Bu Ayıp Didim’e Yeter! « Mavi Didim Gazetesi

22 Haziran 2021 - 07:51

Bu Ayıp Didim’e Yeter!

Bu Ayıp Didim’e Yeter!
Son Güncelleme :

09 Mart 2021 - 16:33

1.833 views

Bu Ayıp Didim’e Yeter!

90 bin nü­fu­sa sahip …
Lafa gel­di­mi Tür­ki­ye’de tu­riz­mi­nin kenti…
İlçe halkı, es­na­fı ve si­ya­si­le­ri eko­no­mik ko­şul­la­rı­nın nor­ma­lin üze­rin­de olan DİDİM’de…
Fut­bo­la sahip çı­ka­ma­dık, sahip ola­ma­dık…
Geç­ti­ği­miz yıl Aydın süper ama­tör ligde, Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­yes­por, Ku­şa­da­sıs­por, Çine Mad­rans­por ve Didim’de büyük im­kan­la­rı sahip olan Didim Be­le­di­yes­por’un ya­pa­ma­dı­ğı­nı yapan DİDİMSPOR ligi Nağ­ma­lup bi­ti­re­rek geç­me­yi ba­şar­dı, ama ne yazık ki si­ya­si­le­ri ge­çe­me­ği ba­şa­ra­ma­dı…
DİDİMSPOR ta­kı­mı artık yok…
Efe­ler İlçe Be­le­di­ye­si­nin fut­bol ta­kı­mı, DİDİMSPOR’u sa­tın aldı…
Bu ayıp DİDİM’e yeter.

didimspor
Bu ayıp yerel se­çim­ler­de man­gal­da kül bı­rak­ma­yan si­ya­si­le­re yeter mi der­se­niz. On­la­rın ayıp­la­rı çook ol­du­ğun­dan bu ayıbı, ayıp say­ma­ya­cak­la­rı­na emin olun…

*
Di­dims­po­r’un kulüp baş­ka­nı Deniz Polat sos­yal med­ya­dan yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da “Ku­lü­bü­mü­zün ka­tıl­dı­ğı tüm lig­ler­de na­mağ­lup şam­pi­yon olmak su­re­tiy­le elde etmiş ol­du­ğu ba­şa­rı­lar tüm ka­mu­oyu ta­ra­fın­dan bi­lin­mek­te­dir. Ku­lü­bü­müz bu büyük ba­şa­rı­lar eti­ce­sin­de BAL li­gin­de mü­ca­de­le et­me­ye hak ka­zan­mış­tır.

Bugün gel­di­ği­miz nok­ta­da, kulüp baş­ka­nı­mız Sayın Atil­la Deniz Polat’ın aile­vi se­bep­ler­den ötürü sü­rek­li ola­rak Didim dı­şın­da bu­lu­na­cak ol­ma­sı kar­şı­sın­da yeni bir iş­bir­li­ği yapma za­ru­ri­ye­ti hasıl ol­muş­tur. Bu kap­sam­da, ça­lış­ma­la­rı­nı ya­kın­dan takip et­ti­ği­miz ve pro­je­le­ri­ni in­ce­le­di­ği­miz ve Aydın fut­bo­lu­na çok büyük kat­kı­lar sağ­la­ya­ca­ğı­na inan­dı­ğı­mız Efe­ler Spora ta­ra­fı­mız­ca bila bedel bir tek­lif gö­tü­rül­müş ve bu tek­li­fi­mi­zin ka­bu­lü ile büyük yeni bir spor ku­lü­bü­nün te­mel­le­ri atıl­mış­tır.

Bu iş bir­li­ği­nin Aydın’ımıza ha­yır­lar ge­tir­me­si­ni te­men­ni eder, bu iş­bir­li­ği­nin ger­çek­leş­me­sin­de emeği geçen her­ke­se te­şek­kür­le­ri­mi­zi su­na­rız.” dedi.
Bir ta­kı­mı bir yer­den alıp, bir yere ge­ti­rip kolay ol­ma­dı­ğı gibi, Bu yazı yaz­mak Deniz Polat için de kolay ol­ma­dı­ğı­na emi­nim.
Didim’de sporu araç ola­rak kul­la­nıp, ka­fa­lar­da elli tane tilki do­laş­tı­ran­lar hala or­ta­lar­da, adam­mış gibi ge­zi­yor­lar.
Sporu adam gibi ya­pan­lar, Didim’in adını du­yur­mak is­te­yen­ler, Didim için elini ce­bin­den çı­ka­ra­ya­ma­yan­lar, Şam­pi­yon ta­kı­mı­nı bila be­del­le dev­ret­mek zo­run­da ka­lı­yor­sa. Didim’de spor bit­miş­tir.
Spor ta­kı­mı yö­ne­ti­yo­rum diye eli mil­le­tin ce­bin­den çık­ma­yan­lar, Ta­kı­mın de­ğe­rin­den kat kat fazla borcu olan­lar, Didim’de büyük im­kan­la­ra sahip olan­la­ra ve Didim’de bu im­kan­la­rı bun­la­ra ve­ren­le­re, bir gün gelir, bi­ri­le­ri hesap sorar…

Didim’de bil­me­yen yok, bil­me­yen­ler de ya­kın­da du­yar­lar.
Di­dims­po­run kulüp baş­ka­nı Deniz Polat.
Didim Be­le­di­ye Baş­ka­nı Deniz Ata­bay’a…
Ta­kı­ma sahip çık­ma­sı­nı ve be­le­di­ye­nin, ku­ru­la­cak yeni yö­ne­tim ku­ru­lu­na des­tek ver­me­si­ni talep etti!…
Ol­ma­dı.
Be­del­siz ta­kı­mı dev­ret­me­yi tek­lif etti.
Ol­ma­dı
Ne­den­se bir türlü kabul edi­le­di.
2020-2021 fut­bol se­zo­nun­da BAL li­gin­de( Böl­ge­sel ama­tör ligi) mü­ca­de­le edecek olan ta­kı­ma sahip çık­madı, çı­kıl­ma­dı.
Di­dims­po­ra sahip çık­mak, Didim’e sahip çık­mak ol­du­ğu­nu idrak ede­me­di si­ya­si­ler.
Bun­dan sonra ne desek na­fi­le.
DİDİMSPOR yok artık, Bun­dan sonra Didim Be­le­di­yes­por’la oy(a)la­nı­rız.
Aydın’da yıl­la­rın ga­ze­te­ci­si ve köşe ya­zar­la­rı olan çok sev­di­ğim bir ga­ze­te­ci üs­ta­dı­mız­la, Di­dims­por’un Efe­lers­por’a sa­tıl­ma­sı ko­nu­sun­da. Didim için utanç ve­ri­ci bu du­ru­mun, Aydın’da nasıl kar­şı­lan­dı­ğı­nı sor­dum.

Didimspor

Ga­ze­te­ci abi­mi­zin yo­ru­mu.
Sa­yın Ata­bay’ın başka ve kim­se­nin ih­ti­mal bile ver­me­yecek plan­la­rı var gibi?
Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye fut­bol ta­kı­mı­nın da bu yıl BAL li­gin­de mü­ca­de­le ede­ce­ği dü­şü­nül­dü­ğün­de;
Aydın Büyük Şehir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Özlem Çer­çi­oğ­lu ile…
Efe­ler Be­le­di­ye­si­nin fut­bol ta­kı­mı Efe­lers­po­run fahri baş­ka­nı…
Fatih Atay’ı karşı kar­şı­ya ge­tir­mek dü­şün­ce­si ile mi Di­dims­po­ra sahip çık­ma­ya­rak…
Efe­lers­po­ra sa­tıl­ma­sı­na göz yumdu acaba?
Bu dü­şün­ce; Di­dim­li değil ama Ay­dın­lı si­ya­set­çi­ler ara­sın­da ko­nu­şu­lur ol­ma­ya baş­la­dı!…
*
HEDEFİNİ GER­ÇEK­LEŞTİRMEK İÇİN EFE­LERS­POR 2 YIL KA­ZAN­MIŞ OLA­CAK…

Efe­ler Be­le­di­ye Baş­ka­nı Fatih Atay’ın ve Efe­lers­por kulüp baş­ka­nı oğlu Eymen Atay’ın he­def­le­ri­nin ama­tör lig­den…
En kısa süre de pro­fes­yo­nel lige çık­mak ol­du­ğu­nu…
Spora gönül ver­miş tüm Ay­dın­lı fut­bol­se­ver­ler bil­mek­te!…
Şu anda Efe­lers­por ta­kı­mı süper ama­tör lig de mü­ca­de­le et­mek­te.
Pan­de­mi ne­de­ni ile; bu yıl ama­tör spor maç­la­rı ya­pıl­ma­ya­ca­ğın­dan…
Efe­lers­po­run pro­fes­yo­nel lige çıkma he­def­le­ri iki yıl öteye er­te­len­miş ola­cak­tı…
Bu 2 yılı öne çekme adına…
BAL li­gin­de mü­ca­de­le ede­rek…
Şam­pi­yon olmak ve ge­lecek yıl…
3.​lig de pro­fes­yo­nel bir takım ola­rak Efe­ler il­çe­si fut­bol­se­ver­le­ri­ni mutlu etmek!…
*
Ay­dın­lı si­ya­si­le­rin bu dev­ret­me ola­yın­da ki in­ce­li­ği­ne ge­lin­ce;
Aydın CHP il kong­re­sin­de ki bazı ge­liş­me­ler­den sonra…
Aydın Büyük Şehir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Özlem Çer­çi­oğ­lu ile…
Efe­ler İlçe Be­le­di­ye Baş­ka­nı Fatih Atay ara­sın­da…
Tüm Aydın si­ya­se­ti­nin bil­gi­si da­hi­lin­de olan ve CHP ör­gü­tü­nün de ra­hat­sız ol­du­ğu ge­ri­lim ya­şan­dı!…
Ne yazık ki bu ge­ri­lim, örgüt içe­ri­sin­de bö­lün­me­le­re ve çe­kiş­me­le­re bile neden oldu!…
Ve…Hala da sür­mek­te ol­du­ğu bi­lin­di­ğin­den; spor­da ki re­ka­be­te de yan­sı­ya­ca­ğı ve is­te­nil­me­yen tat­sız­lık­la­ra yol aça­ca­ğı dü­şü­nül­mek­te!…
Didim Be­le­di­ye Baş­ka­nı Deniz Ata­bay’ın…
Di­dims­por ta­kı­mı­na bi­linç­li ola­rak sahip çık­ma­ma­sı;
Muh­te­mel çe­kiş­me­le­re mey­dan ha­zır­la­dı­ğı ve so­nuç­tan da sanki mem­nu­ni­yet du­ya­ca­ğı iddia edil­mek­te!…
Ge­rek­çe ola­rak­ta; Deniz Ata­bay hak­kın­da or­ta­ya atı­lan ve mah­ke­me­ye in­ti­kal eden olay­la­ra…
Özlem Çer­çi­oğ­lu’nun ses­siz ve ta­raf­sız ka­la­rak…
Deniz Ata­bay’a sahip çık­ma­ma­sı ola­rak de­ğer­len­di­ril­mek­te!…” dedi.
Üs­ta­dı­mız, Daha başka başka si­ya­si de­ğer­len­dir­me­ler­de de bu­lun­du ama, onlar şim­di­lik bende kal­sın. Zamanı geldiğinde yazarım.
Si­ya­set sant­raç gi­bi­dir, ya­pa­ca­ğın yan­lış bir hamle ile­ri­de mat ede­bi­lir.
Kısacası. Anlayana saz, Anlamayana gaz az gelirmiş…