Didim açık­la­rın­da 23 dü­zen­siz göç­men kur­ta­rıl­dı « Mavi Didim Gazetesi

25 Haziran 2021 - 00:23

Didim açık­la­rın­da 23 dü­zen­siz göç­men kur­ta­rıl­dı

Didim açık­la­rın­da 23 dü­zen­siz göç­men kur­ta­rıl­dı
Son Güncelleme :

18 Mayıs 2021 - 15:26

148 views

Didim açık­la­rın­da 23 dü­zen­siz göç­men kur­ta­rıl­dı

Aydın’ın Didim il­çe­si açık­la­rın­da Yu­na­nis­tan un­sur­la­rı ta­ra­fın­dan iki can salı içe­ri­sin­de bı­ra­kı­lan 23 dü­zen­siz göç­men Türk sahil gü­ven­lik ekip­le­ri ta­ra­fın­dan kur­ta­rıl­dı.
Edi­ni­len bil­gi­ye göre, saat 06.05 sı­ra­la­rın­da Didim il­çe­si açık­la­rın­da can salı içe­ri­sin­de bir grup dü­zen­siz göç­men ol­du­ğu bil­gi­si alan Didim Sahil Gü­ven­lik Ka­ra­kol Ko­mu­tan­lı­ğı’na bağlı ekip­ler ha­re­ke­te geçti. Gö­rev­len­di­ri­len Sahil Gü­ven­lik bot­la­rı ta­ra­fın­dan Yu­na­nis­tan un­sur­la­rın­ca Türk ka­ra­su­la­rı­na bı­ra­kı­lan iki can salı içe­ri­sin­de­ki top­lam 23 dü­zen­siz göç­men ba­şa­rı­lı ope­ras­yon­lar­la kur­ta­rıl­dı.
Sağ­lık kont­ro­lün­den ge­çi­ri­len göç­men­ler, Aydın İl Göç İda­re­si Mü­dür­lü­ğü’ne tes­lim edil­di.