DEĞERLİ KONUT VERGİSİ UYGALAMASI « Mavi Didim Gazetesi

22 Haziran 2021 - 08:27

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ UYGALAMASI

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ UYGALAMASI
Son Güncelleme :

20 Ocak 2021 - 17:31

802 views

SEDAT ÖZKAN

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ UYGALAMASI

A-)VERGİNİ KONUSU, DEĞERİ VE MESKEN TAŞINMAZIN TANIMI
1-Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri 1319 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde yer
alan tutarı aşan mesken nitelikli taşınmazlar değerli konut vergisinin konusunu teşkil etmektedir.
Bu miktar 5000.00 TL dir.
2-Değerli konut vergisi uygulamasında “mesken nitelikli taşınmaz” kavramı, mesken niteliğine haiz
binalar ile birden fazla bağımsız bölümden oluşan binalarda her bir bağımsız bölümü ifade eder.
Her bir bağımsız bölüm vergilendirme açısından ayrı ayrı değerlendirilir.
3-Taşınmazın mesken niteliğini haiz olup olmadığını hususun değerlendirilmesinde , taşınmazın
kayıtlardaki niteliğinin yanında fiilen kullanım durumuna da bakılır.
4-Bina vergi değeri, 1319 sayılı Kanunun 29 uncu maddesine göre binalar için hesaplanan bedeli
ifade eder. Söz konusu değer ,taşınmazın bulunduğu yerdeki belediyen ilgililerince temin edilir.
B-) MATRAH VE NİSPET
Bina vergi değerinin,1319 sayılı kanunun 42 nci maddesinde yer alan ve ilgili yılda uygulanan tutar
aşan kısmı , mesken nitelikli taşınmaza ait verginin matrahını oluşturacaktır.
Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri ;
5.000.000 TL ile 7.500.000 arasında olanlar (bu tutar dahil)
5.000.000 TL’yi aşan kısmı için (binde 3)
10.000.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 7.500.000 TL’si için
7.500 TL, fazlası için (binde 6)
10.000.000 TL’den fazla olanlar 10.000.000 TL’si için 22.500 TL, fazlası için uygulanır .(binde 10)
C-) MÜKELLEFİYETİN BAŞLAMASI VE BİTMESİ
Değerli komut vergisinin mükellefi, mesken nitelikli taşınmazların maliki, varsa intifa hakkı sahibi,
her ikisi de yoksa mesken nitelikli taşınmaza malik gibi tasarruf edenlerdir.
Buna göre, mesken nitelikli taşınmaz ilişkin değerli konut vergisini taşınmazın maliki öder. Mesken
nitelikli taşınmazın maliki veya intifa hakkı sahibi yoksa malik gibi tasarruf edenler vergiyi
ödemekle mükelleftir.
Bir mesken nitelikli taşınmaza paylı mülkiyet halinde mali insanlar, hisseleri oranında mükellef
olurlar.
Müşterek mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumludurlar.

ÖRNEK 1: Mükellef (A)’ nın, değerli konu vergisine tabi mesken nitelikli 3 adet taşınmazı
bulunmaktadır. Bu taşınmazlardan, birincisi taşınmazın 2020 yılı bina vergi değeri 5.500.000 TL,
ikinci taşınmazın 2020 yılı bina vergi değeri 6.000.000 TL, üçüncü taşınmazın 2020 yılı bina vergi
değeri 6.500.000 TL’dir.

Mükellef (A)’ ya ait mesken nitelikli taşınmazların 2020 yılı bina vergi değeri 1319 sayılı kanunun 42
nci maddesinde belirtilen değeri aştığında söz konusu taşınmazlar değerli konut vergisinin
konusuna girmektedir. Dolayısıyla, mükellef (A) ‘nın mükellefiyeti , takip eden yıl olan 2021 yılı
başından itibaren başlayacaktır.
Mükellef (A) 2021 yılına ilişkin değerli konut vergisi beyannamesi 2021 yılı şubat ayının 20 nci günü
sonuna kadar vermiş olup tahakkuk eden vergini ilk taksitinin şubat ayının sonuna kadar
ödeyecektir.
Bu durumda, mükellef (A) tahakkuk eden değerli konut vergisinin ikinci taksitini de Ağustos ayı
sonuna kadar ilgili vergi dairesine ödeyecektir.
ÖRNEK 2: Müteahhit (C) ile(D) şahsı arasında %60 müteahhit %40 arsa sahibi paylaşımlı her biri 250
m2 net alana sahip 100 dairelik bina inşaatına ilişkin kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılmıştır.
İnşaatın bitiminde 60 daire müteahhidin, 40 daire arsa sahibinin olacaktır. Müteahhit (C), kendine
kalan 60 dairenin 45’ini 2020 yılı içerisinde satmıştır. Bu durumda müteahhide kala 15 dairenin aynı
yıl içerisinde bina vergi değerleri, 1319 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde yer alan tutarı aşmış olsa
dahi söz konusu daireler ilk satışta , devir ve temlikte konu edilmediği , kiraya verilmediği veya sair
surette kullanılmadığı sürece değeri konut vergisinden muaf olacaktır.
ÖRNEK 3: Mükellef (E)’nin mesken nitelikli 3 adet taşınmazı bulunmaktadır. Bu taşınmazlardan,
birincisi taşınmazın 2020 yılı bina vergi değeri 4.900.000 TL, ikinci taşınmazın 2020 yılı bina vergi
değeri 6.000.000 TL, üçüncü taşınmazı 2020 yılı bina vergi değeri 6.500.000 TL’dir.
Mükellef (E)’ye ait mesken nitelikli birinci taşınmazın 2020 yılı bina vergi değeri 1319 sayılı
Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen değeri aşmadığından vergisinin konusuna girmemekte,
mükellef (E)’nin ikinci ve üçüncü taşınmazları söz konusu değeri aştığı için verginin konusuna
girmektedir. Dolayısıyla, Mükellefin mükellefiyeti takip eden yıl olan 2021 yılı başından itibaren
başlayacaktır. Buna göre mükellefin, 2021 yılının şubat ayının 20nci günü sonuna kadar beyan edip
Şubat ve Ağustos ayları sonuna kadar iki eşit taksit halinde ödeyecektir.
D-)Verginin beyanı, ödeme süresi ve ödeme yeri
Değerli konut vergisi, mükelleflerin verecekleri bu Değerli Konut Vergisi Beyannamesi ve Değerli
Konut Vergisi Beyannamesi üzerine tarh olunur. Mükelleflerin beyannameleri, mesken nitelikli
taşınmazın bulunduğu yer belediyesinden alınan bina vergi değerini (beyanname verilen yıl ve bir
önceki yıla ilişkin) gösteren belgeyi eklemek suretiyle, ilgili yılın Şubat ayının 20 nci günü sonuna
kadar taşınmazın bulunduğu yer ve vergi dairesine vereceklerdir.
Tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, ilgili yılın Şubat ve Ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte
ödenir.
SEDAT ÖZKAN
S.M.M.M