Bü­yük­şe­hir, Balat köyü’nün su­la­ma suyu te­mi­ni çalışmaları devam ediyor - Mavi Didim GazetesiMavi Didim Gazetesi

22 Nisan 2021 - 02:07

Bü­yük­şe­hir, Balat köyü’nün su­la­ma suyu te­mi­ni çalışmaları devam ediyor

Bü­yük­şe­hir, Balat köyü’nün su­la­ma suyu te­mi­ni çalışmaları devam ediyor
Son Güncelleme :

20 Mart 2021 - 17:19

346 views

Bü­yük­şe­hir, Balat köyü’nün su­la­ma suyu te­mi­ni çalışmaları devam ediyor

Balat köyü’nün 500 ton ka­pa­si­te­li ha­vu­za bağlı bin­ler­ce dekar ara­zi­ye ya­yıl­mış on bin­ler­ce zey­tin ağa­cı­nın yer al­dı­ğı bah­çe­le­rin su­lan­ma­sı için 6 bin metre uzun­lu­ğun­da hat dö­şe­ni­yor.

Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si tarım alan­la­rı­nın su­la­ma­ya eriş­me­si için ta­rım­sal su­la­ma ça­lış­ma­la­rı baş­lat­tı.
Dü­zen­li su­la­ma im­ka­nı ile bir­lik­te ta­rım­sal alan­lar­da ve­ri­min ve ka­li­te­nin art­ma­sı he­def­le­ni­yor. Baş­kan Özlem Çer­çi­oğ­lu, “Kır­sal kal­kın­ma­nın sağ­lan­ma­sı için üre­ti­ci­nin daha fazla ka­zan­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak ya­tı­rım­lar ya­pı­yo­ruz.” dedi.
Balat köyü’nün on bin­ler­ce zey­tin ağa­cı­nın dü­zen­li su­la­ma su­yu­na eriş­me­si için Aydın Su ve Ka­na­li­zas­yon İda­re­si Genel Mü­dür­lü­ğü’nce su­la­ma suyu te­mi­ni sağ­la­ma­sın­da kul­la­nı­lan 500 ton ka­pa­si­te­li ha­vu­za bağlı ola­cak şe­kil­de, bin­ler­ce dekar ara­zi­ye ya­yıl­mış on bin­ler­ce zey­tin ağa­cı­nın yer al­dı­ğı bah­çe­le­rin su­lan­ma­sı için 6 bin metre uzun­lu­ğun­da hat dö­şe­ni­yor.
Pro­je­nin ha­ya­ta geç­me­si ile bir­lik­te dü­zen­li su­la­ma im­kâ­nı sağ­la­na­cak olan böl­ge­de­ki zey­tin ağaç­la­rın­da ve­ri­min 4-5 kat art­ma­sı he­def­le­ni­yor. Üre­ti­ci­ye büyük bir eko­no­mik ka­zanç sağ­la­ya­cak bu ya­tı­rım, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin kır­sal kal­kın­ma­da Ay­dın­lı üre­ti­ci­le­rin bir adım daha öne geç­me­si­ni sağ­la­ya­cak.
Baş­kan Çer­çi­oğ­lu: Çift­çi­miz ka­zan­sın, mil­le­ti­miz kal­kın­sın is­ti­yo­ruz
Kır­sal kal­kın­ma­nın sağ­lan­ma­sı için üre­ti­ci­nin daha fazla ka­zan­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak ya­tı­rım­lar ya­pıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Özlem Çer­çi­oğ­lu, “Ha­ya­ta ge­çir­di­ği­miz bu ça­lış­ma ile on bin­ler­ce zey­tin ağa­cı­nın daha ve­rim­li hale gel­me­si­ni sağ­la­ya­ca­ğız. Üre­ti­ci­miz çok daha fazla üre­tecek ve gelir elde edecek. Or­ta­ya çı­ka­cak değer ar­tı­şı üre­ti­ci­le­ri­mi­ze güç ve­recek. Yerli ürün­ler ancak bu tip des­tek­ler ile ar­ta­bi­lir. İna­nı­yo­ruz ki bu ya­tı­rım­la­rı­mız üre­ti­ci­den tü­ke­ti­ci­ye va­ra­na kadar her aşa­ma­da olum­lu yan­sı­ma­la­rı ola­cak. Çift­çi­miz ka­zan­sın, mil­le­ti­miz kal­kın­sın is­ti­yo­ruz. Bu inanç­la Aydın’ın be­re­ket­li top­rak­la­rı­nı va­tan­daş­la­rı­mız için refah bir ya­şa­mın kay­na­ğı ya­pa­ca­ğız.” dedi.
“Üre­ti­ci­nin ka­zan­cı kat­la­na­rak ar­ta­cak”
Su­la­ma sis­te­mi ile bir­lik­te verim ve ka­zan­cın ar­ta­ca­ğı­na inan­dık­la­rı­nı be­lir­ten Balat Ma­hal­le Muh­ta­rı Ali Konya “Su bir hayat, bizim bu böl­ge­de ara­zi­le­ri­miz dağ­lık ve susuz böl­gey­di. Şimdi su ge­lin­ce ve­rim­ler bire üç dört kat gelir. Tane ve yağ ba­zın­da verim artar. Bu da va­tan­da­şın zen­gin ol­ma­sı, ken­di­ni to­par­la­ma­sı de­mek­tir. Nor­mal­de bir ağaç­tan 25 kilo alı­yor­sak, su­la­ma ile bir­lik­te bu 60-100 ki­lo­yu bulur. Tah­mi­ni­mi­ze göre 80-100 bina arası zey­tin ağacı var. Yak­la­şık ola­rak da bu­ra­da 170 ki­şi­nin zey­tin bah­çe­si var. Dü­zen­li suya ka­vuş­mak va­tan­da­şın re­fa­ha ka­vuş­ma­sı de­mek­tir. ASKİ’nin yap­tı­ğı bu ça­lış­ma­dan do­la­yı da va­tan­daş rahat bir nefes ala­cak. Özlem Baş­ka­na bu eme­ğin­den ve pro­je­den ötürü ma­hal­lem adına her­kes selam edi­yor. Özlem Baş­ka­nı­mız­dan Allah bir değil bin sefer razı olsun, ma­hal­le­le­ri­mi­zin de­di­ği ke­li­me budur.” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Hat ça­lış­ma­la­rı ile bir­lik­te bahçe yol­la­rı­nın da ge­niş­le­di­ği­ni be­lir­ten Muh­tar Konya, “Hem su hattı çe­ki­li­yor, hem de yol­la­rı­mız ge­niş­le­di ve dü­zel­di. Çok güzel oldu. Önem­li olan kışın bizim rahat gelip git­me­miz ge­re­ki­yor­du. Daha ön­ce­den yol dardı tek araç ge­li­yor­du ama şimdi yol­lar­da ge­niş­le­di. Allah razı olsun baş­ka­nı­mız­dan” dedi.
“Bun­dan sonra her şey daha güzel ola­cak”
Su­la­ma sis­te­mi ile bir­lik­te verim ar­ta­ca­ğı­na dik­kat çeken üre­ti­ci İsmail Söker, “Bir kere ağaç­la­rı­mız su­la­na­cak ve ve­ri­mi ar­ta­cak, bizim ka­zan­cı­mız ar­ta­cak ve daha güzel bir geçim kay­na­ğı ola­cak. Es­ki­den çok zor­la­nı­yor­duk, su­la­ma ve verim ol­mu­yor­du. Kö­yü­mü­zün tek geçim kay­na­ğı zey­tin desek ola­cak. Bun­dan sonra her şey daha güzel ola­cak. Özlem Çer­çi­oğ­lu’na çok te­şek­kür edi­yo­ruz. Komşu ev­le­rin­de ve kah­ve­ler­de mu­hab­bet var. Suyun gel­me­siy­le her­kes­te bir ra­hat­lık, se­vinç ve mem­nu­ni­yet var. Geçim kay­na­ğı­mız daha güzel ola­cak, ağaç­la­rı­mız su­la­na­cak ve ge­li­şecek, ürün­le­ri­miz ço­ğa­la­cak. Ge­le­ce­ğe ya­tı­rım gibi, ma­hal­le halkı için çok güzel bir şey. İş sa­ha­sı ol­ma­dı­ğın­dan ma­hal­le­nin tek umudu zey­tin oldu. Suyun gel­me­si büyük bir se­vinç kay­na­ğı, Özlem Baş­ka­nı­mı­za çok te­şek­kür edi­yo­rum” ifa­de­le­ri­ni kul­la­nır­ken üre­ti­ci Bü­lent Aşçı da “Ürün ka­li­te­si­ni art­tı­rıp daha iyi bir pazar elde ede­ce­ği­mi­ze ina­nı­yo­ruz. Suyu bize ka­zan­dı­rıp çift­çi­ye sun­du­ğu için Özlem Baş­ka­na üre­ti­ci ve çift­çi adına çok te­şek­kür ede­riz.” dedi.

%d blogcu bunu beğendi: