Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nden küçük üre­ti­ci­ye yem des­te­ği « Mavi Didim Gazetesi

23 Haziran 2021 - 02:27

Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nden küçük üre­ti­ci­ye yem des­te­ği

Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nden küçük üre­ti­ci­ye yem des­te­ği
Son Güncelleme :

18 Ocak 2021 - 15:53

367 views

Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nden küçük üre­ti­ci­ye yem des­te­ği

Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nden küçük üre­ti­ci­ye yem des­te­ği; Ay­dın­lı hay­van ye­tiş­ti­ren küçük öl­çek­li aile iş­let­me­le­ri­ne Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin bir iş­ti­ra­ki olan Ege Yem ara­cı­lı­ğıy­la besi ve süt yemi des­te­ği sağ­la­na­ca­ğı be­lir­til­di.

Aydın’da 5 baş ve daha az bü­yük­baş hay­va­nı olan üre­ti­ci­le­re hay­van ba­şı­na 1 çuval besi veya süt yemi hibe edil­me­ye baş­lan­dı. Pilot pro­je­de da­ğı­tım­lar Ye­ni­pa­zar il­çe­sin­de baş­lar­ken önü­müz­de­ki gün­ler­de de Sul­tan­hi­sar ve Ko­çar­lı il­çe­le­rin­de da­ğı­tım ya­pı­la­ca­ğı be­lir­til­di. Proje kap­sa­mın­da top­lam­da 737 aile iş­let­me­sin­de 3 bin 50 hay­van için des­tek­le­me ya­pı­la­ca­ğı be­lir­til­di.

Ye­ni­pa­zar­lı üre­ti­ci­ler adına Baş­kan Çer­çi­oğ­lu‘na te­şek­kür eden Ye­ni­pa­zar Be­le­di­ye Baş­ka­nı Yüs­ran Erden, “Tür­ki­ye’nin üre­ti­me ve üre­ti­ci­ye des­tek ver­me­si ge­re­ken bir sü­reç­ten ge­çi­yo­ruz. Tür­ki­ye’nin üre­ti­me ih­ti­ya­cı var ve bir üre­tim dev­ri­mi ya­şan­ma­lı. Bu­ra­da­ki in­san­la­rı­mı­zın büyük ço­ğun­lu­ğu ha­yat­la­rı­nı top­ra­ğı­nı iş­le­ye­rek ve hay­van ye­tiş­ti­re­rek ka­za­nı­yor. Do­la­yı­sıy­la üre­ti­me ve üre­ti­ci­ye ve­re­ce­ği­miz des­tek çok önem­li. Bu dö­nem­de be­le­di­ye­ler çift­çi be­le­di­ye­si gibi ça­lış­ma­lı. Bu­ra­da­ki çift­çi­le­ri­miz çok mutlu” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Ha­ya­tın­da ilk defa des­tek­le­me al­dı­ğı­nı be­lir­ten Gül­han Ka­ra­nal­lı “Hayat şart­la­rı biz­le­ri çok zor­lu­yor. Yem pa­ha­lı, bu des­tek çok iyi oldu” der­ken des­tek­le­me­den ya­rar­la­nan ve iki besi hay­va­nı olan Sa­ba­hat­tin Özmen ise “Allah bin kere razı olsun. Ha­ya­tım­da ilk defa bir des­tek­le­me gö­rü­yo­rum. Eko­no­mik ola­rak çok zor­la­nı­yo­ruz. Ma­zo­tu­muz çok pa­ha­lı, güb­re­nin tor­ba­sı 125 lira oldu, yem pa­ha­lı; işin için­den çı­ka­mı­yo­ruz. Bu yem da­ğı­tı­mı bizi çok mutlu etti” dedi.

“Bu des­tek pan­de­mi sü­re­cin­de çok iyi oldu”

Des­tek­le­me­den ya­rar­la­nan Sabri Sa­ra­çoğ­lu “Bü­yük­şe­hir çift­çi­ye katkı ya­pı­yor. Katkı kat­kı­dır; yem pa­ha­lı, sı­kın­tı yemde. Eğer biraz daha des­tek gör­sek daha fazla üre­te­ce­ğiz” şek­lin­de ko­nuş­tu. Üç ineği olan ve hay­van­la­rın­dan al­dık­la­rı sütle aile eko­no­mi­le­ri­ne des­tek sağ­la­yan Fah­ret­tin Keleş “Yak­la­şık iki ay önce muh­ta­rı­mız bil­di­rim yap­mış­tı. Se­vin­dik, mutlu olduk. Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Özlem Çer­çi­oğ­lu’na bir te­şek­kür borç­lu­yuz. Pan­de­mi sü­re­cin­de çift­çi­nin ya­nın­da ol­ma­la­rı, bize des­tek ver­me­le­ri bizim daha çok üret­me­mi­zi sağ­lı­yor” dedi.

Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si'nden küçük üre­ti­ci­ye yem des­te­ği

Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nden küçük üre­ti­ci­ye yem des­te­ği

Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si'nden küçük üre­ti­ci­ye yem des­te­ği

Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si'nden küçük üre­ti­ci­ye yem des­te­ği

Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si'nden küçük üre­ti­ci­ye yem des­te­ği

Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nden küçük üre­ti­ci­ye yem des­te­ği

(MU-İK-Y)