Anım­sat­ma­lar « Mavi Didim Gazetesi

22 Haziran 2021 - 06:49

Anım­sat­ma­lar

Anım­sat­ma­lar
Son Güncelleme :

16 Mayıs 2021 - 18:57

523 views

Anım­sat­ma­lar

Yine ev­le­ri­mi­ze bay­rak­la­rı­mı­zı asa­rak kut­la­dık ulu­sal bay­ram­la­rı­mı­zı; bi­ri­le­ri Fi­lis­tin için so­kak­la­ra öz­gür­ce çı­kar­ken…
Eğer ger­çek­leş­me­miş ol­say­dı 23 Nisan 1920 ve 19 Mayıs 1919, bugün zor der­din Şeker Bay­ra­mın, Kur­ban Bay­ra­mın kutlu olsun !…
Bu ne­den­le iyi bil de­ğe­ri­ni ulu­sal gün­le­ri­nin ve Ulu Ön­de­rin Ata­nın… O’nun ba­şar­dık­la­rı te­me­li­dir bu ül­ke­nin, bu va­ta­nın!…
Ya­şa­dık­ça, var ol­duk­ça; sü­rek­li anım­sa­na­cak­lar ara­sın­da ye­ri­ni al­ma­lı­dır bu de­ğer­le­rin, Türk Ulusu bunu sakın unut­ma!…

Biz Türk­ler; Dünya cen­ne­ti bir ül­ke­de ya­şı­yo­ruz. Doğal kay­nak­la­rıy­la, iklim ko­şul­la­rıy­la Tanrı/Doğa ver­miş de ver­miş. Ama biz­ler bu var­lık­la­rı­mı­zı gör­mez­den gelip, gözü çöp­lük­te çap­kın­lar gibi, sü­rek­li ya­ban­cı mal­la­ra özlem için­de­yiz.
İç pa­zar­da­ki mal­la­rın fi­yat­la­rı­nı de­net­le­mek için ithal ika­me­si­ne gi­ri­şi­yo­ruz, ar­dın­dan yerli üre­ti­mi­miz ge­ri­le­mek şöyle dur­sun, bü­tü­nüy­le pa­zar­dan si­li­ni­yor. İşte Çi­ki­ta muz ve ne­re­dey­se yok olan Ana­mur muzu ör­ne­ği… İşte Ame­ri­kan pi­rin­ci ve Trak­ya’nın ku­ru­yup giden çel­tik fab­ri­ka­la­rı… İşte tü­tün­cü­lü­ğü­mü­zün öl­dü­rü­lü­şü, pa­za­rı­mı­za giren Japon ve Ame­ri­kan tü­tün­le­ri… İşte kuş gribi ba­ha­ne­siy­le köy ta­vuk­çu­lu­ğu­nun bi­ti­ri­li­şi… İşte Bursa zey­tin­ci­li­ği üze­ri­ne son yıl­lar­da oy­na­nan oyun­lar ve pa­zar­la­rı­mı­za giren Yunan zey­ti­ni ve yağ­la­rı… İşte açık süt içil­me­sin kam­pan­ya­sıy­la, dev şir­ket­le­rin pazar pa­yı­nın ar­tı­şı…
Her şey; rah­met­li Kemal SUNAL’ın “Küçük Bak­kal, Sü­per­mar­ke­te Karşı” fil­mi­nin öy­kü­sü gibi… So­nuç­ta; küçük ve belki de orta öl­çek­te­ki iş­let­me­le­re yaşam hakkı ta­nı­ma­ma, ulus­la­ra­ra­sı ya da ulus-öte­si Dünya dev­le­ri­nin açık pa­za­rı olma yo­lun­da hızla yol alı­şı­mız… Günü gelip de seçim san­dık­la­rı ku­rul­du­ğun­da; asla unu­tul­ma­ma­sı ge­re­ken­le­rin ilk sı­ra­sı­na kon­ma­lı­dır bu ya­şa­dık­la­rı­mız, bunu da ak­lın­da tut de­ğer­li hal­kım !…

Vu­rul­muş yüzü koyun yerde ya­tar­ken, ayak­ka­bı­sı­nın al­tın­da­ki delik; yıl­lar­ca unu­tul­ma­dı ve her­kes alan­lar­da hay­kı­rır­ken hep bir ağız­dan “he­pi­miz Hran­tız, he­pi­miz Er­me­ni­yiz” di­ye­rek onu hep anım­sa­dı.

Ve daha sonra Soma’da ya­şa­nan fe­la­ket ne­de­niy­le aya­ğın­da­ki delik ço­ra­bıy­la bir ma­den­ci düştü göz­le­ri­mi­ze ve acısı yü­re­ği­mi­ze, ama gün­ler geç­tik­çe kim­se­ler onu an­ma­dı, anım­sa­ma­dı; hiç kimse “he­pi­miz ma­den­ci­yiz” de­me­di. Oysa en az Hrant kadar, delik ço­rap­la­rıy­la ma­den­ci­ler de ol­ma­lıy­dı sü­rek­li anım­sa­na­cak­lar ara­sın­da !…

Her şey “ba­ca­sız sa­na­yii TURİZM” için ama her şey na­fi­le, her şey bo­şu­na !… İngi­liz çok­tan yaf­ta­la­dı ül­ke­yi; RED ZONE ko­duy­la…
“Siz eğ­le­nin ben aşı­lan­dım” yurt­ta­şın, daha doğ­ru­su tu­rizm iş­ko­lun­da ça­lı­şa­nın yü­zü­ne vu­rul­muş bir damga…
Sanki tu­rizm sek­tö­rün­de ça­lı­şan­lar; so­kak­ta ba­şı­boş gezen kedi, köpek… Onlar aşılı; tır­ma­la­yıp, ısı­rır­sa sakın kork­ma tu­rist efen­di !…
Mo­ri­son Sü­ley­man; ik­ti­da­rı dö­ne­min­de, 5 Yıl­lık Kal­kın­ma Plan­la­rı’nda iş­siz­lik so­ru­nu­na çözüm öne­ri­si ola­rak, Av­ru­pa’ya işçi gön­der­me yo­lu­nu seçti. Bir ba­kı­ma köle ko­nu­mu­na dü­şür­dü; em­per­ya­liz­me karşı ba­ğım­sız­lık sa­va­şı ver­miş bir ulu­sun ço­cuk­la­rı­nı…
Özal da “şir­ket yö­ne­tir gibi dev­let yö­net­me” tak­tik­le­riy­le ve ti­ca­ri ma­ha­ret­le­riy­le, yedi dü­ve­lin en önde ge­le­ni­ne” Tür­ki­ye’nin tek ihraç ürünü var; o da as­ke­ri” de­dirt­ti, Meh­met­çik­ler’i Sam Amca’nın çı­kar­la­rı için, dün­ya­nın her ye­ri­ne gön­der­di.
Ve şimdi de üç ana­ka­ra­ya ya­yıl­mış hey­bet­li Os­man­lı­nın to­run­la­rı ge­çi­nen­ler; tam takır kalan ha­zi­ne­ye döviz akışı sağ­la­mak için ül­ke­ye ge­lecek ya­ban­cı­la­ra, sanki ve­te­ri­ner de­ne­ti­min­den geç­miş, aşılı ve de ku­lak­la­rı zım­ba­lı yük hay­va­nı ki­ra­lar gibi yurt­taş­la­rı­mı­zı su­nu­yor­lar.
Ola ki ulus­la­ra­ra­sı bir de­ğer-siz-lik sı­ra­la­ma­sı ya­pı­la­cak olsa; Türk Ulusu, tar­tış­ma­sız şam­pi­yon­luk ipini gö­ğüs­ler, çok büyük bir fark­la…
Kim bilir o ça­lı­şan­lar “Siz eğ­le­nin ben aşı­lan­dım” mı yoksa “siz eğ­le­nin ben aşa­ğı­lan­dım” mı diye ge­çi­ri­yor­dur iç­le­rin­den o mas­ke­le­ri yüz­le­ri­ne ta­kar­ken, ger­çek­ten de ne dü­şü­nü­yor­lar­dır acaba?…
Ve o mas­ke­le­ri öne­ren­ler de le-be-leb dö­vün­sün­ler bun­dan böyle “gitti dö­viz­ler, gitti, kap­tır­dık tu­rist­le­ri Yunan’a” diye, çünkü RED ZONE ola­rak ta­nım­lan­dı Tür­ki­ye !… Do­la­yı­sıy­la bu ya­şa­na­na­lar da anım­san­ma­sı ge­re­ken sı­ra­la­ma­sın­da ke­sin­lik­le, ama ke­sin­lik­le kon­ma­lı­dır ilk sı­ra­ya, özel­lik­le de san­dık­lar hal­kın önüne gel­di­ğin­de…

Daha ne di­ye­lim ?… He­lal­lik is­te­yin­ce ül­ke­nin iri­le­ri; unut­ma­sın diye dünde ka­lan­la­rı bi­ri­le­ri… Biz de di­li­mi­zin söy­le­ye­bil­di­ğin­ce, eli­mi­zin ya­za­bil­di­ğin­de anım­sat­mak is­te­dik!…