Aydınlı Gazeteciler Fikret Bile ve Murat Ağırel ile buluştu « Mavi Didim Gazetesi

23 Haziran 2021 - 03:34

Aydınlı Gazeteciler Fikret Bile ve Murat Ağırel ile buluştu

Aydınlı Gazeteciler Fikret Bile ve Murat Ağırel ile buluştu
Son Güncelleme :

02 Şubat 2021 - 16:03

361 views

Aydınlı Gazeteciler Fikret Bile ve Murat Ağırel ile buluştu

Aydın Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti (AGC), üye­le­ri için yeni bir et­kin­li­ği daha ha­ya­ta ge­çir­di. “Ga­ze­te­ci­ler Bu­lu­şu­yor” baş­lı­ğıy­la dü­zen­le­nen et­kin­lik kap­sa­mın­da Ay­dın­lı ga­ze­te­ci­ler ulu­sal ba­sın­da görev yapan mes­lek­taş­la­rıy­la bir araya geldi. Pan­de­mi ne­de­niy­le çev­ri­mi­çi ger­çek­leş­ti­ri­len et­kin­li­ğin ilk ko­nuk­la­rı ise Fik­ret Bilâ ve Murat Ağı­rel oldu.
“Türk ba­sı­nı­nın dünü, bu­gü­nü ve ya­rı­nı” ko­nu­lu çev­ri­mi­çi et­kin­li­ğin açı­lı­şın­da ko­nu­şan Aydın Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti Baş­ka­nı Semra Şener, Ay­dın­lı ga­ze­te­ci­le­ri Türk ba­sı­nı­nın önem­li isim­le­riy­le bu­luş­tur­ma­ya devam ede­cek­le­ri­ni söy­le­di.
AGC üyesi Ufuk Baksi’nin mo­de­ra­tör­lü­ğün­de ger­çek­le­şen prog­ram­da ko­nu­şan Fik­ret Bilâ, Türk ba­sı­nı­nın dün­den bu­gü­ne ik­ti­dar­lar ile iliş­ki­le­ri­ni ör­nek­le­riy­le özet­le­ye­rek, özel­lik­le genç ga­ze­te­ci­le­re yö­ne­lik önem­li ipuç­la­rı verdi. Murat Ağı­rel ise yaz­dı­ğı kitap yü­zün­den ya­şa­dı­ğı tu­tuk­lan­ma sü­re­ci­ni pay­laş­tı­ğı Ay­dın­lı mes­lek­taş­la­rı­na ga­ze­te­ci­le­rin mü­ca­de­le gü­nü­nün öne­mi­ni an­lat­tı. Çev­ri­mi­çi et­kin­lik, Bilâ ve Ağı­rel’in başta di­ji­tal ga­ze­te­ci­lik olmak üzere ge­le­ce­ğe yö­ne­lik pro­jek­si­yon­la­rı­nı pay­laş­ma­sıy­la sona erdi.