Aydın’da 545 bin doz aşı uy­gu­lan­dı « Mavi Didim Gazetesi

17 Haziran 2021 - 21:38

Aydın’da 545 bin doz aşı uy­gu­lan­dı

Aydın’da 545 bin doz aşı uy­gu­lan­dı
Son Güncelleme :

25 Mayıs 2021 - 9:42

143 views

Aydın’da 545 bin doz aşı uy­gu­lan­dı

Ko­ro­na virüs ile mü­ca­de­le kap­sa­mın­da baş­la­tı­lan aşı­la­ma ça­lış­ma­la­rın­da Aydın’da bu­gü­ne kadar 545 bin 954 doz aşı uy­gu­la­ma­sı ya­pıl­dı.

Tüm dün­ya­yı et­ki­si al­tı­na alan Ko­ro­na virüs insan sağ­lı­ğı­nı teh­dit et­me­ye devam edi­yor. Ül­ke­miz­de gö­rül­dü­ğü gün­den bu yana 45 binin üze­rin­de ki­şi­nin ha­ya­tı­nı kay­bet­me­si­ne neden olan Ko­ro­na virüs ile mü­ca­de­le­de bir yan­dan alı­nan ka­rar­lar doğ­rul­tu­sun­da ge­ti­ri­len kı­sıt­la­ma­lar bir yan­dan da baş­la­tı­lan aşı­la­ma ça­lış­ma­la­rı ile vi­rü­sün ya­yı­lı­mı­nın önüne ge­çil­me­ye ça­lı­şı­lı­yor. Ocak ayın­da Sağ­lık Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca’nın ilk doz aşı­sı­nı vu­rul­ma­sı ile baş­la­tı­lan Tür­ki­ye ge­ne­lin­de­ki aşı­la­ma ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da Aydın’da da be­lir­le­nen ön­ce­lik sı­ra­sı­na göre va­tan­daş­la­ra aşı uy­gu­la­nı­yor.

Tür­ki­ye ge­ne­lin­de gün­cel ve­ri­le­re 15 mil­yon 972 bin 828’i bi­rin­ci doz, 11 mil­yon 936 bin 316’sı ikin­ci doz olmak üzere göre top­lam­da 27 mil­yon 909 bin 144 doz aşı uy­gu­lan­dı. Aydın’da ise bu ra­kam­lar bi­rin­ci doz 303 bin 386, ikin­ci doz 242 bin 568 olmak üzere top­lam­da 545 bin 954 ola­rak be­lir­til­di.