­mik şart­la­rı için dün ol­du­ğu gibi, bu gün de Ata­türk genç­li­ği ola­rak her türlü des­te­ği sağ­la­ya­ca­ğı­mı­zın sö­zü­nü ver­dik. 2021’in Ül­ke­miz ve dünya için sağ­lık­lı, gü­ven­li ve İYİ ol­ma­sı­nı te­men­li edi­yor, tüm va­tan­daş­la­rı­mı­zın yeni yı­lı­nı şim­di­den kut­lu­yo­rum.” dedi.