Aydında 137 şüp­he­li hak­kın­da işlem ya­pıl­dı « Mavi Didim Gazetesi

22 Haziran 2021 - 08:36

Aydında 137 şüp­he­li hak­kın­da işlem ya­pıl­dı

Aydında 137 şüp­he­li hak­kın­da işlem ya­pıl­dı
Son Güncelleme :

18 Ocak 2021 - 15:56

764 views

Aydında 137 şüp­he­li hak­kın­da işlem ya­pıl­dı

Aydında 137 şüp­he­li hak­kın­da işlem ya­pıl­dı. Aydın’da uyuş­tu­ru­cu ile mü­ca­de­le kap­sa­mın­da ya­pı­lan ça­lış­ma­lar­da 137 şüp­he­li hak­kın­da işlem ya­pıl­dı.
Edi­ni­len bil­gi­ye göre, “İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ve İl Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı­na bağlı ekip­ler ta­ra­fın­dan 11 Ocak 2020 – 17 Ocak 2021 ta­rih­le­ri ara­sın­da 116 olay or­ta­ya çı­ka­rıl­dı. İcra edi­len fa­ali­yet­te 137 şüp­he­li hak­kın­da işlem ya­pıl­dı. 2 şüp­he­li tu­tuk­la­nır­ken, 4 şüp­he­li­ye Adli Kont­rol Ted­bi­ri uy­gu­lan­dı. 1 Şahsa S.S.Ç ola­rak işlem ya­pıl­dı. Em­ni­yet ve Jan­dar­ma bi­rim­le­rin­ce bu zaman di­li­min­de 135,13 gram Esrar, 259,26 gram Me­tam­fe­ta­min, 7,58 gram Sen­te­tik Kan­na­bi­no­id, 2 gram Kubar Esrar, 38 adet Sen­te­tik Ecza, 4,11 gram Eroin, 8 adet Ec­tasy, 21,56 Toz Plaka Esrar ele ge­çi­ril­di.