Aydın’da 7 tu­tuk­la­ma « Mavi Didim Gazetesi

17 Haziran 2021 - 21:26

Aydın’da 7 tu­tuk­la­ma

Aydın’da 7 tu­tuk­la­ma
Son Güncelleme :

10 Şubat 2021 - 7:34

1.131 views

Aydın’da 7 tu­tuk­la­ma

Aydın’da polis ekip­le­ri ta­ra­fın­dan ara­nan şa­hıs­la­ra yö­ne­lik ya­pı­lan ça­lış­ma­da 10 şahıs ya­ka­la­nır­ken, 7’si tu­tuk­lan­dı.
Edi­ni­len bil­gi­ye göre, Aydın Asa­yiş Şube Mü­dür­lü­ğü Ara­nan Şa­hıs­lar Büro Amir­li­ği gö­rev­li­le­rin­ce son 24 saat içe­ri­sin­de ya­pı­lan ça­lış­ma­lar­da; ki­şi­yi hür­ri­ye­tin­den yok­sun kılma suçu başta olmak üzere top­lam 12 dos­ya­dan 18 yıl 3 ay ce­za­sı olan M.K, Hır­sız­lık su­çun­dan 15 yıl 6 ay ce­za­sı olan F.E, Yağma su­çun­dan 6 yıl 8 ay ce­za­sı olan F.M, Hır­sız­lık su­çun­dan 4 yıl 2 ay ce­za­sı olan A.K, Uyuş­tu­ru­cu madde bu­lun­dur­mak ve kul­lan­mak su­çun­dan 3 yıl 4 ay ce­za­sı olan A.S, Si­lah­la teh­dit su­çun­dan 1 yıl 6 ay ce­za­sı olan A.Y, ile bir­lik­te çe­şit­li suç­lar­dan ara­nan top­lam 10 şahıs ya­ka­la­nır­ken, bun­lar­dan 7 ta­ne­si tu­tuk­la­na­rak ce­za­evi­ne gön­de­ril­di.
Ay­rı­ca Aydın Asa­yiş Mü­dür­lü­ğü Ara­nan Şa­hıs­lar Büro Amir­li­ği gö­rev­li­le­rin­ce 22 yıl ke­sil­miş ce­za­sı olan Ö.İ’ nin An­tal­ya ili Kum­lu­ca il­çe­sin­de­ki bir ad­res­te ol­du­ğu öğ­re­ni­le­rek, şah­sın ad­res­te ya­ka­lan­ma­sı sağ­lan­dı.