Be­le­di­ye Mec­li­si Çarşamba Günü 7 Gün­dem Mad­de­si Da­hi­lin­de Top­la­na­cak « Mavi Didim Gazetesi

22 Haziran 2021 - 08:24

Be­le­di­ye Mec­li­si Çarşamba Günü 7 Gün­dem Mad­de­si Da­hi­lin­de Top­la­na­cak

Be­le­di­ye Mec­li­si Çarşamba Günü 7 Gün­dem Mad­de­si Da­hi­lin­de Top­la­na­cak
Son Güncelleme :

01 Mart 2021 - 11:10

272 views

Be­le­di­ye Mec­li­si Çarşamba Günü 7 Gün­dem Mad­de­si Da­hi­lin­de Top­la­na­cak

Didim Be­le­di­ye Mec­li­si 5393 sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nu’nun 20. mad­de­si ge­re­ğin­ce 3 Mart Çar­şam­ba günü saat 14:00’de Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı Mec­lis Top­lan­tı Sa­lo­nun­da 7 gün­dem mad­de­si da­hi­lin­de top­la­na­cak.
Gün­dem mad­de­le­ri ise şu şe­kil­de:
1) Be­le­di­ye Mec­lis Kır­sal Ta­rı­mı Des­tek­le­me Ko­mis­yo­nu ile İmar Ko­mis­yo­nu­na sevk edi­len; İmar ve Şe­hir­ci­lik Mü­dür­lü­ğü’nün 29.01.2021 tarih 324 sa­yı­lı “Kır­sal Yer­le­şik Alan Ça­lış­ma­sı” ko­nu­lu ya­zı­sı­na iliş­kin ko­mis­yon ra­po­ru­nun gö­rü­şül­me­si.
2) Fen İşleri Mü­dür­lü­ğü’nün 01.02.2021 tarih ve 130 sa­yı­lı “Hibe Araç (Fork­lift)” ko­nu­lu ya­zı­sı­nın gö­rü­şül­me­si.
3) Mali Hiz­met­ler Mü­dür­lü­ğü’nün 23.02.2021 tarih ve 342 sa­yı­lı “Pazar Gün­le­ri Ku­ru­lan DİBİT (Didim İkinci El Pa­za­rı) Pazar Es­na­fı­nın Ara­lık 2020-Ocak-Şu­bat 2021 Ay­la­rı İçin Pazar Yeri İşgal Harç­la­rı­nın İptal Edil­me­si” ko­nu­lu ya­zı­sı­nın gö­rü­şül­me­si.
4) Park ve Bah­çe­ler Mü­dür­lü­ğü’nün 24.02.2021 tarih ve 100 sa­yı­lı “Fiyat Ta­ri­fe­si” ko­nu­lu ya­zı­sı­nın gö­rü­şül­me­si.

5) Emlak ve İstim­lak Mü­dür­lü­ğü’nün 26.02.2021 tarih ve 358 sa­yı­lı “Covid 19 Vi­rü­sü­nün Eko­no­mik Et­ki­le­ri­nin Azal­tıl­ma­sı” ko­nu­lu ya­zı­sı­nın gö­rü­şül­me­si.

6) İmar ve Şe­hir­ci­lik Mü­dür­lü­ğü’nün 26.02.2021 tarih ve 607 sa­yı­lı “Hisar Mah. 175 Ada 52 Par­sel ve 1616 Ada 12 Par­sel­de 1/1000 Öl­çek­li Uy­gu­la­ma İmar Planı Tek­li­fi” ko­nu­lu ya­zı­sı­nın gö­rü­şül­me­si.

7) İmar ve Şe­hir­ci­lik Mü­dür­lü­ğü’nün 26.02.2021 tarih ve 608 sa­yı­lı “Didim İlçesi, Kı­zıl­yer Mev­kii, 1628 Ada 199 Par­sel­de 1/1000 öl­çek­li Uy­gu­la­ma İmar Planı Tek­li­fi” ko­nu­lu ya­zı­sı­nın gö­rü­şül­me­si.