Basın ça­lı­şan­la­rı aşıda ön­ce­lik­li gruba alın­dı TGF: YERİNDE BİR KARAR - Mavi Didim GazetesiMavi Didim Gazetesi

22 Nisan 2021 - 03:33

Basın ça­lı­şan­la­rı aşıda ön­ce­lik­li gruba alın­dı TGF: YERİNDE BİR KARAR

Basın ça­lı­şan­la­rı aşıda ön­ce­lik­li gruba alın­dı TGF: YERİNDE BİR KARAR
Son Güncelleme :

31 Mart 2021 - 18:36

424 views

Basın ça­lı­şan­la­rı aşıda ön­ce­lik­li gruba alın­dı

TGF: YERİNDE BİR KARAR

 

Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Fe­de­ras­yo­nu Genel Baş­ka­nı Yıl­maz Ka­ra­ca, basın men­sup­la­rı­nın ko­ro­na­vi­rüs aşı­la­ma sü­re­cin­de ön­ce­lik­li grup­lar ara­sı­na alın­ma­sı­nın ye­rin­de bir karar ol­du­ğu­nu söy­le­di.
Genel Baş­kan Ka­ra­ca, bu ko­nuy­la il­gi­li uzun sü­re­dir gi­ri­şim­ler­de bu­lun­duk­la­rı­nı ha­tır­la­ta­rak, “Bu gi­ri­şim­le­ri­mi­zin sonuç ver­me­si biz­le­ri çok mutlu et­miş­tir. Sağ­lık ça­lı­şan­la­rı gibi top­lum­la her zaman iç içe olan ga­ze­te­ci­le­rin de ko­run­ma­sı ve sal­gı­nın ön­len­me­si için aşı yap­tır­ma­la­rı­nın ön­ce­lik­li ol­du­ğu­nu her plat­form­da dile ge­tir­miş ve bu ko­nu­da çe­şit­li gi­ri­şim­ler­de bu­lun­muş­tuk. Bu çağ­rı­mı­za kulak ve­ril­me­si ve basın ça­lı­şan­la­rı­nın da ön­ce­lik­li gruba alın­ma­sı mes­lek­taş­la­rı­mız adına se­vin­di­ri­ci­dir” diye ko­nuş­tu.
Basın ça­lı­şan­la­rı­nın sal­gı­nın ba­şın­dan bu yana sa­ha­da ol­ma­la­rı ne­de­niy­le risk grubu ara­sın­da yer al­dı­ğı­na ve 50 ga­ze­te­ci­nin ko­ro­na­vi­rüs ne­de­niy­le ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği­ne dik­kat çeken Ka­ra­ca, “Ga­ze­te­ci­ler gece gün­düz de­me­den zor ko­şul­lar­da ça­lı­şan, gö­rev­le­ri uğ­ru­na ha­ya­tı­nı riske atan ve kamu ya­ra­rı­na ça­lı­şan mes­lek men­sup­la­rı­dır. Her zaman halk­la iç içe, bü­rok­ra­si ve si­ya­si­ler­le yüz yüze ol­ma­la­rı açı­sın­dan bir an önce aşı­lan­ma­la­rı önem­liy­di. Basın ça­lı­şan­la­rı şu andan iti­ba­ren sis­tem­den ran­de­vu ala­rak aşı­lan­ma­ya baş­la­ya­cak­lar. Bu ka­ra­rın alın­ma­sın­da emeği geçen ve has­sa­si­yet gös­te­ren dev­le­ti­mi­zin il­gi­li ku­rum­la­rı­na da basın ça­lı­şan­la­rı adına te­şek­kür ede­rim” dedi.
Ka­ra­ca, basın kartı ol­ma­yan basın ça­lı­şan­la­rı­nın da bu sis­te­me alın­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ve bu ko­nu­da da gi­ri­şim­le­ri­ni sür­dü­re­cek­le­ri­ni söz­le­ri­ne ek­le­di.

%d blogcu bunu beğendi: