DEVRİM ŞEHİDİMİZ KUBİLAY… « Mavi Didim Gazetesi

24 Haziran 2021 - 23:56

DEVRİM ŞEHİDİMİZ KUBİLAY…

DEVRİM ŞEHİDİMİZ KUBİLAY…
Son Güncelleme :

23 Aralık 2020 - 15:52

354 views

DEVRİM ŞEHİDİMİZ KUBİLAY…

Yıl, 23 Ara­lık 1930…
İzmir’in Me­ne­men il­çe­si…
Yeşil sa­rık­lıy­dı­lar, sa­kal­lıy­dı­lar…
El­le­rin­de yeşil şe­ri­at bay­rak­la­rı vardı…
Baş­kal­dır­dı­lar Ata­türk dev­rim­le­ri­ne…
Şe­ri­at elden gi­di­yor, şe­ri­at is­te­riz diye sa­rıl­dı­lar si­la­ha…
Kar­şı­la­rın­da genç bir teğ­men vardı…
Öğ­ret­men­di, as­ker­li­ği­ni ya­pı­yor­du…
Cum­hu­ri­ye­te, dev­rim­le­re, Ata­türk’e ve ulu­su­na sev­da­lıy­dı…
Kim­se­ye kı­ya­maz­dı, kim­se­nin ca­nı­nı ya­ka­maz­dı…
Ka­rar­lıy­dı ge­ri­ci­ler, ka­rar­lıy­dı Şeyh Meh­met Der­viş…
Sa­kin­di Ku­bi­lay Teğ­men…
Kuru sıkı dol­durt­tu si­lah­la­rı yak­ma­mak için kim­se­nin ca­nı­nı…
Silah ses­le­rin­den kor­kar­lar ka­çar­lar ve da­ğı­lır­lar diye dü­şün­dü…
Oysa ka­rar­lıy­dı yobaz ta­kı­mı…
Yü­rü­dü­ler as­ker­le­ri­mi­zin üze­ri­ne…
Kuru sı­kı­lar pat­la­dı bir­den, or­ta­lık barut ko­ku­su…
Hay­kır­dı yo­baz­lar, hay­kır­dı Şeyh Meh­met Der­viş…
Kur­şun iz­le­mez­di şe­ri­atın as­ker­le­ri­ne…
Yü­rü­dü­ler genç Teğ­men Ku­bi­lay’ın üze­ri­ne…
Kes­ti­ler bo­ğa­zı­nı bağ bı­ça­ğıy­la kıtır kıtır…
Tak­tı­lar şe­ri­at mız­ra­ğı­nın ucuna…
Yü­rü­dü­ler so­kak­lar­da şe­ri­at is­te­riz deyü…
Şimdi hort­la­dı­lar ve gü­nü­mü­ze gel­di­ler isim de­ğiş­ti­re­rek…
Trav­ma mağ­dur­la­rı ola­rak dön­dü­ler si­ya­set mey­dan­la­rı­na…
Çı­kar­dı­lar yeşil sa­rık­la­rı­nı rol icabı…
Almak için Cum­hu­ri­yet­ten in­ti­kam­la­rı­nı…
Yıl, 23 Ara­lık 1930
Yıl, 23 Ara­lık 2020
Ve ya­şı­yor Ku­bi­lay kal­bi­miz­de…
Ya­şı­yor Şeyh Meh­met Der­viş içi­miz­de ta­kiy­ye ya­pa­rak…