Aydın’da po­zi­tif va­ka­lar­da­ki düşüş devam edi­yor « Mavi Didim Gazetesi

17 Haziran 2021 - 20:10

Aydın’da po­zi­tif va­ka­lar­da­ki düşüş devam edi­yor

Aydın’da po­zi­tif va­ka­lar­da­ki düşüş devam edi­yor
Son Güncelleme :

08 Haziran 2021 - 20:31

147 views

Aydın’da po­zi­tif va­ka­lar­da­ki düşüş devam edi­yor

Co­vid-19 ile mü­ca­de­le kap­sa­mın­da Aydın ge­ne­lin­de alı­nan ted­bir­ler et­ki­si­ni gös­ter­me­ye devam eder­ken il ge­ne­lin­de po­zi­tif va­ka­lar­da ya­şa­nan düşüş devam edi­yor.
Tüm dün­ya­yı et­ki­si al­tı­na alan ve ül­ke­miz­de de gö­rül­dü­ğü gün­den bu yana 48 binin üze­rin­de va­tan­da­şın ha­ya­tı­nı kay­bet­me­si­ne neden olan ko­ro­na­vi­rüs, ha­ya­tı olum­suz et­ki­le­me­ye devam eder­ken, Aydın ge­ne­lin­de alı­nan ted­bir­ler de et­ki­si­ni gös­ter­me­ye devam edi­yor. Sağ­lık Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca’nın açık­la­dı­ğı, il­le­re göre haf­ta­lık ko­ro­na­vi­rüs vaka sa­yı­la­rı tab­lo­sun­da po­zi­tif va­ka­lar­da gözle gö­rü­lür bir düşüş ya­şan­ma­ya devam edi­yor. Geç­ti­ği­miz hafta ciddi düşüş ya­şa­na­rak yüz binde 21,09 olan vaka sa­yı­sı bu hafta da dü­şü­şü­nü devam et­ti­re­rek yüz binde 18,87 ola­rak ger­çek­leş­ti.
“Vaka sa­yı­la­rı aza­lı­yor”
Aydın Va­li­li­ği ve Aydın İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü ko­or­di­ne­sin­de ya­pı­lan ça­lış­ma­lar ve alı­nan ted­bir­le­rin ar­dın­dan Aydın, bu hafta ko­ro­na va­ka­la­rı sa­yı­sın­da da 6. sı­ra­ya düştü. Haf­ta­lık vaka sa­yı­la­rı­nın açık­lan­ma­ya baş­lan­dı­ğı ilk gün­ler­den bu yana Aydın ge­ne­lin­de sıkı ted­bir­ler alı­nır­ken geç­ti­ği­miz hafta il ge­ne­lin­de yüzde 32’lik bir azal­ma oranı ile ciddi düşüş ya­şa­yan Aydın’da bu hafta yüzde 10’luk bir azal­ma ger­çek­leş­ti.
“Ted­bir­ler et­ki­si­ni daha çok gös­te­recek”
Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan açık­la­nan tablo kap­sa­mın­da ya­pı­lan he­sap­la­ma­la­ra göre 29 Mayıs – 4 Ha­zi­ran ta­rih­le­ri ara­sın­da Aydın’da günde or­ta­la­ma 30 vaka gö­rü­lür­ken, bu rakam bir haf­ta­da 211’e ulaş­tı. Geç­ti­ği­miz hafta or­ta­la­ma 34 olan gün­lük vaka sa­yı­sı ise bu hafta 30’a düştü.
Haf­ta­lık va­ka­lar ile il­gi­li açık­la­ma yapan Sağ­lık Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca; “İlle­ri­miz­de 100.000 nü­fu­sa kar­şı­lık gelen bir haf­ta­lık top­lam vaka sa­yı­sı­nı gös­te­ren in­si­dans ha­ri­ta­sı­nın gün­cel ha­li­ni ekte gö­re­bi­lir­si­niz. Vaka sa­yı­la­rı­nın düşüş hızı azal­sa da düşme eği­li­mi devam edi­yor. Bu güce gü­ve­nin” dedi.
“Vali Aksoy’dan te­şek­kür”
Aydın Va­li­si Hü­se­yin Aksoy konu ile il­gi­li sos­yal medya üze­rin­den yap­tı­ğı pay­la­şı­mın­da “Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­mız­ca açık­la­nan 29 ma­yıs-04 ha­zi­ran ta­rih­le­ri­ni kap­sa­yan haf­ta­lık po­zi­tif vaka sa­yı­sın­da Aydın Tür­ki­ye’de 100 bin ki­şi­de 18.87 ile en iyi 6.​il ko­nu­mun­da­dır. Bu du­ru­mun ger­çek­leş­me­sin­de emeği geçen bütün kişi ve ku­rum­la­ra te­şek­kür ede­rim.​Hep bir­lik­te ba­şa­ra­ca­ğız” ifa­de­le­ri­ne yer verdi.

 

(UE-OD-Y)