Açık Mektup 2 « Mavi Didim Gazetesi

13 Mayıs 2021 - 09:07

Açık Mektup 2

Açık Mektup 2
Son Güncelleme :

16 Nisan 2021 - 9:48

335 views

Açık Mektup 2

Ya­zar­ken dü­şün­ce­le­ri­mi iki şehir bes­ler. Ber­lin’de iyi bul­du­ğum ola­nak­la­rı Didim’e, Didim’de be­ğen­di­ğim dü­şün­ce ve et­kin­lik­le­ri Ber­lin’e ge­tir­me­yi arzu ede­rim.
Ül­ke­ler köprü gö­re­vi üst­le­nen göç­men beyin gü­cü­nü din­le­yip örnek al­sa­lar, yer­kü­re­miz daha ay­dın­lık olur­du.
Yet­miş yıl­la­rın­da Didim’de bir tek ko­nak­la­ma yeri vardı. Sek­sen yıl­la­rın­da vergi, te­le­fon abone iş­le­mi gibi resmi işler için Söke’ye git­mek ge­re­ki­yor­du. Si­te­le­re dol­muş git­mi­yor­du. Site bekçi ve işçi ço­cuk­la­rı çok zor şart­lar al­tın­da okul­la­rı­na gi­de­bi­li­yor­du. Gaye 2 si­te­sin­de posta me­mu­ru ile imza top­la­dı­ğı­mı­zı ha­tır­lı­yo­rum.
Açık Mek­tup ya­zı­ma cevap veren Ti­ca­ret Odası Yurt­dı­şı tem­sil­ci­si Hik­met At­ti­la ve İngrid Pi­eper-Şen­türk’ün yorum ve öne­ri­le­rin­den bun­dan ön­ce­ki ya­zı­la­rım­da bah­set­miş­tim. Bu ya­zım­da kom­şum, res­sam, emek­li öğ­ret­men Tur­gut Gül­ten’in dü­şün­ce­le­ri­ne yer ver­mek is­ti­yo­rum.
Oku­yu­cu­la­rı­mın mek­tup­la­rıy­la har­man­la­ya­rak bir­leş­tir­di­ğim dü­şün­ce, öneri ve bil­gi­ler bütün tatil yö­re­le­ri­ne örnek ola­bi­lir. Var olan olum­lu ha­ber­ler du­yu­ru­lur­sa kent­ler bir­bir­le­rin­den öğ­re­ne­bi­lir­ler. Yurt­dı­şın­da ya­şa­yan ve Tür­ki­ye’de ta­ti­li­ni ge­çi­ren­ler veya yaz­lı­ğı olan­lar kent­le­rin ge­liş­me­si­ne hiz­met etmiş olur­lar.

1. Henüz ya­zıl­ma­dıy­sa Didim’in ta­ri­hi ya­zıl­ma­lı­dır.
2. Ko­ro­na kri­zin­den ders çı­ka­ra­rak yaz­lık sa­hip­le­ri­nin ad­res­le­ri resmi da­ire­ler­de, Be­le­di­ye nez­din­de iyi not edil­me­li. Vergi, elekt­rik, su, te­le­fon üc­ret­le­ri için banka ta­li­ma­tı iyi takip edil­me­li. Firma devir tes­lim­de dev­re­dil­me­li, sı­fır­dan baş­lan­ma­ma­lı.
3. Fa­tu­ra­lar bah­çe­ye atıl­ma­ma­lı, elekt­ro­nik posta ile ev sa­hip­le­ri­ne bil­di­ril­me­li. Evde ol­ma­ya­na ait bir bil­di­ri­nin bah­çe­ye bı­ra­kıl­ma­sı man­tı­ğı­nı an­la­mak ol­duk­ça zor.
4. Be­le­di­ye’den ya­pı­lan du­yu­ru­lar ho­par­lör­le ilan edi­lin­ce hem ses kir­li­ği ya­pı­yor hem de kimse an­la­mı­yor, anon­su rüz­gâr alıp gö­tü­rü­yor. Si­te­le­rin pa­no­la­rı­na ya­zı­lı ola­rak asıl­ma­lı­dır. Didim ga­ze­te­le­ri site mar­ket­le­rin­de gö­rü­lecek şe­kil­de kon­ma­lı. Ye­şil­kent si­te­sin­de mar­ket sa­hi­bi sen­den başka kimse is­te­mi­yor, diye yerli ga­ze­te­le­ri gös­ter­mi­yor­du. Zira yerli ga­ze­te­den fazla ka­zan­mı­yor. Ay­rı­ca du­yu­ru­la­rın ya­zı­lı ya­pıl­ma­sı halkı oku­ma­ya teş­vik eder.
5. Bahçe ve yeşil alan­la­rın ba­kı­mın­da Zi­ra­at Mü­dür­lü­ğü’nde gö­rev­li bir zi­ra­at mü­hen­di­si si­te­ler­de de da­nış­man­lık yap­ma­lı­dır. İklim de­ği­şik­li­ği artık daha bi­linç­li ol­ma­ya zor­lu­yor. Ev sa­hip­le­rin mek­tu­bu­nu dahi oku­ya­ma­yan iş­çi­le­re fazla ücret öde­ni­yor. Ev sa­hi­bi ge­le­ce­ği zaman tıraş edi­yo­ruz, di­yor­lar. Bahçe ve yeşil alan­lar bütün yıl bo­yun­ca ne­fe­si­miz ol­du­ğu­nu, on­la­ra öğ­ret­mek gerek. Ana­do­lu’da ye­ti­şen bit­ki­ler artık Al­man­ya’ya ge­ti­ri­li­yor. Bu du­rum­da Ege ve Ak­de­niz Böl­ge­le­rin­de bitki ör­tü­sü de­ği­şe­cek­tir.
6. Tur­gut Gül­ten, mek­tu­bun­da İngi­liz kom­şu­la­rın sokak hay­van­la­rı ko­ru­ma­da hiz­met­le­ri­ni yaz­mış. Bazı Türk va­tan­daş­la­rın bu ko­nu­da uy­gar­laş­ma­sı için çok za­ma­na ih­ti­yaç var, diyor. Her ko­nu­da yar­dı­ma hazır ol­du­ğu­nu bil­di­ri­yor. Didim Be­le­di­ye­si ken­di­si­ni, ça­lış­ma­la­rı­nı çok ya­kın­dan ta­nı­yor. Yerel yö­ne­tim­ler Didim’de ya­şa­yan tec­rü­be­ler­den ya­rar­lan­ma­lı­dır.
7. İlgili kurum ve yerel yö­ne­tim­ler bün­ye­sin­de Didim’de ya­şa­yan Al­man­lar, Al­man­ya’da ya­şa­yan ama ta­ti­li­ni Didim’de ge­çi­ren ve yaz­lı­ğı olan­lar hak­kın­da is­ta­tis­tik ya­pıl­ma­lı ve or­ga­ni­ze ol­ma­la­rı­na des­tek ol­ma­lı ve ön­der­lik yap­ma­lı­dır­lar. İnter­net ara­cı­lı­ğı ile ya­pı­la­ma­yan hiç­bir işlem kal­ma­dı. Ko­ro­na kri­zin­de yol­lar ka­pa­nın­ca iyi, sis­tem­li bir şe­kil­de or­ga­ni­ze olma zo­run­lu hale gel­miş­tir. Ka­pa­tı­lan cep te­le­fo­nu­mu Vo­da­fo­ne ba­yi­si, Tur­gut Gül­ten ve Murat Torun’un ça­ba­la­rı­na rağ­men, aç­ma­mış­tır.
8. Ede­bi­yat, fel­se­fe ve diğer kül­tü­rel et­kin­lik­le­rin du­yu­ru­su ya­zı­lı ola­rak da bil­di­ril­me­li.
9. Yaz­lı­ğı olan­la­ra Al­man­ya’da ol­du­ğu gibi, site der­nek yö­ne­ti­mi ve yerel se­çim­ler­de mek­tup­la oy verme hakkı ve­ril­me­li­dir. Site der­nek yö­ne­tim­le­ri si­te­yi temiz tutma, aidat top­la­ma dı­şın­da; çevre, kadın, genç ve yurt­dı­şı Türk­le­ri şek­lin­de ça­lış­ma kol­lar için teş­vik edil­me­li­dir. Kül­tü­rel et­kin­lik­ler, ta­ri­hi yer­le­rin zi­ya­re­ti or­ga­ni­ze edil­me­li­dir. Site der­nek­le­rin Didim’de bir çatı der­ne­ği­ne üye ol­ma­la­rı sağ­lan­ma­lı­dır.
10. Pan­de­mi do­la­yı­sıy­la hayat du­run­ca Al­man­ya Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı va­tan­daş­la­rı­nı tüm ge­ze­gen­den top­la­ya­rak, uçak­la ül­ke­ye ge­tir­di. Yeni Ze­lan­da’dan 20.000 öğ­ren­ci ge­ti­ril­di. Çoğu öğ­ren­ci­ler li­se­yi bi­ti­ri­yor ve bir yıl ara ver­dik­ten sonra üni­ver­si­te­ye baş­lı­yor. Bu bir yılda öğ­ren­ci­le­re dil öğ­ren­me, hayat de­ne­yi­mi yap­ma­la­rı amaç­la­nı­yor. Böyle bir et­kin­lik Didim için de dü­şü­nül­me­li­dir. Öğ­ren­ci­le­re otel, res­to­ran, okul­lar­da ve zi­ra­at alan­la­rın­da iş ve­ri­le­bi­lir. Bir yılda öğ­ren­ci­ler Türk­çe öğ­re­nir, iler­de üni­ver­si­te­yi bi­ti­rin­ce her biri tu­rizm el­çi­si olur. Bu ko­nu­da Fe­de­ral Al­man­ya Cum­hur­baş­ka­nı ön­der­li­ğin­de İstan­bul’da ku­ru­lan Ju­gendb­rüc­ke (Genç­lik Köp­rü­sü) ile bir­lik­te ça­lı­şı­la­bi­lir.
11. Cilt so­ru­nu olan­lar için ve ak­ci­ğer kan­se­ri­ne karşı Didim’in temiz deniz ha­va­sın­dan ya­rar­lan­ma­lı ve sağ­lık tu­riz­mi­ne önem ve­ril­me­li. Bu tu­rizm bütün yıl bo­yun­ca devam eder. Bu ko­nu­da Al­man­ya sağ­lık si­gor­ta­la­rıy­la ça­lı­şı­la­bi­lir.
12. Didim Cem evi ki­tap­lık dü­ze­ni örnek alı­na­rak çok dilli ki­tap­la­rın bu­lun­du­ğu Akköy ve Didim Be­le­di­ye kü­tüp­ha­ne­le­ri iyi ko­run­ma­lı ve kul­la­nıl­ma­sı için du­yu­rul­ma­lı. Lot­har Holz­hey Didim Be­le­di­ye Kü­tüp­ha­ne­si­ne dört yüze yakın Al­man­ca kitap he­di­ye et­miş­ti. Akköy ki­tap­lı­ğın­da bir oda ta­ma­mıy­la Al­man­ca dili ki­tap­la­ra ay­rıl­mış­tır.

Pan­de­mi kri­zin­de evde kalma ve ha­ya­tın yavaş iler­le­me­si dü­şün­me ve plân­la­ma için fır­sat ve­ri­yor. Tur­gut Gül­ten’in de­di­ği gibi, kamu gö­rev­li­le­ri ve yerel yö­ne­tim­ler reh­ber­lik et­me­li, yerli ve ya­ban­cı tu­rist­ler, yaz­lık sa­hip­le­ri do­lan­dı­rı­cı­la­rın in­sa­fı­na bı­ra­kıl­ma­ma­lı. Aksi tak­dir­de ülke tu­riz­mi­ne zarar ver­mek­te­dir.

Hoşça kalın!