AGD Başkanı Semra Şener’in 10 Ocak Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler Günü Açıklaması « Mavi Didim Gazetesi

23 Haziran 2021 - 02:33

AGD Başkanı Semra Şener’in 10 Ocak Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler Günü Açıklaması

AGD Başkanı Semra Şener’in 10 Ocak Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler Günü Açıklaması
Son Güncelleme :

08 Ocak 2021 - 18:02

169 views

AGD Başkanı Semra Şener’in 10 Ocak Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler Günü Açıklaması

10 Ocak Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler Günü do­la­yı­sıy­la her yıl ol­du­ğu gibi bu yılda Ata’nın hu­zu­run­da çe­lenk tö­re­ni­miz­de bu­luş­tuk. Geç­ti­ği­miz yıl ol­du­ğu gibi bu yılda bi­zim­le olan AYE­SOB ön­ce­ki dönem baş­ka­nı Hu­li­si Akşit’e ve Je­olo­ji Mü­hen­dis­le­ri Odası Aydın İl Tem­sil­ci­si Hasan Kuru’ya, çi­çek­le­riy­le gü­nü­mü­ze anlam katan Aydın Ti­ca­ret Bor­sa­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Fevzi Çon­dur’a min­net­ta­rız. Tö­re­ne ka­tı­lan en genç ga­ze­te­ci mes­lek­ta­şı­mız Malik Özer’in ha­yal­le­ri­ne ulaş­ma­sı ve yaşça en kı­dem­li ola­rak ara­mız­da bu­lu­nan Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­miz ve Didim Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti Baş­ka­nı Ergun Kork­maz’ın dilek ve te­men­ni­le­ri yol ha­ri­ta­mız ol­ma­ya devam edecek. Ka­rar­lı­yız… İnanç­lı­yız…10 Ocak­la­rı bay­ram ta­dın­da kut­la­mak için ça­lış­ma­ya devam ede­ce­ğiz.