Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si yüzer kepçe imal etti « Mavi Didim Gazetesi

17 Haziran 2021 - 21:29

Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si yüzer kepçe imal etti

Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si yüzer kepçe imal etti
Son Güncelleme :

22 Ocak 2021 - 9:31

241 views

Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si yüzer kepçe imal etti

Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si De­niz­ci­lik Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı ekibi, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin diğer daire baş­kan­lık­la­rın­dan ekip­ler­le iş­bir­li­ği içe­ri­sin­de atıl mal­ze­me­ler­den yüzer kepçe imal etti. Didim’deki Ma­vi­şe­hir Ma­ri­na­sı, Söke’deki Bafa Gölü gibi dar ve sığ ka­nal­la­rın de­rin­leş­ti­ril­me­sin­de kul­la­nı­la­cak yüzer kep­çe­nin satın alın­ma­yıp imal edil­me­siy­le büyük bir ta­sar­ru­fa imza atıl­dı.
Daha önce atıl mal­ze­me­ler­den deniz yü­ze­yi te­miz­le­me aracı imal eden De­niz­ci­lik Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı ekibi, bu­ra­dan elde et­tik­le­ri de­ne­yim­le bu kez hedef bü­yü­te­rek yüzer kepçe imal etti. Ekip­le­rin pro­je­si­ni çizip ken­di­le­ri imal et­tik­le­ri ve geçen gün­ler­de sız­dır­maz­lık ve diğer test­le­ri ya­pı­lan kepçe bi­ti­ri­le­rek suya in­di­ril­di. De­niz­ci­lik Da­ire­si Baş­ka­nı Barış Tarım, ara­cın imal sü­re­ci­nin yak­la­şık 3,5 ay sür­dü­ğü­nü ifade etti.
Dar ve sığ ka­nal­la­rın de­rin­leş­ti­ril­me­si ve ge­niş­le­til­me­si için böyle bir araca ih­ti­yaç duy­duk­la­rı­nı söy­le­yen Tarım “Diğer araç­lar­la ka­ra­dan ula­şa­ma­dı­ğı­mız nok­ta­la­rı yüzer kep­çey­le de­rin­leş­tir­me­yi amaç­lı­yo­ruz. İmal sü­re­cin­de Aydın Su ve Ka­na­li­zas­yon İda­re­si Genel Mü­dür­lü­ğü, Ma­ki­ne İkmal Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı ve Fen İşleri Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı ekip­le­ri yer alır­ken yak­la­şık 3,5 ayda kep­çe­yi suya in­dir­dik” dedi.
Bazı mal­ze­me­le­ri satın al­ma­la­rı­na rağ­men bir­çok par­ça­yı atıl mal­ze­me­ler­den kul­lan­dık­la­rı­nı ifade eden Tarım, “Par­ça­la­rın bir­ço­ğu­nu atıl du­rum­da­ki araç­lar­dan sö­ke­rek, bun­la­rı geri ka­za­na­rak ha­zır­la­dık. Bu nok­ta­da bir nevi geri dö­nü­şüm oldu. İmal sü­re­ci­ni de Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­mi­zin im­kân­la­rıy­la yü­rüt­tük. Bu sü­reç­te biz­le­ri sü­rek­li des­tek­le­yen Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Özlem Çer­çi­oğ­lu’na çok te­şek­kür ede­riz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Ara­cın çok düşük ma­li­yet­le üre­ti­le­rek ta­sar­ruf ya­pıl­dı­ğı­nın al­tı­nı çizen Tarım, “Böyle bir aracı pi­ya­sa de­ğe­ri­nin çok al­tın­da üret­miş olduk. Yak­la­şık 3 metre de­rin­li­ğe kadar ine­bi­li­yo­ruz. Ara­cı­mı­zı Didim’deki Ma­vi­şe­hir Ma­ri­na­sı, Söke’deki Bafa Gölü gibi kanal de­rin­leş­ti­ril­me­si ge­re­ken yer­ler­de kul­la­na­ca­ğız” dedi.

(OD-Y)