Anadolu Basını Oksijen Çadırından Çıkarılmalıdır « Mavi Didim Gazetesi

17 Haziran 2021 - 19:55

Anadolu Basını Oksijen Çadırından Çıkarılmalıdır

Anadolu Basını Oksijen Çadırından Çıkarılmalıdır
Son Güncelleme :

10 Şubat 2021 - 17:46

811 views

“Anadolu Basını Oksijen Çadırından Çıkarılmalıdır”

Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Fe­de­ras­yo­nu (TGF) 63. Baş­kan­lar Kon­se­yi Sonuç Bil­dir­ge­si

Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Fe­de­ras­yo­nu’nun (TGF) 63. Baş­kan­lar Kon­se­yi top­lan­tı­sı Ko­ro­na­vi­rüs ne­de­niy­le on­li­ne ola­rak 07 Ocak 2021 günü in­ter­net üze­rin­den Baş­kan­lar Kon­se­yi üye­le­ri ve Basın Vakfı üye­le­ri­nin yoğun ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­leş­ti­ril­di. Sal­gı­nın art­tı­ğı bu dö­nem­de ül­ke­miz­de olum­suz etki ya­ra­tan ko­ro­na­vi­rü­sün en çok et­ki­le­di­ği sek­tör­ler­den olan basın sek­tö­rü­nün ya­şa­dı­ğı zor­luk­la­rın tar­tı­şıl­dı­ğı top­lan­tı­da gün­de­me gelen hu­sus­la­rın ka­mu­oyu ile pay­la­şıl­ma­sı ka­rar­laş­tı­rıl­dı.

1) Ga­ze­te­ci­le­rin ka­ran­ti­na ted­bir­le­ri sı­ra­sın­da uy­gu­la­nan kı­sıt­la­ma­lar­la bir­lik­te, ha­ya­ti önem ta­şı­yan böyle bir dö­nem­de hal­kı­mı­zın bil­gi­ye eri­şi­mi­ni sağ­la­yan gece gün­düz de­me­den sağ­lık­lı/sağ­lık­sız or­tam­lar­da zor şart­lar al­tın­da ça­lı­şan, bu uğur­da kendi ca­nı­nı ve aile­si­ni riske atan, kamu ya­ra­rı için her zaman halk­la, bü­rok­ra­siy­le ve si­ya­si­ler­le sü­rek­li yüz yüze olan ki­şi­ler­dir. Mes­lek­taş­la­rı­mı­zın da sağ­lık­lı bir or­tam­da görev yap­ma­la­rı için, ya­pı­la­cak aşı sa­ye­sin­de virüs ile ili­şi­ği ke­si­lip sağ­lık­lı or­tam­lar­da görev yap­ma­sı bir an evvel sağ­lan­ma­lı­dır. “Bunun için tüm ga­ze­te­ci­ler ön­ce­lik­li ola­rak aşı­lan­ma­lı­dır.”

2) Dev­le­ti­mi­zin bir­çok esnaf gru­bu­na des­tek pa­ke­ti açık­la­ma­sı­na rağ­men zor bir süreç ya­şa­yan ga­ze­te­ci­ler bu des­tek­le­rin dı­şın­da bı­ra­kıl­mış­tır. Ga­ze­te­ler maaş ver­mek­te, ça­lı­şan­lar da maaş al­mak­ta zor­lan­mak­ta­dır. Ga­ze­te­ler bu gün ilan­la­rın ye­ter­siz­li­ği yü­zün­den ma­li­yet­le­ri­ni bile kar­şı­la­ya­maz du­ru­ma gel­miş­tir. Dev­le­ti­mi­zin aci­len “Basın sek­tö­rü ve ça­lı­şan­la­rı için de maddi des­tek pa­ke­ti açık­la­ma­sı, bunun ya­nın­da ayak­ta du­ra­bil­mek için ga­ze­te­le­re, TV ve rad­yo­la­ra fa­iz­siz kredi ve­ril­me­si sağ­lan­ma­lı­dır.”

3) Bu güne kadar ge­li­nen süreç içe­ri­sin­de Te­le­viz­yon ve Rad­yo­lar da zor du­rum­la­ra düş­müş­tür. Rek­lam ge­lir­le­ri­nin en alt se­vi­ye­le­re düş­me­si ile bir­lik­te TV’lerin Uydu be­del­le­rin­de her­han­gi bir iyi­leş­tir­me­ye gi­dil­me­me­si sek­tö­rü çok zor du­rum­lar­da bı­rak­mış­tır. “Uydu be­del­le­rin­de aci­len iyi­leş­tir­me ya­pıl­ma­lı­dır.” Rad­yo­lar­da pan­de­mi dö­ne­min­de telif hak­la­rı­nı öde­ye­me­dik­le­ri, zo­run­lu gi­der­le­ri­ni dahi kar­şı­la­ya­ma­dık­la­rı için bir­çok yerel radyo ku­ru­lu­şu ic­ra­lık olmuş, çoğu ka­pan­ma ka­ra­rı al­mış­tır. Ha­ya­ti sü­reç­le­ri­ni devam et­ti­re­bil­me­le­ri için tüm des­tek­ler­den fay­da­lan­dı­rıl­ma­la­rı ge­rek­mek­te­dir.
4) Cum­hur­baş­kan­lı­ğı İle­ti­şim Baş­kan­lı­ğı Basın Kartı Ko­mis­yo­nu gö­re­vi­ni tam an­la­mıy­la ya­pa­ma­mak­ta­dır. Karta mü­ra­ca­at eden mes­lek­taş­la­rı­mız sü­re­le­ri dol­ma­sı­na rağ­men kart­la­rı­nı ala­ma­mak­ta­dır. Sü­rek­li basın kart­la­rı hala ye­ni­len­me­yen bir­çok ar­ka­da­şı­mız mağ­dur edi­lir­ken sü­re­si geçen ya da basın kart­la­rı ye­ni­le­necek mes­lek­taş­la­rı­mı­zın kart­la­rı­nın ve­ril­me­si ne­re­dey­se 1 yılı bul­mak­ta­dır. Basın sek­tö­rü ça­lı­şan­la­rı­nın yıl­lar­ca büyük bir gu­rur­la ta­şı­dık­la­rı bu kart­lar için uy­gu­la­nan bugün kü tutum mes­lek­taş­la­rı­mı­zı mağ­dur et­mek­te­dir. “Hak edi­len Sü­rek­li Basın kart­la­rı­nın ve­ril­me­si ve Basın kart­la­rı­nın ye­ni­len­me­si en hızlı şe­kil­de ya­pıl­ma­lı ve hak sa­hi­bi ga­ze­te­ci­le­rin iti­ba­rı geri ve­ril­me­li­dir.”
5) Kuzey Kıb­rıs Türk Cum­hu­ri­ye­ti’nde bu­lu­nan mes­lek­taş­la­rı­mı­zın ta­şı­mış ol­duk­la­rı basın kart­la­rı­nın Tür­ki­ye’de ge­çer­li ol­ma­sı sağ­lan­ma­lı, sorun ya­şa­dık­la­rı Tür­ki­ye’de Türk basın kart­la­rıy­la aynı özel­lik­te iti­bar gör­me­si sağ­lan­ma­lı­dır.
6) İnter­net ga­ze­te­ci­li­ği ile il­gi­li ya­sa­nın halen çı­kar­tıl­ma­mış ol­ma­sı basın sek­tö­rü­nü ve ha­ya­tı­mı­zı olum­suz yönde et­ki­le­me­ye devam et­mek­te­dir. Basın il­ke­le­ri­ne uygun şe­kil­de gö­rev­le­ri­ni ya­pan­la­rın dı­şın­da mer­di­ven altı ha­ber­ci­lik­le bir­lik­te şan­taj ve asıl­sız ha­ber­ler­le gün­dem ya­ra­tan in­ter­net med­ya­sı­nın bir an evvel bir­bi­rin­den ay­rıl­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Ya­pı­la­cak dü­zen­le­mey­le hak­sız re­ka­be­tin or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sı ile bir­lik­te in­ter­net med­ya­sı­nın hem basın kartı, resmi ilan, hem de yıp­ran­ma payı gibi hak­lar­dan fay­da­lan­dı­rıl­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Tüm si­ya­set­çi­le­rin ve hal­kın karşı ol­du­ğu ga­ze­te­ci­lik adı al­tın­da bu kut­sal mes­le­ği le­ke­le­yen­le­re de ge­rek­li yap­tı­rım­la­rın uy­gu­la­na­rak mes­le­ğin onu­ru­nun kur­ta­rıl­ma­sı şart­tır.

7) Basın İlan Ku­ru­mu­nun ilan alan ga­ze­te­le­re uy­gu­la­mış ol­du­ğu %15’lik ke­sin­ti­nin Co­vid-19 pan­de­mi sü­re­ci içe­ri­sin­de bir süre alın­ma­ma­sı veya alın­ma­sı elzem ise ora­nın %8’e dü­şü­rül­me­si yerel med­ya­nın ya­şa­ma­sı için ha­ya­ti önem ta­şı­mak­ta­dır.

8) Yerel medya için en büyük gelir kay­na­ğı olan İcra ilan­la­rı­nın as­kı­ya asıl­ma­ma­sı, bu ilan­la­rın yay­gın medya ye­ri­ne il­le­ri­miz­de im­kan­sız­lık­lar için­de çıkan yerel ga­ze­te­ler­de de­ğer­len­di­ril­me­si sağ­lan­ma­lı ve Ana­do­lu med­ya­sı­nın ayak­ta kal­ma­sı­na des­tek olun­ma­lı­dır.

9) Yerel ba­sı­nın en büyük des­tek­çi­si ol­ma­sı ge­re­ken be­le­di­ye­le­rin mec­lis ka­rar­la­rı­nın tüm il­ler­de ga­ze­te­ler­de ya­yın­lan­ma­sı ve hal­kın be­le­di­ye mec­li­sin­de alı­nan ka­rar­la­rı sağ­lık­lı şe­kil­de takip et­me­si sağ­lan­ma­lı­dır. Bu sa­ye­de hem hal­kı­mız ya­pı­lan iş­ler­den ha­ber­dar ola­cak hem de yerel ba­sı­na can suyu ola­cak­tır.
10) 1994 yı­lın­da gre­ko­men güreş da­lın­da 25 yıl ara­dan sonra altın ma­dal­ya ala­rak Av­ru­pa Şam­pi­yon­lu­ğu­nu ül­ke­mi­ze ka­zan­dı­ran Art­vin’li Milli Gü­reş­çi Erol Ko­yun­cu’nun ve­fa­tı­nın­dan sonra hiç­bir şe­kil­de ülke gün­de­mi­ne gel­me­me­si, ba­kan­lık ve milli ta­kım­lar ta­ra­fın­dan bir açık­la­ma ya­pıl­ma­ma­sı ve yay­gın ba­sın­da yer al­ma­ma­sı büyük bir ve­fa­sız­lık­tır. Ül­ke­si için mü­ca­de­le ede­rek Türk Bay­ra­ğı­nı gön­de­re çek­ti­rip İstik­lâl Mar­şı­nı okut­ma­sı­nın kar­şı­lı­ğı böyle bir ve­fa­sız­lık ol­ma­ma­lı­dır. Ül­ke­miz­de­ki tüm milli spor­cu­la­rı­mı­za değer ve­ril­me­si sahip çı­kıl­ma­sı ve si­ya­sal­laş­tı­rıl­ma­ma­sı ge­rek­li­dir.
Ka­mu­oyu­na say­gıy­la du­yu­ru­lur.