CHP’li Genç­ler, ço­cuk­la­ra ‘Nutuk’ da­ğıt­tı « Mavi Didim Gazetesi

25 Haziran 2021 - 01:11

CHP’li Genç­ler, ço­cuk­la­ra ‘Nutuk’ da­ğıt­tı

CHP’li Genç­ler, ço­cuk­la­ra ‘Nutuk’ da­ğıt­tı
Son Güncelleme :

22 Nisan 2021 - 17:24

167 views

CHP’li Genç­ler, ço­cuk­la­ra ‘Nutuk’ da­ğıt­tı

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (CHP) Didim Genç­lik Kol­la­rı, dün­ya­nın ilk ve tek çocuk bay­ra­mın­da 23 Nisan Ulu­sal Ege­men­lik ve Çocuk Bay­ra­mı’nda Al­tın­kum’da ço­cuk­lar­la bir araya ge­le­rek, Nutuk he­di­ye etti.
CHP Genç­lik Kol­la­rı Baş­ka­nı Sü­ley­man Çulha ön­cü­lü­ğün­de ger­çek­le­şen et­kin­li­ğe, Didim Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ahmet Deniz Ata­bay, Ger­men­cik Be­le­di­ye Baş­ka­nı Fuat Öndeş,CHP İlçe Baş­ka­nı Nu­ret­tin Koçak, CHP Didim Kadın Kol­la­rı Baş­ka­nı Arzu Kurt ve CHP’li genç­ler ka­tıl­dı.
CHP’li genç­ler et­kin­lik­te, ço­cuk­la­ra balon ve Mus­ta­fa Kemal Ata­türk ta­ra­fın­dan ka­le­me alı­nan ve son gün­ler­de ya­sak­lan­ma­sı söz ko­nu­su olan Nutuk ki­ta­bı­nı da­ğıt­tı.
Et­kin­lik­le il­gi­li açık­la­ma yapan Genç­lik Kol­la­rı Baş­ka­nı Çulha, “Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Genç­lik Kol­la­rı ola­rak Al­tın­kum Yalı Cad­de­si’nde 23 Nisan Ulu­sal Ege­men­lik ve Çocuk Bay­ra­mı et­kin­li­ği­mi­ze ka­tı­lan ve katkı sunan Didim İlçe Baş­ka­nı­mız Nu­ret­tin Koçak Kadın Kolu Baş­ka­nı Arzu Kurt ve yö­ne­ti­ci­le­ri­mi­ze aynı za­man­da her zaman ya­nı­mız­da olan Didim Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız A. Deniz Ata­bay ve Ger­men­cik Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mı­mız Fuat Öndeş’e nazik zi­ya­ret­le­rin­den do­la­yı te­şek­kür ede­riz. Ço­cuk­la­ra ar­ma­ğan edil­miş olan bu özel bay­ram­da, daha ya­şa­na­bi­lir, daha mü­ref­feh, daha hu­zur­lu ve daha güçlü ya­rın­lar için ça­lı­şır­ken, 23 Nisan 1920 ru­hu­nu her zaman ko­ru­ya­ca­ğı­mı­zı be­lirt­mek is­te­riz’.
Bu inanç ve dü­şün­ce­ler­le 23 Nisan Millî Ege­men­lik ve Çocuk Bay­ra­mı­nı kut­lar­ken, başta Gazi Mus­ta­fa Kemal olmak üzere biz­le­re ba­ğım­sız ve hür bir ülke bı­ra­kan Bi­rin­ci Mec­li­si­mi­zin cesur ve fe­da­kâr üye­le­ri­ni saygı ve şük­ran­la anı­yo­ruz.
Ulu­sal Ege­men­lik ve Çocuk Bay­ra­mı tüm ulu­su­mu­za kutlu olsun.” dedi.

HABER: ELİF DİKBAŞ