Çocukların Sokakta Çalışmaları Yasaklandı « Mavi Didim Gazetesi

17 Haziran 2021 - 20:24

Çocukların Sokakta Çalışmaları Yasaklandı

Çocukların Sokakta Çalışmaları Yasaklandı
Son Güncelleme :

10 Şubat 2021 - 8:26

825 views

Çocukların Sokakta Çalışmaları Yasaklandı

Çocukların sokakta çalışmalarına veya çalıştırılmalarına yasak getir-di. Çocuklar, sokaklarda hurda toplama, su, men-dil, sakız satma veya araba camı silme gibi işlerde çalışamayacak.

Aydın Valiliği’nin yaptığı Basın Açık­la­ma­sında

“Kent­leş­me ve nü­fu­sun hızlı ar­tı­şı ile ülke içi ve dışı göç et­ki­siy­le so­kak­lar­da ça­lı­şan, ça­lış­tı­rı­lan, ya­şa­mak zo­run­da kalan ço­cuk­la­rın sa­yı­sı­nın gi­de­rek art­tı­ğı gö­rül­mek­te­dir.

Sağ­lık­lı ve sıcak aile or­ta­mı­nın hu­zu­ru­nu ya­şa­mak ye­ri­ne, örgün eği­ti­me dâhil ola­bi­lecek yaş­ta­ki ço­cuk­la­rın, okul ye­ri­ne so­ka­ğın bi­lin­me­yen ve risk­ler­le dolu or­ta­mın­da bu­lun­ma­la­rı, ki­şi­lik­le­ri­nin oluş­ma aşa­ma­sın­da so­ka­ğın et­ki­sin­de kal­ma­la­rı ço­cuk­la­rın, aile­le­ri­nin ve ni­ha­ye­tin­de top­lu­mun çö­zül­me­si­ne ve pek çok teh­li­ke­nin or­ta­ya çık­ma­sı­na neden ola­cak­tır.
Bu du­ru­mun ili­miz açı­sın­dan da genel bir sorun ha­li­ne gel­me­me­si, bu­gü­ne dek or­ta­ya çıkan ve çık­ma­sı muh­te­mel olan mün­fe­rit so­run­la­rın çö­zü­mü için ku­rum­la­rı­mız­ca baş­la­tı­lan ça­lış­ma­lar devam et­mek­te olup, yeni ted­bir­le­rin alın­ma­sı ve ça­lış­ma­la­ra yeni bir ivme ka­zan­dı­rıl­ma­sı ama­cıy­la aşa­ğı­da­ki ted­bir­le­rin alın­ma­sı uygun gö­rül­müş­tür.

ÇOCUKLARIN HURDA TOP­LA­MA, ÇÖP TOP­LA­MA, MEN­DİL SATMA, SU SATMA, SAKIZ SATMA, ARABA CAMI SİLMELERİ YASAK

1) Ço­cuk­la­rın her ne şe­kil­de olur­sa olsun (hurda top­la­ma, çöp top­la­ma, men­dil satma, su satma, sakız satma, araba camı silme vb.) so­kak­ta ça­lış­ma­la­rı veya ça­lış­tı­rıl­ma­la­rı Va­li­li­ği­miz­ce ya­sak­lan­mış­tır. Bu hu­sus­la il­gi­li ola­rak;
a) So­kak­ta ça­lış­tı­ğı-ça­lış­tı­rıl­dı­ğı tes­pit edi­len ço­cuk­lar Be­le­di­ye Za­bı­ta Ekip­le­ri, Gü­ven­lik Güç­le­ri ta­ra­fın­dan tes­pit edi­le­rek, mu­ha­fa­za al­tı­na alı­na­cak, mu­ha­fa­za al­tı­na alı­nan çocuk veli/ vasi veya bi­rin­ci de­re­ce­den ya­kın­la­rın­dan bi­ri­ne tes­lim edi­le­cek­tir.
b) Ço­cu­ğu­nu tes­lim almak üzere gelen ya­kı­nı­na ço­cu­ğun so­kak­ta ça­lış­ma­sı/ ça­lış­tı­rıl­ma­sı­nı ya­sak­la­yan mev­zu­at hü­küm­le­ri ve Va­li­lik Ka­ra­rı teb­liğ edi­le­rek tek­ra­rı ha­lin­de uy­gu­la­na­cak yasal iş­lem­ler hak­kın­da bilgi ve­ri­le­cek­tir. Ço­cuk­la il­gi­li yü­rü­tü­len işlem ive­di­lik­le il­gi­li Sos­yal Hiz­met Mer­ke­zi Mü­dür­lü­ğü’ ne ak­ta­rı­la­cak­tır.
c) Ço­cu­ğun Aile, Ça­lış­ma ve Sos­yal Hiz­met­ler İl Mü­dür­lü­ğü Mes­lek Ele­man­la­rın­ca aile­si­ne zi­ya­ret ger­çek­leş­ti­ri­lecek, aile­nin ih­ti­yaç duy­du­ğu sos­yal hiz­met mo­del­le­ri kap­sa­mın­da ge­rek­li mü­da­ha­le­ler­de bu­lu­nu­la­cak­tır.
d) Ço­cuk­la­rı­nın so­kak­ta ça­lış­tı­ğı ikin­ci kez tes­pit edi­len aile­le­re tes­lim sı­ra­sın­da İdari para ce­za­sı uy­gu­la­na­cak­tır.
e) Ço­cuk­la­rı­nı so­kak­ta
ça­lış­tı­ran aile­le­re ge­rek­li teb­li­gat­lar ya­pıl­mak­la bir­lik­te tek­ra­rın­da idari para ce­za­sı ve­ri­lecek, hak­la­rın­da Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı­na suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­nu­la­cak­tır. Ya­pı­lan iş­lem­ler Aile, Ça­lış­ma ve Sos­yal Hiz­met­ler İl Mü­dür­lü­ğü’ne ive­di­lik­le bil­di­ri­le­cek­tir.

YABANCI UYRUKLU ÇOCUKLAR GÖÇ İDARESİNE GÖNDERİLECEK

2) So­kak­ta ça­lış­tı­ğı/ ça­lış­tı­rıl­dı­ğı Be­le­di­ye Za­bı­ta Ekip­le­ri ve/ veya Gü­ven­lik Güç­le­rin­ce tes­pit edi­len ya­ban­cı uy­ruk­lu ço­cuk­lar, mu­ha­fa­za al­tı­na alı­na­rak ive­di­lik­le ge­rek­li iş­lem­le­rin baş­la­tı­la­bil­me­si için İl Göç İda­re­si Mü­dür­lü­ğü’ne, veri ha­vu­zu­na iş­le­ne­bil­me­si için il­gi­li Aile, Ça­lış­ma ve Sos­yal Hiz­met­ler İl Mü­dür­lü­ğü’ne bil­di­ri­le­cek­tir. İl Göç İda­re­si Mü­dür­lü­ğü söz ko­nu­su ço­cuk­la­rın aile­le­ri hak­kın­da il­gi­li mev­zu­at hü­küm­le­ri uya­rın­ca işlem baş­la­ta­cak­tır.

18 YAŞINDAN KÜÇÜKLER ALKOLLÜ VE KEYİF VERİCİ MADDE SATMAK YASAK.

3) Aydın ili ge­ne­lin­de 18 ya­şın­dan kü­çük­le­re ka­nun­ca ya­sak­la­nan tekel ürün­le­ri, si­ga­ra, al­kol­lü her türlü madde ve keyif ve­ri­ci mad­de­le­rin ve ka­nun­da ya­sak­lan­ma­yan kok­la­mak su­re­tiy­le ba­ğım­lı­lık yapan çak­mak gazı sa­tı­şı ya­pıl­ma­ya­cak­tır. Bu ko­nu­da Gü­ven­lik Güç­le­rin­ce il­gi­li iş­let­me­le­re teb­li­gat ya­pı­la­cak­tır. Bu ürün­le­rin sa­tı­şı­nı yapan mü­es­se­se ça­lı­şan­la­rı ve sa­hip­le­ri ile bu mad­de­le­ri satın alan 18 ya­şın­dan kü­çük­le­rin veli veya va­si­le­ri­ne ceza uy­gu­la­na­cak­tır.

4) Her türlü kim­ye­vi uyuş­tu­ru­cu veya psi­ko­to­rop mad­de­ler ile çak­mak ga­zı­nın kul­la­nım amacı dı­şın­da kul­la­nıl­ma­ma­sı, kul­la­nım amacı dı­şın­da kul­la­nan ki­şi­le­re ya da ara­cı­la­ra ve özel­lik­le 18 ya­şın­dan küçük olan­la­ra her ne amaç­la olur­sa olsun sa­tı­şı, mu­ha­fa­za için ve­ril­me­si, ta­şıt­tı­rıl­ma­sı yasak ol­du­ğun­dan Gü­ven­lik Güç­le­rin­ce il­gi­li iş yer­le­ri­ne ge­rek­li teb­li­gat­lar ve de­va­mın­da ta­ki­bi ya­pı­la­cak­tır.

REŞİT OLMAYAN ÇOCUKLAR ÇALIŞTIRILMAYACAK

5) On sekiz yaşın al­tın­da­ki reşit ol­ma­yan ço­cuk­lar; gemi, tren, oto­büs gibi toplu ta­şı­ma araç­la­rın­da, me­zar­lık­lar­da, nikâh sa­lon­la­rın­da ve bar, dis­ko­tek gibi eğ­len­ce mer­kez­le­rin­de, cadde ve so­kak­la­rın kal­dı­rım­la­rın­da veya akan tra­fik için­de, umuma açık yer­ler­de ve ben­ze­ri yer­ler­de ça­lış­tı­rı­la­ma­ya­cak­tır. Sokak, cadde, mey­dan, gar, oto­gar, durak, ta­ri­hi ve kül­tü­rel me­kân­lar, iba­det­ha­ne ve müş­te­mi­la­tı, terk edil­miş ya­pı­lar, in­şa­at­lar, ban­ka­la­rın ATM’ leri, köprü alt­la­rı gibi yer­ler ba­rın­mak amacı ile kul­la­nıl­ma­ya­cak­tır.
6) Ço­cuk­la­ra so­kak­ta di­len­ci­lik yap­tı­rıl­ma­sı yasak olup, so­kak­ta di­len­di­ri­len ço­cuk­lar hak­kın­da Madde 3’ te yer alan hiz­met pro­se­dü­rü uy­gu­la­na­cak olup ay­rı­ca 5395 sa­yı­lı Çocuk Ko­ru­ma Ka­nu­nu­nun 5. Mad­de­si ge­re­ği işlem ya­pı­la­cak­tır.

KURSLAR DÜZENLENECEK

7) Eği­tim hak­la­rın­dan yok­sun kalan ya da kalma riski ya­şa­yan so­kak­ta ça­lı­şan ço­cuk­la­ra yö­ne­lik ola­rak İl Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğün­ce;

a) İda­re­si al­tın­da bu­lu­nan veya bü­yüt­mek, okut­mak, bir mes­lek veya sanat öğ­ret­mek­le yü­küm­lü ol­du­ğu kişi üze­rin­de­ki yet­ki­si­ni kö­tü­ye kul­la­na­rak; il­köğ­re­tim ça­ğın­da­ki ço­cuk­la­rı­nı okula gön­der­me­yen, okula ka­yıt­lı ço­cu­ğu­nu sene için­de devam et­tir­me­yen, bu hu­sus­ta ih­ma­li gö­rü­len aile­le­re de İl Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğün­ce teb­li­gat ya­pıl­mak­la bir­lik­te 5287 sa­yı­lı Türk Ceza Ka­nu­nu­nun 232. mad­de­si­ne göre cezai işlem uy­gu­la­na­cak­tır.
b) İli­miz­de so­kak­ta ça­lı­şan ço­cuk­lar ko­nu­sun­da­ki ça­lış­ma­la­ra İl Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü, Halk Eği­tim Mer­kez­le­rin­de açı­la­cak üc­ret­siz mes­le­ki eği­tim ve be­ce­ri ka­zan­dır­ma kurs­la­rı ile kat­kı­da bu­lu­nu­la­cak­tır. Aile, Ça­lış­ma ve Sos­yal Hiz­met­ler İl Mü­dür­lü­ğü ve diğer il­gi­li ku­rum­lar­la ortak açı­la­cak ve yü­rü­tü­lecek bu kurs­la­ra özel­lik­le Va­li­lik Ka­ra­rı kap­sa­mı­na giren ço­cuk­la­rın ka­tı­lı­mı­nın sağ­lan­ma­sı için her türlü önlem alı­na­cak­tır.

c) Ca­zi­be Mer­ke­zi ha­li­ne gelen in­ter­net cafe ve oyun sa­lon­la­rı­nın risk­le­rin­den ço­cuk­la­rı ve genç­le­ri ko­ru­mak ama­cıy­la Gü­ven­li İnter­net Kul­la­nı­mı hak­kın­da okul­lar­da bil­gi­len­dir­me fa­ali­yet­le­ri­ne önem ve­ri­le­cek­tir.

d) Okula ka­yıt­lı olup, sos­yo-eko­no­mik yok­sul­luk çek­ti­ği tes­pit edi­len ço­cuk­la­rın bil­gi­le­ri Reh­ber­lik Ser­vis­le­rin­ce ha­zır­la­na­cak Durum De­ğer­len­dir­me Ra­po­ru ile il­gi­li Aile, Ça­lış­ma ve Sos­yal Hiz­met­ler İl Mü­dür­lü­ğü­ne ile­ti­le­cek­tir.
8) So­kak­ta ça­lı­şan ço­cuk­la­rın okul dı­şın­da­ki va­kit­le­ri­ni de­ğer­len­di­re­bil­mek, ken­di­le­ri­ni ge­liş­ti­re­bil­me­le­ri­ne imkân sağ­la­mak ama­cıy­la, Genç­lik ve Spor İl Mü­dür­lü­ğün­ce üc­ret­siz spor kurs­la­rı açı­la­cak­tır. Açı­la­cak kurs­la­ra özel­lik­le bu kap­sa­ma giren ço­cuk­la­rın ka­tı­lı­mı­nı sağ­la­mak için her türlü önlem ve teş­vik edici ted­bir­ler alı­na­cak­tır.

MADDE BAĞIMLISI ÇOCUKLAR TEDAVİ EDİLECEK

9) So­kak­ta ça­lış­tı­ğı/ ça­lış­tı­rıl­dı­ğı tes­pit edi­len ço­cuk­la­rın bil­gi­si, Aile, Ça­lış­ma ve Sos­yal Hiz­met­ler İl Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü’ ne bil­di­ri­lecek olup, İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğün­ce;

a) Madde ba­ğım­lı­sı ço­cuk­la­rın teş­his, te­da­vi ve re­ha­bi­li­tas­yo­nu­na yar­dım­cı olmak üzere ça­lış­ma­lar baş­la­tı­la­cak­tır.

b) Ya­ban­cı Uy­ruk­lu (Su­ri­ye­li) ço­cuk­la­rın sağ­lık ta­kip­le­ri ya­pı­la­cak­tır.

10) İli­miz­de so­kak­ta ça­lı­şan veya ça­lış­tı­rı­lan çocuk so­ru­nu ile mü­ca­de­le et­me­de en önem­li ön­le­yi­ci dav­ra­nış şekli bu ço­cuk­la­rın sat­mış ol­duk­la­rı mal­ze­me­le­ri al­ma­mak su­re­ti ile ya­pı­la­cak­tır. Bu ne­den­le; bu ço­cuk­la­rın sat­tık­la­rı mal­ze­me­le­rin alı­mı­nın en­gel­len­me­si için il­gi­li STK, Be­le­di­ye­ler, Kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rı ile yü­rü­tü­lecek top­lum­sal du­yar­lı­lık ve far­kın­da­lık ya­ra­ta­cak pro­je­ler üre­til­me­si­ne ön­ce­lik ve­ri­le­cek­tir.

11) So­kak­ta ça­lı­şan ço­cuk­la­rın re­ha­bi­li­tas­yo­nu­na yö­ne­lik ha­zır­la­nan İl Eylem Pla­nın­da il­gi­li kurum ku­ru­luş­la­rın görev ve so­rum­lu­luk­la­rı ta­nım­lan­mış­tır. Her kurum be­lir­ti­len iş­bir­lik­le­ri çer­çe­ve­sin­de kendi görev ve so­rum­lu­luk­la­rı­nın ye­ri­ne ge­ti­ril­me­sin­de yü­küm­lü kı­lın­mış­tır. Ku­rum­lar yü­rüt­tük­le­ri ça­lış­ma­lar hak­kın­da ilk altı aylık dö­nem­de her ay, ikin­ci altı aylık dö­nem­de 2 ayda bir olmak üzere Aydın Va­li­li­ği­ne gön­de­ril­mek üzere Aile, Ça­lış­ma ve Sos­yal Hiz­met­ler İl Mü­dür­lü­ğü­ne bilgi ve­ri­le­cek­tir. İlgili Kamu Kurum ve Ku­ru­luş­la­rı söz ko­nu­su ço­cuk­lar hak­kın­da 5395 sa­yı­lı kanun kap­sa­mın­da de­ğer­len­dir­me ya­pıl­ma­sı için Aile, Ça­lış­ma ve Sos­yal Hiz­met­ler İl Mü­dür­lü­ğü­ne bil­di­rim­de bu­lu­na­cak­tır.

12) 5442 Sa­yı­lı İl İda­re­si Ka­nu­nu­nun 66. Mad­de­si ge­re­ği ve Va­li­li­ği­miz­ce ha­zır­lan­mış 2021/1 sa­yı­lı karar ge­re­ği Va­li­li­ği­miz­ce ha­zır­lan­mış bu ge­nel­ge­de be­lir­ti­len hu­sus­la­ra ve ka­ra­ra ay­kı­rı dav­ra­nan, tat­bik ve ic­ra­sı­na mu­ha­le­fet eden, zor­luk çı­ka­ran ki­şi­le­re, kamu dü­ze­ni­ni ve esen­li­ği­ni bozan ço­cuk­la­rın veli vasi ya da ka­nu­ni tem­sil­ci­si­ne ve bu ço­cuk­lar­dan hiz­met ve mal satın alan­la­ra, idari emir ve iş­lem­le­re ay­kı­rı­lık­tan do­la­yı, fiil ayrı bir suç teş­kil et­me­di­ği tak­dir­de 5326 sa­yı­lı Ka­ba­hat­ler Ka­nu­nu­nun 32. ve 33. Mad­de­si ve diğer hü­küm­le­ri ge­re­ği yasal işlem uy­gu­la­na­cak­tır.”

 

Haber : Ergun KORKMAZ