Çi­çek­çi­ler, 14 Şubat’ta muaf tu­tu­la­cak « Mavi Didim Gazetesi

22 Haziran 2021 - 08:21

Çi­çek­çi­ler, 14 Şubat’ta muaf tu­tu­la­cak

Çi­çek­çi­ler, 14 Şubat’ta muaf tu­tu­la­cak
Son Güncelleme :

05 Şubat 2021 - 12:10

283 views

Çi­çek­çi­ler, 14 Şubat’ta muaf tu­tu­la­cak

Didim’de çi­çek­çi­ler, 14 Şubat’ta yo­ğun­luk ya­şan­ma­ma­sı için kı­sıt­la­ma­dan muaf tu­tu­la­cak
Didim’de yeni tip ko­ro­na­vi­rüs (Co­vid-19) ted­bir­le­ri kap­sa­mın­da, 14 Şubat Sev­gi­li­ler gü­nün­de çiçek sa­tı­şı yapan iş­let­me­le­rin ça­lış­ma sa­at­le­rin­de dü­zen­le­me ya­pıl­dı.
Aydın Va­li­li­ği ta­ra­fın­dan ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da: Çiçek sa­tı­şı yapan iş­yer­le­ri, 01.12.2020 tarih ve 128-129 Nolu İl Umumi Hıf­zıs­sıh­ha Kurul ka­rar­la­rı­na is­ti­na­den, hafta son­la­rı için ge­ti­ri­len so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sı­nın uy­gu­lan­dı­ğı gün­ler­de, so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sın­dan muaf tu­tu­lan ki­şi­ler ile iş yer­le­ri­ne ek ola­rak çiçek sa­tı­şı yapan iş­let­me­le­rin fa­ali­yet­le­ri­ni ev­le­re ser­vis şek­lin­de 10.00-17.00 sa­at­le­ri ara­sın­da sür­dü­re­bi­lecek.
14 Şubat ne­de­niy­le ta­lep­te ya­şa­na­cak yo­ğun­luk da göz önün­de bu­lun­du­ru­la­rak çiçek sa­tı­şı yapan iş yer­le­ri­nin so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sı­nın uy­gu­lan­dı­ğı 12 Şubat Cuma günü 20.00-24.00 sa­at­le­ri ara­sın­da ev­le­re ser­vis, 13 Şubat Cu­mar­te­si ve 14 Şubat Pazar gün­le­rin­de 10.00-17.00 sa­at­le­ri ara­sın­da müş­te­ri­le­re iş ye­rin­de ve 10.00 -24.00 sa­at­le­ri ara­sın­da ev­le­re ser­vis şek­lin­de hiz­met sun­ma­sı­na karar ve­ril­di.