Aydın’da KGYS’den 5 ki­şi­ye işlem ya­pıl­dı « Mavi Didim Gazetesi

23 Haziran 2021 - 03:14

Aydın’da KGYS’den 5 ki­şi­ye işlem ya­pıl­dı

Aydın’da KGYS’den 5 ki­şi­ye işlem ya­pıl­dı
Son Güncelleme :

25 Mayıs 2021 - 9:26

151 views

Aydın’da KGYS’den 5 ki­şi­ye işlem ya­pıl­dı

Aydın ge­ne­lin­de ara­lık­sız sür­dü­rü­len ko­ro­na de­ne­tim­le­ri kap­sa­mın­da ku­ral­la­ra uy­ma­dı­ğı Kent Gü­ven­lik Yö­ne­tim Sis­te­mi (KGYS) ta­ra­fın­dan tes­pit edi­len 5 ki­şi­ye işlem ya­pı­lır­ken, 162 kişi de ikaz edil­di.

Tüm dün­ya­yı et­ki­si al­tı­na alan Ko­ro­na virüs ha­ya­tı olum­suz yönde et­ki­le­me­ye devam edi­yor. Ül­ke­miz­de de gö­rül­dü­ğü gün­den bu yana 45 bin­den fazla ki­şi­nin ha­ya­tı­nı kay­bet­me­si­ne neden olan sal­gı­nın önüne ge­çil­me­ye ça­lı­şı­lır­ken, Aydın ge­ne­lin­de de­ne­tim­ler de ara­lık­sız devam edi­yor. Aydın Va­li­li­ği ko­or­di­nas­yo­nun­da yü­rü­tü­len ça­lış­ma­lar son bir haf­ta­da ger­çek­leş­ti­ri­len ça­lış­ma­lar ka­mu­oyu ile pay­la­şıl­dı. Kent Gü­ven­lik Yö­ne­tim Sis­te­mi (KGYS) ka­me­ra­la­rın­dan 15-25 Mayıs ta­rih­le­ri ara­sın­da ku­ral­la­ra uy­ma­dı­ğı tes­pit edi­len 162 kişi ikaz edi­lir­ken so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sı­nın uy­gu­lan­dı­ğı sa­at­ler­de de kural ih­la­li yapan 5 ki­şi­ye idari para ce­za­sı uy­gu­lan­dı.