Bü­yük­şe­hir’den 152 bin kilo yem des­te­ği « Mavi Didim Gazetesi

23 Haziran 2021 - 02:22

Bü­yük­şe­hir’den 152 bin kilo yem des­te­ği

Bü­yük­şe­hir’den 152 bin kilo yem des­te­ği
Son Güncelleme :

22 Ocak 2021 - 9:37

227 views

Bü­yük­şe­hir’den 152 bin kilo yem des­te­ği

Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si küçük üre­ti­ci­ye yem des­te­ği­ni sür­dü­rü­yor. Ye­ni­pa­zar’da baş­la­yan besi ve süt yemi da­ğı­tı­mı Sul­tan­hi­sar’da devam etti. Top­lam­da 737 aile iş­let­me­si­ne 3 bin 50 hay­van için 152 bin 500 kilo yem des­te­ği sağ­la­na­cak.

Üre­ti­min des­tek­len­me­si ve de­vam­lı­lı­ğı için kır­sal kal­kın­ma pro­je­le­ri ile fark oluş­tu­ran Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, küçük öl­çek­li hay­van ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği yapan aile­le­re yem des­te­ğin­de bu­lun­du. Bü­yük­baş Hay­van Yem Des­te­ği pro­je­si ile Aydın ge­ne­lin­de­ki 737 aile iş­let­me­si­ne 3 bin 50 hay­van için 152 bin 500 kilo yem des­te­ği sağ­lan­mış ola­cak. Besi ve süt yemi ola­rak iki fark­lı tür yem­ler üre­ti­ci­ler­le bu­luş­tu. Küçük aile iş­let­me­le­ri­nin en yoğun ol­du­ğu il­çe­ler­den Ye­ni­pa­zar’da baş­la­yan yem des­tek­le­ri, Sul­tan­hi­sar ile devam etti.

Yem des­te­ği alan üre­ti­ci­ler­den Ne­za­hat Aba­cı­oğ­lu, hay­van­la­ra bak­ma­nın zor­laş­tı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Ne ya­pa­lım, eli­miz­den gel­di­ği kadar ba­ka­ca­ğız. Hay­van aç dur­maz biz on­la­ra bak­maz zo­run­da­yız. Baş­ka­nı­mız sağ olsun geçen sene de yonca verdi, bu yıl da yem verdi. Ömrü uzun olsun Baş­ka­nı­mı­zın, bizim için fe­da­kar­lı­ğı çok yaptı” dedi.

Va­tan­daş­la­rın ha­tır­lan­mak­tan des­tek gör­mek­ten büyük mut­lu­luk duy­du­ğu­nu be­lir­ten Sa­la­vat­lı Ma­hal­le Muh­ta­rı Kemal Uymaz “Ha­tır­lan­mak çok güzel bir şey. 5 hay­van altı, dar ge­lir­li va­tan­daş­la­rı­mız ancak bu kadar ya­pa­bil­miş. Çok se­vi­nil­di ve mem­nu­ni­yet­le kar­şı­lan­dı. Hay­van­cı­lı­ğın be­li­ni büken yem, çok pa­ha­lı, onun için baya iyi oldu, Allah razı oldu. Sa­de­ce bu­nun­la değil ma­hal­le­mi­ze büyük iyi­lik­le­ri bu­lu­nu­yor. Yu­ka­rı­da­ki yo­lu­muz için üç buçuk ay kepçe orada ça­lış­tı. Pan­de­mi dö­ne­min­de Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­miz bizi çok dü­şün­dü. Bir değil bin kere te­şek­kür etmek is­ti­yo­rum. Her ko­nu­da yar­dım­cı olu­yor­lar.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Ka­ba­ca Ma­hal­le Muh­ta­rı Hakkı Özsan, pan­de­mi dö­ne­min­de al­dık­la­rı des­te­ğin an­lam­lı ol­du­ğu­na dik­kat çe­ke­rek şun­la­rı söy­le­di: “Katkı kat­kı­dır, çift­çi­le­ri­miz bu yok yılda daha çok fay­da­sı ol­du­ğu­nu söy­le­di. Tüm köy halkı adına çok te­şek­kür edi­yo­rum baş­ka­nı­ma.”

Baş­kan Özlem Çer­çi­oğ­lu’nun ta­rı­mı ve çift­çi­yi des­tek­le­me pro­je­si kap­sa­mın­da besi yemi ve süt yemi da­ğı­tı­mı yap­tık­la­rı­nı be­lir­ten Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Baş­kan Ve­ki­li Barış Al­tın­taş, “Yem ve girdi ma­li­yet­le­ri­nin yük­sek ol­du­ğu ül­ke­nin zor şart­la­rın­da çift­çi­mi­ze des­tek ver­me­ye devam ede­ce­ğiz. Va­tan­daş­la­rı­mı­zın Özlem Baş­ka­nı­mı­za se­lam­la­rı­nı aldık” dedi.

Sul­tan­hi­sar’da hay­van­cı­lık yapan üre­ti­ci­ler mutlu bir gün ya­şa­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Özlem Baş­ka­nı­mız çift­çi­mi­zin ve üre­ti­ci­mi­zin ya­nın­da ol­ma­yı, der­di­ne der­man ol­ma­yı bildi. Özel­lik­le pan­de­mi sü­re­cin­de üre­ti­ci­miz ve çift­çi­miz zor du­rum­day­dı. İlçe­miz­de böyle bir yar­dım ya­pıl­ma­sın­dan son de­re­ce mutlu ol­du­ğu­mu­zu ifade etmek is­ti­yo­rum. İlçe­miz adına Özlem Baş­ka­nı­mı­za son­suz te­şek­kür etmek is­ti­yo­rum. Geçen hafta gübre des­te­ği ol­muş­tu çift­çi kar­deş­le­ri­mi­ze, emeği geçen her­ke­se te­şek­kür etmek is­ti­yo­rum” şek­lin­de ko­nuş­tu.