Deva Par­ti­si ku­ru­cu ilçe baş­ka­nı Hü­se­yin Anıl Genç oldu - Mavi Didim GazetesiMavi Didim Gazetesi

25 Ocak 2021 - 23:33

Deva Par­ti­si ku­ru­cu ilçe baş­ka­nı Hü­se­yin Anıl Genç oldu

Son Güncelleme :

13 Ocak 2021 - 16:46

340 views
Deva Par­ti­si ku­ru­cu ilçe baş­ka­nı Hü­se­yin Anıl Genç oldu

Deva Par­ti­si ku­ru­cu ilçe baş­ka­nı Hü­se­yin Anıl Genç oldu

De­mok­ra­si ve Atı­lım Par­ti­si (DEVA) Didim İlçe Baş­ka­nı Hü­se­yin Anıl Genç, ya­zı­lı basın açık­la­ma­sı ya­pa­rak,
Aydın İl Baş­ka­nı Hakan Çağ­lar Erür­ker’in tek­li­fi ve Genel Mer­ke­zin onayı ile Didim Ku­ru­cu İlçe Baş­ka­nı ola­rak gö­rev­len­di­ril­di­ği­ni açık­la­dı.

DEVA Par­ti­si Didim İlçe Baş­ka­nı Hü­se­yin Anıl Genç, yoğun bir mesai har­ca­ya­rak, Di­dim­li­ler­le fikir alış­ve­ri­şin­de bu­lu­na­rak Didim’in teş­ki­lat­lan­ma ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­dık­la­rı­nı ifade etti.

“Par­ti­mi­ze davet edi­yo­ruz”
İlçe Baş­ka­nı Genç, açık­la­ma­sın­da “Bi­lin­di­ği gibi DEVA Par­ti­si’nin parti prog­ra­mı, De­mok­ra­si, Temel Hak ve Öz­gür­lük­ler, Basın Öz­gür­lü­ğü, İnsan Hak­la­rı, Güç­ler Ay­rı­lı­ğı ve Hu­ku­kun Üs­tün­lü­ğü gibi ev­ren­sel de­ğer­le­ri re­fe­rans al­mak­ta­dır. Par­ti­mi­zin po­li­ti­ka­la­rı­nın ve Didim’e dair kur­du­ğu­muz ha­yal­le­rin kadın, erkek, genç, yaşlı de­me­den geniş bir kesim ta­ra­fın­dan kar­şı­lık bul­du­ğu­nu gör­mek bizi daha da he­ye­can­lan­dı­rı­yor.
Görev ta­ra­fı­mı­za tevdi edil­di­ği andan iti­ba­ren, par­ti­mi­zin de­ğer­le­ri­ni yan­sı­tan bir yö­ne­tim ku­ru­lu­nun oluş­tu­rul­ma­sı ça­lış­ma­la­rı­na ön­ce­lik ver­dik. Eki­bi­mi­zi oluş­tu­rur­ken top­lu­mun fark­lı ke­sim­le­rin­den bir­çok kişi ile çok ve­rim­li geçen ile­ti­şim sü­reç­le­ri ya­şa­dık. Gerek sos­yal medya üze­rin­den ge­rek­se doğ­ru­dan bize ula­şan çok kıy­met­li ki­şi­ler­le ta­nış­ma ve fikir pay­la­şı­mın­da bu­lun­ma fır­sa­tı­mız oldu. Di­dim­li­le­rin fikir ve dü­şün­ce­le­ri­ne önem ve­ri­yor ve gö­rüş­me­le­re hali ha­zır­da hız kes­me­den devam edi­yo­ruz. Didim’in ge­le­ce­ğe katkı sun­mak is­te­yen, ge­le­ce­ği­miz adına söy­le­yecek sözü olan tüm Di­dim­li­le­ri bir­lik­te si­ya­set yap­mak için par­ti­mi­ze davet edi­yo­ruz. ”ifa­de­le­ri­ne yer verdi.

“Ka­dın­la­ra ve genç­le­re ön­ce­lik ve­ri­yo­ruz”
Genç, yö­ne­tim­de kadın ve geç­le­re ön­ce­lik ver­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, “Yö­ne­tim ku­ru­lu­nun oluş­ma­sın­da par­ti­mi­zin po­li­ti­ka­la­rı­na uygun ola­rak ve si­ya­se­te yeni bir soluk ge­tir­mek adına ka­dın­la­ra ve genç­le­re ön­ce­lik ve­ri­yo­ruz. Top­lu­mun en önem­li un­su­ru ol­ma­la­rı­na rağ­men ka­dın­la­rın ve genç­le­rin tem­sil­de ye­te­rin­ce söz sa­hi­bi ola­ma­dı­ğı­nı üzü­le­rek gö­rü­yo­ruz. Artık bu du­ru­mun de­ğiş­me­si ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­nü­yor, Didim’imi­zin kadın ve genç­le­ri­ni si­ya­se­te ka­zan­dır­ma­yı amaç­lı­yo­ruz. İlçe yö­ne­tim ku­ru­lun­da tü­zü­ğü­müz­de yer alan %35 cin­si­yet ve %20 genç ko­ta­sı­na uygun ola­rak yö­ne­tim ku­ru­lu­mu­zun omur­ga­sı­nı Di­dim­li kadın ve genç­ler­den oluş­tur­ma gay­re­ti içe­ri­sin­de­yiz.” dedi.

“Temiz, dü­rüst, il­ke­li bir si­ya­si geç­mi­şi olan isim­ler­den oluş­tur­mak­ta­yız”
Genç, açık­la­ma­sın­da temiz, dü­rüst, il­ke­li bir si­ya­si geç­mi­şi olan isim­ler­den oluş­mak­ta ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Ay­rı­ca top­lu­mun büyük bir ke­si­mi­nin de­rin­den his­set­ti­ği bir başka ko­nu­ya da özel­lik­le önem ve­ri­yo­ruz. Di­dim­li­ler artık si­ya­set sa­ha­sın­da yeni yüz­ler gör­mek, yeni fi­kir­ler duy­mak is­ti­yor. Uzun za­man­dır aynı si­ya­si ak­tör­le­rin gün­dem­de yer al­ma­sı, top­lu­mun kro­nik­leş­miş ih­ti­yaç­la­rı­nın çö­züm­süz­lü­ğü, kısır si­ya­si çe­kiş­me­le­rin uza­yıp git­me­si tüm Didim halkı üze­rin­de bir yor­gun­luk ve bık­kın­lık hissi uyan­dır­mış­tır. Top­lum üze­rin­de­ki bu his, top­lu­mun si­ya­set sa­ha­sın­dan uzak­laş­ma­sı­na sebep ol­mak­ta­dır. Oy­sa­ki bizim ih­ti­ya­cı­mız olan, top­lu­mun ta­ma­mı­nın si­ya­se­tin mer­ke­zin­de ol­du­ğu, fi­kir­le­rin, dü­şün­ce­le­rin ve eleş­ti­ri­le­rin öz­gür­ce beyan edil­di­ği, çok sesli ve çok renk­li bir si­ya­set or­ta­mı­nın sağ­lan­ma­sı­dır. Bu se­bep­le, yö­ne­tim ku­ru­lu­mu­zu oluş­tu­rur­ken yeni ve özgün isim­ler­le yola çı­kı­yo­ruz. Yö­ne­tim Ku­ru­lu’muzu bir ta­raf­tan si­ya­set sah­ne­si­ne ilk adı­mı­nı DEVA Par­ti­si ile atan ve diğer ta­raf­tan temiz, dü­rüst, il­ke­li bir si­ya­si geç­mi­şi olan isim­ler­den oluş­tur­mak­ta­yız. Ön­ce­lik­li he­de­fi­miz özün­de iyi insan olan ve işini iyi yapan ki­şi­ler­den yeni ve he­ye­can­lı ki­şi­le­ri bir araya ge­tir­mek. Son­ra­sın­da da bu ekip­le tüm Didim hal­kı­na temas ede­rek, başka bir Didim’in müm­kün ol­du­ğu­nu, ön­ce­li­ğin Di­dim­li­ler ve on­la­rın fikir ve dü­şün­ce­le­ri ol­du­ğu­nu ha­tır­lat­mak­tır.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

“Didim hal­kı­nın so­run­la­rı­na Deva ola­cak­tır.”
Genç, açık­la­ma­sı­nın so­nun­da Didim hal­kı­nın so­run­la­rı­na deva ola­cak­la­rı­nı be­lir­te­rek “Yö­ne­tim ku­ru­lu­nun oluş­tu­rul­ma­sı­nı ta­ki­ben en önem­li ikin­ci işi­miz hızlı bir şe­kil­de parti ilçe baş­kan­lık bi­na­sı­nın uygun bir lo­kas­yon­da açıl­ma­sı ola­cak­tır. Devam eden sü­reç­te ilçe kong­re­mi­zi ta­mam­la­ya­rak hız­lı­ca üye ka­yıt­la­rı­nın ka­bu­lü­ne baş­la­ya­ca­ğız. Umut edi­yo­ruz ki DEVA Par­ti­si Didim İlçe Baş­kan­lı­ğı, hızlı bir şe­kil­de teş­ki­lat­lan­ma­sı­nı ta­mam­la­ya­cak ve elin­den ge­le­nin en iyi­si­ni ya­pa­rak Didim hal­kı­nın so­run­la­rı­na Deva ola­cak­tır.” dedi.

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
%d blogcu bunu beğendi: