Didim Afet Yö­ne­tim Mer­ke­zi top­lan­tı­sı yapıldı « Mavi Didim Gazetesi

17 Haziran 2021 - 21:21

Didim Afet Yö­ne­tim Mer­ke­zi top­lan­tı­sı yapıldı

Didim Afet Yö­ne­tim Mer­ke­zi top­lan­tı­sı yapıldı
Son Güncelleme :

22 Ocak 2021 - 18:21

777 views

Didim Afet Yö­ne­tim Mer­ke­zi top­lan­tı­sı yapıldı

Didim Kay­ma­kam Halil Avşar baş­kan­lı­ğın­da “İlçe Afet Yö­ne­tim Mer­ke­zi Top­lan­tı­s” yapıldı.
Kay­ma­kam­lı­kda yapılan top­lan­tı­ya Didim Kay­ma­ka­mı Halil Avşar baş­kan­lık etti. Top­lan­tı­ya Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Yusuf De­ve­ci, İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü Yunus Dinç, İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Onur Çark, daire amir­le­ri ve muh­tar­lar ka­tıl­dı. Didim’de olası bir afete karşı alı­nan ön­lem­ler ve ya­pı­la­cak ça­lış­ma­lar hak­kın­da bilgi alış­ ve­ri­şin­de bu­lu­nan Halil Avşar bil­gi­len­di­ril­di. Avşar “Her zaman afet­le­re ha­zır­lık­lı olun­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ça­lış­ma­la­rın ti­tiz­lik­le yü­rü­tül­üyor” dedi.