Didim Anadolu Lisesi’nden Kerime Nur Elen İl 3.üncüsü Oldu « Mavi Didim Gazetesi

17 Haziran 2021 - 21:30

Didim Anadolu Lisesi’nden Kerime Nur Elen İl 3.üncüsü Oldu

Didim Anadolu Lisesi’nden Kerime Nur Elen İl 3.üncüsü Oldu
Son Güncelleme :

16 Mart 2021 - 16:35

424 views

Didim Anadolu Lisesi’nden Kerime Nur Elen İl 3.üncüsü Oldu

“İstik­lal’in 100. yılı” Afiş ta­sa­rım ya­rış­ma­sın­da de­re­ce­ye giren öğ­ren­ci­le­re, Aydın İl Milli Eği­tim Mü­dü­rü Sayın Sey­ful­lah OKU­MUŞ he­di­ye­le­ri­ni verdi.

Aydın İl Milli Eği­tim Mü­dü­rü Sayın Sey­ful­lah OKU­MUŞ, İstik­lal Mar­şı­nın ka­bu­lü­nün 100. yı­lın­da 12 Mart İstik­lal Mar­şı­nı ve Meh­met Akif Ersoy’u Anma Günü et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da dü­zen­le­di­ği­miz “İstik­lal’ in 100. Yılı” adlı bil­gi­sa­yar des­tek­li afiş ta­sa­rım ya­rış­ma­sın­da de­re­ce­ye giren öğ­ren­ci­le­ri­mi­zi ma­ka­mın­da mi­sa­fir etti.
Sey­ful­lah OKU­MUŞ, “İstik­lal Marşı şa­iri­miz Meh­met Akif ERSOY’un yaz­dı­ğı, mil­le­ti­mi­zin onur­lu mü­ca­de­le­si­ni ve ba­ğım­sız­lı­ğı­nı vur­gu­la­yan İstik­lal Mar­şı­mı­zın, Tür­ki­ye Büyük Mil­let Mec­li­si ta­ra­fın­dan kabul edi­li­şi­nin 100. yıl­dö­nü­mü­nü kut­lu­yo­ruz.”


“Biz­ler de Aydın İl Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ola­rak bir dizi et­kin­lik ile İstik­lal Marşı’nın ka­bu­lü­nün 100. yı­lı­nı kut­lu­yor ve millî şa­iri­miz mer­hum Meh­met Akif Ersoy’u anı­yo­ruz.” dedi.
Bu kap­sam­da lise öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze yö­ne­lik dü­zen­le­di­ği­miz “İstik­lal’ in 100. Yılı” adlı bil­gi­sa­yar des­tek­li afiş ta­sa­rım ya­rış­ma­sın­da de­re­ce­ye giren öğ­ren­ci­le­ri kut­la­dı.
Öğ­ren­ci­le­rin ders­le­ri, ilgi alan­la­rı, afiş ha­zır­la­ma­da kul­lan­dık­la­rı prog­ram­lar ve he­def­le­ri ko­nu­la­rın­da ger­çek­le­şen soh­bet­ten sonra Aydın İl Mü­dü­rü Sayın OKU­MUŞ, Öğ­ren­ci­le­re he­di­ye­le­ri­ni tak­dim etti.
“İstik­lal’in 100. Yılı” Bil­gi­sa­yar Des­tek­li Afiş Ta­sa­rım Ya­rış­ma­sı De­re­ce­ye Giren Öğ­ren­ci­le­ri­miz.
Efe­ler Ata­türk Ana­do­lu Li­se­sin­de Di­la­ver Al­pe­ren Da­yı­oğ­lu 1’inci,
Sul­tan­hi­sar Atça Şehit Mutlu Uçar Ana­do­lu Li­se­si, Ünal Mert BA­YAR­LAR 2’nci
Didim Ana­do­lu Li­se­si, Ke­ri­me Nur ELEN 3’üncü oldu.