Baş­kan Savaş De­ne­tim­de « Mavi Didim Gazetesi

23 Haziran 2021 - 02:13

Baş­kan Savaş De­ne­tim­de

Baş­kan Savaş De­ne­tim­de
Son Güncelleme :

17 Mart 2021 - 16:36

376 views

Baş­kan Savaş De­ne­tim­de

Didim Şo­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Odası Baş­ka­nı Savaş CENGİZ, şehir içi ve şe­hir­le­ra­ra­sı yolcu ta­şı­ma­cı­lı­ğı yapan ta­şı­ma aracı, ser­vis­ler, tak­si­ler ve du­rak­lar­da de­ne­tim ger­çek­leş­tir­di.

İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­mı­zın ge­nel­ge­si kap­sa­mın­da, İl İçe Sal­gın De­ne­tim Mer­ke­zi­nin (İSDEM) oluş­tur­du­ğu, Didim Şo­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Odası’na bağlı şehir içi ve şe­hir­le­ra­ra­sı yolcu ta­şı­ma­cı­lı­ğı yapan toplu ta­şı­ma arac­lar, ser­vis­ler, tak­si­ler ve du­rak­lar­da de­ne­tim ger­çek­leş­tir­di.
Didim Şo­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Odası Baş­ka­nı Baş­ka­nı Savaş Cen­giz de­ne­tim ekibi ile de­ne­tim­le­re ka­tıl­dı.
Savaş Cen­giz de­ne­tim son­ra­sı “Es­na­fı­mı­zın ve Didim hal­kı­nın daha iyi bir sezon ge­çi­re­bil­me­si için Co­vid-19 ted­bir­le­ri­ne dik­kat et­me­miz ge­rek­mek­te­dir. De­ne­tim­le­ri­miz devam ede­cek­tir. Maske, me­sa­fe ve te­miz­lik ko­nu­sun­da has­sa­si­yet gös­te­ren tüm es­na­fı­mı­za te­şek­kür ede­riz.” dedi.