Deva Par­ti­si ku­ru­cu ilçe baş­ka­nı Hü­se­yin Anıl Genç oldu « Mavi Didim Gazetesi

17 Haziran 2021 - 21:07

Deva Par­ti­si ku­ru­cu ilçe baş­ka­nı Hü­se­yin Anıl Genç oldu

Deva Par­ti­si ku­ru­cu ilçe baş­ka­nı Hü­se­yin Anıl Genç oldu
Son Güncelleme :

13 Ocak 2021 - 16:46

635 views

Deva Par­ti­si ku­ru­cu ilçe baş­ka­nı Hü­se­yin Anıl Genç oldu

De­mok­ra­si ve Atı­lım Par­ti­si (DEVA) Didim İlçe Baş­ka­nı Hü­se­yin Anıl Genç, ya­zı­lı basın açık­la­ma­sı ya­pa­rak,
Aydın İl Baş­ka­nı Hakan Çağ­lar Erür­ker’in tek­li­fi ve Genel Mer­ke­zin onayı ile Didim Ku­ru­cu İlçe Baş­ka­nı ola­rak gö­rev­len­di­ril­di­ği­ni açık­la­dı.

DEVA Par­ti­si Didim İlçe Baş­ka­nı Hü­se­yin Anıl Genç, yoğun bir mesai har­ca­ya­rak, Di­dim­li­ler­le fikir alış­ve­ri­şin­de bu­lu­na­rak Didim’in teş­ki­lat­lan­ma ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­dık­la­rı­nı ifade etti.

“Par­ti­mi­ze davet edi­yo­ruz”
İlçe Baş­ka­nı Genç, açık­la­ma­sın­da “Bi­lin­di­ği gibi DEVA Par­ti­si’nin parti prog­ra­mı, De­mok­ra­si, Temel Hak ve Öz­gür­lük­ler, Basın Öz­gür­lü­ğü, İnsan Hak­la­rı, Güç­ler Ay­rı­lı­ğı ve Hu­ku­kun Üs­tün­lü­ğü gibi ev­ren­sel de­ğer­le­ri re­fe­rans al­mak­ta­dır. Par­ti­mi­zin po­li­ti­ka­la­rı­nın ve Didim’e dair kur­du­ğu­muz ha­yal­le­rin kadın, erkek, genç, yaşlı de­me­den geniş bir kesim ta­ra­fın­dan kar­şı­lık bul­du­ğu­nu gör­mek bizi daha da he­ye­can­lan­dı­rı­yor.
Görev ta­ra­fı­mı­za tevdi edil­di­ği andan iti­ba­ren, par­ti­mi­zin de­ğer­le­ri­ni yan­sı­tan bir yö­ne­tim ku­ru­lu­nun oluş­tu­rul­ma­sı ça­lış­ma­la­rı­na ön­ce­lik ver­dik. Eki­bi­mi­zi oluş­tu­rur­ken top­lu­mun fark­lı ke­sim­le­rin­den bir­çok kişi ile çok ve­rim­li geçen ile­ti­şim sü­reç­le­ri ya­şa­dık. Gerek sos­yal medya üze­rin­den ge­rek­se doğ­ru­dan bize ula­şan çok kıy­met­li ki­şi­ler­le ta­nış­ma ve fikir pay­la­şı­mın­da bu­lun­ma fır­sa­tı­mız oldu. Di­dim­li­le­rin fikir ve dü­şün­ce­le­ri­ne önem ve­ri­yor ve gö­rüş­me­le­re hali ha­zır­da hız kes­me­den devam edi­yo­ruz. Didim’in ge­le­ce­ğe katkı sun­mak is­te­yen, ge­le­ce­ği­miz adına söy­le­yecek sözü olan tüm Di­dim­li­le­ri bir­lik­te si­ya­set yap­mak için par­ti­mi­ze davet edi­yo­ruz. ”ifa­de­le­ri­ne yer verdi.

“Ka­dın­la­ra ve genç­le­re ön­ce­lik ve­ri­yo­ruz”
Genç, yö­ne­tim­de kadın ve geç­le­re ön­ce­lik ver­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, “Yö­ne­tim ku­ru­lu­nun oluş­ma­sın­da par­ti­mi­zin po­li­ti­ka­la­rı­na uygun ola­rak ve si­ya­se­te yeni bir soluk ge­tir­mek adına ka­dın­la­ra ve genç­le­re ön­ce­lik ve­ri­yo­ruz. Top­lu­mun en önem­li un­su­ru ol­ma­la­rı­na rağ­men ka­dın­la­rın ve genç­le­rin tem­sil­de ye­te­rin­ce söz sa­hi­bi ola­ma­dı­ğı­nı üzü­le­rek gö­rü­yo­ruz. Artık bu du­ru­mun de­ğiş­me­si ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­nü­yor, Didim’imi­zin kadın ve genç­le­ri­ni si­ya­se­te ka­zan­dır­ma­yı amaç­lı­yo­ruz. İlçe yö­ne­tim ku­ru­lun­da tü­zü­ğü­müz­de yer alan %35 cin­si­yet ve %20 genç ko­ta­sı­na uygun ola­rak yö­ne­tim ku­ru­lu­mu­zun omur­ga­sı­nı Di­dim­li kadın ve genç­ler­den oluş­tur­ma gay­re­ti içe­ri­sin­de­yiz.” dedi.

“Temiz, dü­rüst, il­ke­li bir si­ya­si geç­mi­şi olan isim­ler­den oluş­tur­mak­ta­yız”
Genç, açık­la­ma­sın­da temiz, dü­rüst, il­ke­li bir si­ya­si geç­mi­şi olan isim­ler­den oluş­mak­ta ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Ay­rı­ca top­lu­mun büyük bir ke­si­mi­nin de­rin­den his­set­ti­ği bir başka ko­nu­ya da özel­lik­le önem ve­ri­yo­ruz. Di­dim­li­ler artık si­ya­set sa­ha­sın­da yeni yüz­ler gör­mek, yeni fi­kir­ler duy­mak is­ti­yor. Uzun za­man­dır aynı si­ya­si ak­tör­le­rin gün­dem­de yer al­ma­sı, top­lu­mun kro­nik­leş­miş ih­ti­yaç­la­rı­nın çö­züm­süz­lü­ğü, kısır si­ya­si çe­kiş­me­le­rin uza­yıp git­me­si tüm Didim halkı üze­rin­de bir yor­gun­luk ve bık­kın­lık hissi uyan­dır­mış­tır. Top­lum üze­rin­de­ki bu his, top­lu­mun si­ya­set sa­ha­sın­dan uzak­laş­ma­sı­na sebep ol­mak­ta­dır. Oy­sa­ki bizim ih­ti­ya­cı­mız olan, top­lu­mun ta­ma­mı­nın si­ya­se­tin mer­ke­zin­de ol­du­ğu, fi­kir­le­rin, dü­şün­ce­le­rin ve eleş­ti­ri­le­rin öz­gür­ce beyan edil­di­ği, çok sesli ve çok renk­li bir si­ya­set or­ta­mı­nın sağ­lan­ma­sı­dır. Bu se­bep­le, yö­ne­tim ku­ru­lu­mu­zu oluş­tu­rur­ken yeni ve özgün isim­ler­le yola çı­kı­yo­ruz. Yö­ne­tim Ku­ru­lu’muzu bir ta­raf­tan si­ya­set sah­ne­si­ne ilk adı­mı­nı DEVA Par­ti­si ile atan ve diğer ta­raf­tan temiz, dü­rüst, il­ke­li bir si­ya­si geç­mi­şi olan isim­ler­den oluş­tur­mak­ta­yız. Ön­ce­lik­li he­de­fi­miz özün­de iyi insan olan ve işini iyi yapan ki­şi­ler­den yeni ve he­ye­can­lı ki­şi­le­ri bir araya ge­tir­mek. Son­ra­sın­da da bu ekip­le tüm Didim hal­kı­na temas ede­rek, başka bir Didim’in müm­kün ol­du­ğu­nu, ön­ce­li­ğin Di­dim­li­ler ve on­la­rın fikir ve dü­şün­ce­le­ri ol­du­ğu­nu ha­tır­lat­mak­tır.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

“Didim hal­kı­nın so­run­la­rı­na Deva ola­cak­tır.”
Genç, açık­la­ma­sı­nın so­nun­da Didim hal­kı­nın so­run­la­rı­na deva ola­cak­la­rı­nı be­lir­te­rek “Yö­ne­tim ku­ru­lu­nun oluş­tu­rul­ma­sı­nı ta­ki­ben en önem­li ikin­ci işi­miz hızlı bir şe­kil­de parti ilçe baş­kan­lık bi­na­sı­nın uygun bir lo­kas­yon­da açıl­ma­sı ola­cak­tır. Devam eden sü­reç­te ilçe kong­re­mi­zi ta­mam­la­ya­rak hız­lı­ca üye ka­yıt­la­rı­nın ka­bu­lü­ne baş­la­ya­ca­ğız. Umut edi­yo­ruz ki DEVA Par­ti­si Didim İlçe Baş­kan­lı­ğı, hızlı bir şe­kil­de teş­ki­lat­lan­ma­sı­nı ta­mam­la­ya­cak ve elin­den ge­le­nin en iyi­si­ni ya­pa­rak Didim hal­kı­nın so­run­la­rı­na Deva ola­cak­tır.” dedi.