BİRLİKTELİK ÇÖ­ZÜM­LERİ « Mavi Didim Gazetesi

21 Haziran 2021 - 21:52

BİRLİKTELİK ÇÖ­ZÜM­LERİ

BİRLİKTELİK ÇÖ­ZÜM­LERİ
Son Güncelleme :

18 Mart 2021 - 6:50

395 views

BİRLİKTELİK ÇÖ­ZÜM­LERİ

Si­ya­si par­ti­ler, sos­yal ya­şa­mın vaz­ge­çi­le­mez un­sur­la­rı ola­rak ta­nım­la­nır. Her par­ti­nin temel amacı ik­ti­dar ol­mak­tır. Bunun için ken­di­si­ni ik­ti­da­ra ta­şı­ya­cak olan kit­le­ler­le ile­ti­şim için­de ol­ma­sı ge­re­kir. Bu iliş­ki­le­rin odağı so­run­lar ve so­run­la­rın çö­zü­mü­ne iliş­kin­dir. Bu ko­nu­da­ki de­ne­yim­ler, özel­lik­le sis­te­me karşı söy­lem­le­rin pirim yap­tı­ğı yö­nün­de­dir. Sis­te­me kar­şı­lı­ğın te­me­lin­de pay­la­şım ter­cih­le­rin­den doğan so­run­lar yat­mak­ta­dır. Sis­te­min ege­men­le­ri, her ko­şul­da kendi çı­kar­la­rı­nı gö­ze­ten po­li­ti­ka­la­rı uy­gu­la­mak­ta­dır­lar. Pay­la­şım­dan yok­sun bı­ra­kı­lan yı­ğın­lar her zaman sis­te­me karşı söy­lem­le­rin ya­nın­da yer alır­lar.

İçinde bu­lun­du­ğu­muz ko­şul­lar­da seç­men­le­rin %60’ından faz­la­sı­nı tem­sil eden mu­ha­le­fe­tin dik­kat et­me­si ge­re­ken önem­li ko­nu­lar için­de ortak so­run­lar­la bir­le­şen odak­lar var. Bu ke­sim­le­ri dört ana baş­lık al­tın­da top­la­ya­bi­li­riz: 1-Ka­dın­lar, 2-Kürt­ler, 3-Genç­ler, 4-Ka­rar­sız­lar. Bi­rin­ci ve ikin­ci kü­me­de yer alan­lar, ör­güt­lü ve de­mok­ra­si­den yana tavır ko­yan­lar­dır. Bu açı­dan, mu­ha­le­fe­tin mut­la­ka iliş­ki kur­ma­sı ge­re­ken­ler ara­sın­da yer al­mak­ta­dır­lar. Ka­rar­sız­lar zaman zaman üçün­cü parti ko­nu­mu­na ulaş­mak­ta­dır. Ka­rar­sız­la­rın ço­ğun­lu­ğu ik­ti­dar par­ti­le­rin­den uzak­la­şan­lar­dan oluş­mak­ta­dır. Olum­suz yönde iş­le­yen ko­şul­lar de­ğiş­me­dik­çe, ka­ra­sız­la­rın par­ti­le­ri­ne geri dön­me­le­ri olası gö­zük­me­mek­te­dir.

Üçün­cü mad­de­de yer alan genç­le­rin azım­sa­na­ma­ya­cak bir ço­ğun­lu­ğu oluş­tur­du­ğu unu­tul­ma­ma­lı­dır. Genç­lik ya­rın­lar ve ge­lecek de­mek­tir. Bu ke­si­min kendi ge­le­cek­le­ri­ne sahip çık­ma­la­rın­dan daha doğal ne ola­bi­lir? Bu genç­le­rin yak­la­şık ola­rak %60’ın üze­rin­de­ki ke­si­mi, ge­le­cek­le­ri­ni dış ül­ke­ler­de arama ça­ba­sı için­de­ler. On­la­ra, ken­di­le­ri­ne ait ola­cak bir ge­le­ce­ğin gü­ven­ce­si ve­ril­me­li­dir. Bunun için, çö­zü­mün bir par­ça­sı ol­ma­la­rı ge­rek­ti­ği ken­di­le­ri­ne ha­tır­la­tıl­ma­lı­dır.

Mu­ha­le­fet ke­si­mi­nin mut­la­ka bu ka­rar­sız­lar­la iliş­ki­ye geç­me­si ge­re­kir. Bu ke­si­me, temel so­ru­nun, özde bir ülke ve ge­lecek so­ru­nu ol­du­ğu an­la­tıl­ma­lı­dır. De­mok­ra­si yan­lı­la­rı ile oto­ri­ter­lik­ten yana olan­lar ara­sın­da­ki mü­ca­de­le­de, saf­la­rın be­lir­len­me­si­nin ge­rek­ti­ği vur­gu­lan­ma­lı­dır.

Hal­kın ve kit­le­le­rin, haklı olan­la­rın ya­nın­da saf tut­ma­sı çok önem­li­dir. Eğer yı­ğın­lar, haklı gör­dük­le­ri­ne des­tek olur­sa; hak­sız ve hu­kuk­suz dav­ra­nan­lar, sudan çık­mış ba­lı­ğa dö­ner­ler. Da­ha­sı, ken­di­le­ri­ni kit­le­ler­den ya­lıt­mış olur­lar. Hu­kuk­suz­luk­la­rın eş­li­ğin­de zor­ba­lık­lar gün­de­me gel­di­ğin­de, özel­lik­le emek ke­si­mi ve mu­ha­lif­ler da­ya­nış­mak zo­run­da­dır­lar. Mu­ha­lif­le­re karşı şid­de­te baş­vu­ran­la­rın kitle bağ­la­rı ko­pa­rı­lır ise; hiç­bir zor­ba­lık var­lı­ğı­nı sür­dü­re­mez!

İnsan­la­rın, yı­ğın­la­rın, ül­ke­le­rin ve hatta dünya in­san­lık aile­si­nin ne zaman ve nasıl “hayır” di­ye­cek­le­ri­ni bil­me­le­ri ge­re­kir. Ge­le­cek­le­rin gü­ven­ce­si, ön­gö­re­bil­mek­tir. Ön­ce­lik­li ön­gö­rü; kendi ya­ra­rı­mı­zı da dik­ka­te ala­rak, haklı ve hukuk sı­nır­la­rı için­de karşı çı­kı­şın ya­nın­da yer al­mak­tır!