Antik Kentler Bisiklet Rotasında Milet Ve Didim’de Var « Mavi Didim Gazetesi

13 Mayıs 2021 - 09:46

Antik Kentler Bisiklet Rotasında Milet Ve Didim’de Var

Antik Kentler Bisiklet Rotasında Milet Ve Didim’de Var
Son Güncelleme :

01 Şubat 2021 - 19:06

456 views

Antik Kentler Bisiklet Rotasında Milet Ve Didim’de Var

Didim’in fahri hem­şe­ri­si olan Hü­se­yin Ba­ra­ner, Mer­ke­zi İsviç­re’de bu­lu­nan Dünya Kar­deş Şe­hir­ler Tu­rizm Bir­li­ği Genel Sek­re­ter­li­ği gö­re­vi­ni de yü­rü­tü­yor.

Antik bi­sik­let ro­ta­sı
Ba­ra­ner, “Tu­rizm, Antik Kent­ler Bi­sik­let Ro­ta­sı’yla fark­lı­la­şı­yor. Bu pro­jey­le ül­ke­miz tu­rist­le­re geniş bir des­ti­nas­yon su­na­cak. Tu­rist­ler sa­de­ce pedal çe­vi­re­rek Ça­nak­ka­le, Truva, Asos, Ed­re­mit, Ay­va­lık, Ber­ga­ma, Di­ki­li, Çan­dar­lı, İzmir, Çeşme, Se­fe­ri­hi­sar, Sı­ğa­cık, Gü­mül­dür, Ku­şa­da­sı, Teos, Milet, Didim, Bod­rum, Köy­ce­ğiz, Kal­kan, Kaş, Demre, Fi­ni­ke, Çı­ra­lı, Olym­pos, Kemer, An­tal­ya, Perge, Side, Alara, Alan­ya ve Ga­zi­pa­şa yer­le­ri gö­re­rek, rüya gibi bir keşfe çı­ka­cak­lar” dedi.

Mer­ke­zi İsviç­re’de bu­lu­nan Dünya Kar­deş Şe­hir­ler Tu­rizm Bir­li­ği Genel Sek­re­te­ri Hü­se­yin Ba­ra­ner, Co­vid-19 ne­de­niy­le müş­te­ri ta­lep­le­rin­de ciddi an­lam­da fark­lı­lık­lar oluş­ma­ya baş­la­dı­ğı­nı söy­le­di. İnsan­la­rın tatil ya­par­ken bir yan­dan zinde kal­ma­yı bir yan­dan da risk­ten uzak ol­ma­yı is­te­di­ği­ni an­la­tan Ba­ra­ner, bu doğ­rul­tu­da bi­sik­let tu­riz­mi­ne yö­ne­lik bir yo­ğun­luk oluş­tu­ğu­na dik­ka­ti çekti.

 

Antik Kentler Bisiklet Rotasında Milet Ve Didim’de Var

Tür­ki­ye’de de çok önem­li se­ya­hat acen­te­le­ri­nin bi­sik­let tu­riz­mi­ni keş­fet­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Ba­ra­ner, “Bir­li­ği­miz ön­cü­lü­ğün­de dün­ya­da önem­li bir he­ye­can oluş­tu­ra­cak ve Tür­ki­ye’ye yeni pro­fil­de tu­rist ka­zan­dı­ra­cak antik kent­ler bi­sik­let ro­ta­sı pro­je­si ha­zır­la­dık. Bunu, Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı Meh­met Ersoy ve il­gi­li yet­ki­li­ler­le pay­laş­tık.” dedi.

Pro­jey­le Ana­do­lu’da antik şe­hir­le­ri bi­sik­let­le bir­bi­ri­ne bağ­la­ma­yı plan­la­dık­la­rı­nı ak­ta­ran Ba­ra­ner, ilk etap­ta Ege ve Ak­de­niz’i kap­sa­yan bir bi­sik­let ro­ta­sı çiz­dik­le­ri­ni dile ge­tir­di. Ça­nak­ka­le’den baş­la­yan ro­ta­nın ilk eta­bı­nın Alan­ya’da sona er­di­ği­ne de­ği­nen Ba­ra­ner, pro­je­nin iler­le­yen aşa­ma­lar­da G a­zi­pa­şa’dan Mer­sin ve Hatay üze­rin­den tüm Ana­do­lu’yu ku­şat­ma­sı­nı he­def­le­dik­le­ri­ni kay­det­ti.

Tura ka­tı­lan­lar git­ti­ği yer­le­rin özel­lik­le­ri­ni 40 dilde din­le­ye­bi­lecek.

“8 ha­va­li­ma­nı, 8 uçak kul­la­nı­la­cak. Uçak­tan inip, direk bi­sik­let­le­re bi­ni­lecek. İnsan­lar yal­nız­ca pedal çe­vi­recek. Fark­lı me­de­ni­yet ve kül­tür­le Tür­ki­ye tu­rist­le­re geniş bir des­ti­nas­yon su­na­cak.

Tür­ki­ye’nin, ta­ri­hi do­ku­suy­la dün­ya­nın en uzun bi­sik­let antik kent ro­ta­sı­na sahip ola­ca­ğı­nı vur­gu­la­dı. Bi­sik­let­le ta­ri­hi ve kül­tü­rel yer­le­rin ge­zi­le­ce­ği­ni be­lir­ten Ba­ra­ner, söz­le­ri­ni şöyle sür­dür­dü:

“Bi­sik­let tu­riz­mi Av­ru­pa’da şu anda re­vaç­ta. Tür­ki­ye’nin de bu tu­rizm pas­ta­sın­dan ge­rek­li payı al­ma­sı ge­re­ki­yor. Proje kar­deş kent­le­ri bir­bi­ri­ne daha da kay­naş­tı­ra­cak. Dün­ya­da bi­sik­let ro­ta­la­rı önem­li bir po­tan­si­ye­le sahip. Bu po­tan­si­ye­le antik kent­le­ri dahil edi­yo­ruz. Ro­ta­yı, butik, dağ ya­maç­la­rın­da muh­te­şem res­to­ran­la­rı olan otel­ler, glam­ping de­ni­len te­mel­siz lüks ça­dır­lar, ah­şap­tan ya­pı­lan 7 yıl­dız­lı oda­lar­la zen­gin­leş­tir­me­yi ve Tür­ki­ye’ye tu­rizm­de bam­baş­ka bir imaj ka­zan­dır­ma­yı amaç­lı­yo­ruz.

Yılda en az 3 mil­yon tu­ris­tin bu ro­ta­yı kul­la­na­ca­ğı­na ina­nı­yo­ruz. Sa­de­ce bi­sik­let ro­ta­sın­dan gün­lük kul­la­nım için 15 avro alı­na­bi­lir, 3 mil­yon tu­rist or­ta­la­ma 5 gün kul­lan­sa önem­li bir döviz gir­di­si sağ­la­mış olu­ruz. Bir de buna otel­le­ri, res­to­ran­la­rı, ça­dır­la­rı dahil eder­sek önem­li bir gelir ka­pı­sı olu­şa­cak­tır.”

Ba­ra­ner, pro­je­nin ta­til­ci­le­ri ve tu­rizm­ci­le­ri “her şey dahil” sis­te­mi­ne ba­ğım­lı­lık­tan da kur­ta­ra­bi­le­ce­ği­ni kay­det­ti.