De­niz­köy muh­tar­lık seçimini Bün­ya­min Kar­han Kazandı « Mavi Didim Gazetesi

22 Haziran 2021 - 08:12

De­niz­köy muh­tar­lık seçimini Bün­ya­min Kar­han Kazandı

De­niz­köy muh­tar­lık seçimini Bün­ya­min Kar­han Kazandı
Son Güncelleme :

06 Haziran 2021 - 19:06

120 views

De­niz­köy muh­tar­lık seçimini Bün­ya­min Kar­han Kazandı

De­niz­köy Ma­hal­le­sin­de ya­pı­lan se­çim­de ma­hal­le­nin yeni muh­ta­rı Bün­ya­min Kar­han oldu. 2019 yerel se­çim­le­rin­de muh­tar­lı­ğı ka­za­nan Adil Kar­han se­çim­den 6 ay sonra ha­ya­tı­nı kay­bet­me­si­nin ar­dın­dan ara­dan geçen yak­la­şık 2 yıl­lık sü­re­nin ar­dın­dan ya­pı­lan se­çim­le­ri bu kez ye­ğe­ni ka­zan­dı.
Eski muh­ta­rı Meh­met Öz­de­mir ölümü nedeni ile,Yük­sek Seçim Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan seçim ya­pıl­ma­sı­na karar ve­ril­me­si­nin ar­dın­dan Didim’e bağlı De­niz­köy Ma­hal­le­sin­de de seç­men­ler yeni muh­ta­rı seç­mek için san­dı­ğa gitti. 3 san­dık­ta ger­çek­le­şen se­çim­le­re eski muh­ta­rı Meh­met Öz­de­mir, mev­cut aza­lık gö­re­vin­den is­ti­fa eden Nihat Yıl­dız, vefat eden eski muh­ta­rın ye­ğe­ni Bün­ya­min Kar­han ve Remzi Budak aday oldu. Ya­pı­lan seçim ne­ti­ce­sin­de aday­lar­dan Bün­ya­min Kar­han 228, Nihat Yıl­dız 179, Remzi Budak 116 ve Meh­met Öz­de­mir 91 oy aldı. 735 seç­men­den 614 seç­men oy kul­la­nır­ken, ma­hal­le­nin yeni Muh­ta­rı Bün­ya­min Kar­han oldu.
2019 yerel se­çim­le­rin­de muh­tar­lı­ğı ka­za­nan Adil Kar­han se­çim­den 6 ay sonra ha­ya­tı­nı kay­bet­me­si­nin ar­dın­dan ara­dan geçen yak­la­şık 2 yıl­lık sü­re­nin ar­dın­dan ya­pı­lan se­çim­le­ri bu kez ye­ğe­ni Bün­ya­min Kar­han ka­zan­dı.
35 ya­şın­da­ki ma­hal­le­nin yeni muh­ta­rı Bün­ya­min Kar­han ken­di­si­ne te­vec­cüh gös­te­ren ma­hal­le sa­kin­le­ri­ne te­şek­kür ede­rek, görev sü­re­si içe­ri­sin­de ma­hal­le­ye en iyi şe­kil­de hiz­met et­me­ye gay­ret ede­ce­ği­ni dile ge­tir­di.