Apollon Tapınağı Koruyalım « Mavi Didim Gazetesi

22 Haziran 2021 - 06:57

Apollon Tapınağı Koruyalım

Apollon Tapınağı Koruyalım
Son Güncelleme :

19 Aralık 2020 - 10:13

683 views

Apollon Tapınağı Koruyalım

Apollon Tapınağı Koruyalım; Didim Kültür Mirası Ko­ru­ma Der­ne­ği Baş­ka­nı Mustafa Şentürk, Antik dün­ya­nın en önem­li ke­ha­net merkezlerinden biri ola­rak ün­le­nen ve güneş, ışık, müzik ile ke­ha­net tan­rı­sı Apol­lon adına ya­pı­lan ta­ri­hi Apol­lon Ta­pı­na­ğı’nın ko­run­ma­sı için bir­lik­te ça­lış­ma vur­gu­su yaptı.

Şen­türk, Apol­lon Ta­pı­na­ğı’nda olu­şan be­şe­ri za­rar­la­rı ön­le­mek için “Kül­tü­rel ve ta­ri­hi de­ğer­le­ri­mi­zi kay­bet­me­mek için hep bir­lik­te ça­lış­ma­lar yap­ma­lı­yız.” dedi.

Yarım sa­at­lik iş için 4 yıl geçti

Şen­türk, Apol­lon Ta­pı­na­ğı’na akan sı­zın­tı­sı ile il­gi­li açık­la­ma ya­pa­rak “4 yıl bo­yun­ca Apol­lon Ta­pı­na­ğı­na su aktı. Suyun ne­re­den ak­tı­ğı bel­liy­di. Al­man­ya’dan ar­ke­olo­ji ekibi geldi. Sis­mik araş­tır­ma­lar yaptı. Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si de bu böl­ge­de ça­lış­ma­lar yaptı. 4 yıl süren ça­lış­ma­la­rın so­nu­cun­da bizim basit bir çu­kur­da bul­du­ğu­muz nok­ta­da akan su tes­pit edil­di. Yarım sa­at­lik ya­pı­lan ça­lış­ma son­ra­sın­da bu akan su ke­sil­di. Yani ya­pı­la­cak olan yarım sa­at­lik iş için 4 yıl geçti.” ifa­de­le­ri­ne yer verdi.

“Eser­le­ri kay­bet­mey­le yüz yü­ze­yiz”

Apollon Tapınağı

Şen­türk, Apol­lon Ta­pı­na­ğın­da et­ra­fın­da bu­lu­nan taş­la­ra sprey boyla ya­zı­lan ya­zı­la­rın si­lin­me­di­ği­ni be­lir­te­rek “Apol­lon Ta­pı­na­ğı’nın çev­re­sin­de de sı­kın­tı­lar var. Ta­pı­na­ğın et­ra­fı­nı saran taş­la­rın üze­rin­de sprey bo­ya­lar­la ya­zı­lar ya­zıl­mış du­rum­da. Bu çir­kin gö­rün­tü­nün or­ta­dan kal­ka­ca­ğı, ya­zı­la­rın si­li­ne­ce­ği söy­len­di ama halen du­ru­yor.

Ta­pı­na­ğın ya­nın­dan geçen yol tra­fi­ğe ka­pan­ma­dı. Resmi ola­rak ya­sak­la­nan yol, halen tra­fik akı­şı­na devam edi­yor. Ve ora­da­ki du­var­lar ve ta­ri­hi ka­lın­tı­lar her geçen gün zarar gör­me­ye devam edi­yor. Arabalardan çikan eksoz gazi havadaki nemle birleşinince mermer yüzeyleri ve freksleri ve tarihi sutunlari karartiyorlar buna asit yağmuru diyorlar.

Ta­pı­nak içe­ri­sin­de ve çev­re­sin­de bu­lu­nan re­sim­ler ve ta­ri­hi eser­ler ta­ma­men si­yah­laş­ma­ya baş­la­dı. Bun­dan 30 yıl ön­ce­ki çek­ti­ğim fo­toğ­raf­lar­la şu an ki gö­rün­tü­ler ara­sın­da büyük öl­çü­de fark var. İlk ola­rak Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı bu işe çözüm bul­ma­sı lazım. Bu sı­kın­tı­lar gi­de­ril­me­dik­çe 3 bin yıl­lık olan Apol­lon Ta­pı­na­ğı’nda ki escort bayındır eser­le­ri kay­bet­mey­le yüz yü­ze­yiz. Kül­tü­rel ve ta­ri­hi de­ğer­le­ri­mi­zi kay­bet­me­mek için hep bir­lik­te ça­lış­ma­lar yap­ma­lı­yız.” dedi.