Bü­yük­şe­hir’den bin­ler­ce zey­tin ve incir ağacı des­te­ği « Mavi Didim Gazetesi

25 Haziran 2021 - 01:36

Bü­yük­şe­hir’den bin­ler­ce zey­tin ve incir ağacı des­te­ği

Bü­yük­şe­hir’den bin­ler­ce zey­tin ve incir ağacı des­te­ği
Son Güncelleme :

14 Mart 2021 - 18:29

193 views

Bü­yük­şe­hir’den bin­ler­ce zey­tin ve incir ağacı des­te­ği

İncir ve zey­tin ye­tiş­ti­ri­ci­li­ğin­de Tür­ki­ye’de ilk sı­ra­da yer alan Aydın’da geç­ti­ği­miz ay­lar­da ya­şa­nan orman yan­gı­nı son­ra­sı 3 il­çe­de 10 fark­lı böl­ge­de bin­ler­ce incir ve zey­tin fi­da­nı da­ğı­tıl­dı.
Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si (ABB) ağaç­la­rı yanan üre­ti­ci­le­rin der­di­ne der­man olmak için ha­re­ke­te ge­çe­rek ko­nuy­la il­gi­li bir ekip oluş­tur­du ve üre­ti­ci­ler ile yan­gın­dan zarar gören 3 il­çe­de­ki 10 fark­lı böl­ge­de tek tek ağaç tes­pi­ti yaptı. Yanan zey­tin ve incir ağaç­la­rı­nın aynı yerde ye­ni­den ye­şer­me­si ve özel­lik­le ta­rım­sal üre­ti­min devam et­me­si için Bü­yük­şe­hir ta­ra­fın­dan, Aydın yö­re­si­ne özgü ve ürün ka­li­te­si yük­sek olan Sa­rı­lop İncir ve Me­me­cik Zey­tin tür­le­ri­nin fidan des­tek pro­je­si­ni ge­liş­ti­ril­di.
“Va­tan­daş­la­rı­mız des­tek­le­ri­miz ile tek­rar üre­ti­me devam ede­cek­ler”

Yan­gın ne­de­niy­le yok olan ağaç­la­rın ye­ri­ne Aydın’ın coğ­ra­fik tes­cil­li yerli ürün­le­ri olan fi­dan­lar­la des­tek­le­me yap­tık­la­rı­nı be­lir­ten ABB Baş­kan Ve­ki­li Barış Al­tın­taş, “Böl­ge­miz­de­ki 3 il­çe­miz­de mey­da­na gelen yan­gın­da ger­çek­ten ci­ğer­le­ri­miz yandı. Üre­ti­ci­mi­zin zey­tin ve incir ağaç­la­rın­da ciddi ka­yıp­lar oldu. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Özlem Çer­çi­oğ­lu yap­tı­ğı top­lan­tı­lar­da ye­rin­de tes­pit­ler­le ağaç­la­rı­nı ve ürün­le­ri­ni kay­be­den çift­çi­mi­ze des­tek olmak için, Aydın’ın coğ­ra­fik tes­cil­li ürün­le­ri olan me­me­cik zey­tin ve sa­rı­lop incir fi­da­nı da­ğı­tı­mı ya­pı­yo­ruz va­tan­daş­la­rı­mı­za. İnşal­lah, Aydın’daki mağ­dur va­tan­daş­la­rı­mız bu des­tek­le­ri­miz ile tek­rar üre­ti­me devam ede­cek­ler” dedi.
“Çift­çi­yi güç­len­dir­mek Özlem Çer­çi­oğ­lu’na nasip ol­muş­tur”
Çift­çi­ye ve­ri­len des­te­ğin öne­mi­ne vurgu yapan üre­ti­ci Hü­se­yin Öz­türk, “Yanan ağaç­la­rı­mı­zın için­de 50, 300 ve 400 yıl­lık olan­lar var. 350 zey­tin ağa­cı­mız komp­le yandı. Gidip gör­dü­ğü­müz­de ce­hen­nem ala­me­ti gibi bir şeydi. Çok fe­la­ket bir yan­gın vardı, Allah kim­se­nin ba­şı­na ver­me­sin. Aydın Be­le­di­ye Baş­ka­nı­na min­net­ta­rız. Çift­çi­le­rin her zaman ya­nın­da, çift­çi­yi güç­len­di­rir­sen, çift­çi mil­le­tin efen­di­si olur. Çift­çi­yi güç­len­dir­mek Özlem Çer­çi­oğ­lu’na nasip ol­muş­tur. Çift­çi onun sa­ye­sin­de güç­le­ne­cek­tir. Allah razı olsun Özlem Baş­ka­nı­mız­dan” dedi.

Öz­türk, bü­yük­şe­hir’in yakın il­gi­si ve des­te­ğin­den do­la­yı çok mem­nun ol­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek şun­la­rı söy­le­di “250-300 ağa­cı­mız yan­mış­tır. Ya­nar­ken bir şey ya­pa­ma­dım. Ağ­la­dık, ba­yıl­dık, has­ta­ne­lik olduk. Benim babam çok zor­luk­lar­la aldı orayı, Al­man­ya’ya git­miş­ti. Al­man­ya’da se­ne­ler­ce ça­lış­tı zey­tin­li­ği aldı. Ki­mi­si apart­man alı­yor biz zey­tin­lik aldık. On­lar­da yandı kül oldu. Se­ne­ler­dir zey­tin­ya­ğı yi­yor­duk, sa­tı­yor­duk. Eme­ği­miz bo­şu­na gitti. Özlem Baş­ka­nı­mız çok sağ olsun, de­vam­lı ara­dı­lar. En azın­dan içi­miz se­rin­le­di, sağ olsun”
“Süs­le­me amaç­lı ağaç ekil­sey­di ben bu kadar mutlu ol­maz­dım.”

Söke’deki yan­gın­da zey­tin ağaç­la­rı yok olan Mu­har­rem Şenol, süs­le­me amaç­lı ağaç di­kil­me­si ye­ri­ne üre­ti­mi devam et­ti­recek özel­lik­le böl­ge­ye özgü ağaç­la­rın da­ğı­tı­lı­yor ol­ma­sın­dan mut­lu­luk duy­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Her sabah kalk­tı­ğım­da kap­ka­ra dağı gö­rü­yor­dum ve içi ka­ra­rı­yor in­sa­nın. O dönem Özlem Baş­kan’da ye­rin­de in­ce­le­me­ler yap­mak için gel­miş­ti. Bu doğa so­nuç­ta he­pi­mi­zin, be­le­di­ye­ci­lik şehir için­de kal­dı­rım yap­mak değil, as­falt dök­mek değil, be­le­di­ye­ci­lik va­tan­da­şın ol­du­ğu her yere do­kun­mak, tarım ve hay­van­cı­lık ile il­gi­li Bu bölge zey­ti­ni ana va­ta­nı, bugün bu fi­dan­la­rın da­ğı­tı­lı­yor ol­ma­sı­nın böy­le­si­ne özel bir an­la­mı da var. Çünkü bu böl­ge­nin bit­ki­si bun­lar. Süs­le­me amaç­lı ağaç ekil­sey­di ben bu kadar mutlu ol­maz­dım. Bu­ra­nın geçim kay­na­ğı ve do­ğa­sı­na uygun ağaç­lar. Bunun se­çi­mi bile bu ko­nu­nun önem­se­ne­rek ya­pıl­dı­ğı­nı gös­te­ri­yor. Dost­lar alış­ve­riş­te gör­sün diye ya­pıl­ma­mış. Bunun için de tek­rar te­şek­kür edi­yo­rum” şek­lin­de ko­nuş­tu.
“Bü­yük­şe­hir’in des­te­ği çift­çi­ye umut olu­yor”
Fidan des­te­ği alan çift­çi­ler­den Özcan Kaman, “Yan­gın­da mağ­dur olan­lar­dan bi­ri­si­yim. Sağ olsun Özlem Baş­ka­nım bizim yan­gın gör­dü­ğü­müz za­ra­rı gi­der­me­ye ça­lış­tı­ğı için te­şek­kür ede­rim, Allah razı olsun he­pi­niz­den. Ağaç­la­rı­mız kök­ten yan­gın gitti, Allah ca­nı­mı­za zeval ver­me­sin ” dedi.
“Ya­ra­la­rı­mı­zı yavaş yavaş baş­ka­nı­mız sa­rı­yor”
Alı­nan des­tek­ten do­la­yı va­tan­daş­la­rın mem­nu­ni­ye­ti­ni dile ge­ti­ren Pı­nar­de­re Ma­hal­le Muh­ta­rı Bah­ti­yar Tekin, “Ağus­tos’un 3’de Pı­nar­de­re kö­yü­müz­de çıkan yan­gın İmam­köy’den baş­la­dı ve ci­ğer­le­ri­miz yandı. Ya­ra­la­rı­mı­zı yavaş yavaş baş­ka­nı­mız sa­rı­yor, Allah razı olsun. Köy­lü­müz, Çer­çi­oğ­lu Baş­ka­nı­mı­za te­şek­kür­le­ri­ni su­nu­yor” şek­lin­de ko­nuş­tu.