DİDİMDE GER­ÇEK­LEŞTİRİLEN İLÇE AFET YÖNETİM TOP­LAN­TI­SI ÖNEMLİ FAKAT YE­TERLİ DEĞİLDİR. « Mavi Didim Gazetesi

17 Haziran 2021 - 21:10

DİDİMDE GER­ÇEK­LEŞTİRİLEN İLÇE AFET YÖNETİM TOP­LAN­TI­SI ÖNEMLİ FAKAT YE­TERLİ DEĞİLDİR.

DİDİMDE GER­ÇEK­LEŞTİRİLEN İLÇE AFET YÖNETİM TOP­LAN­TI­SI ÖNEMLİ FAKAT YE­TERLİ DEĞİLDİR.
Son Güncelleme :

25 Ocak 2021 - 15:22

518 views

DİDİMDE GER­ÇEK­LEŞTİRİLEN İLÇE AFET YÖNETİM      .

TOP­LAN­TI­SI ÖNEMLİ FAKAT YE­TERLİ DEĞİLDİR.

TMMOB Je­olo­ji Mü­hen­dis­le­ri Odası Aydın İl Tem­sil­ci­si Hasan KURU, Didim’de Kaymakamlık tarafından düzenlenen İlçe Afet Yönetim Toplantısı hakkında açıklamada bulundu.

Kamu yö­ne­ti­mi­nin bil­di­ği üzere İl Afet Risk Azalt­ma Plan­la­ma­la­rı­na Ha­zır­lık ça­lış­ma­la­rı ül­ke­miz da­hi­lin­de tüm il­le­ri­miz­de ya­pıl­mak­ta­dır. Aydın ili­miz­de de bu ça­lış­ma­lar ne­ti­ce­sin­de Vali Yar­dım­cı­mız baş­kan­lı­ğın­da TMMOB’ ne bağlı mes­lek oda­la­rı­nın ka­tı­lım­la­rıy­la Afad il Mü­dür­lü­ğün­de 13.01.2021 ta­ri­hin­de ger­çek­leş­ti­ril­miş­tir.

Ya­pı­lan İl Afet Risk Azalt­ma Plan­la­ma­la­rı­na Ha­zır­lık ko­nu­lu top­lan­tı­ya, TMMOB Je­olo­ji Mü­hen­dis­le­ri Odası Aydın İl Tem­sil­ci­li­ği ola­rak ka­tı­lım gös­ter­miş olup, kent­sel dö­nü­şüm, bina güç­len­dir­me, yeni imar alan­la­rı­nın oluş­tu­rul­ma­sı, yapı de­ne­tim sis­te­min­de yer­bi­lim­le­ri­nin var­lı­ğı­nın ge­rek­li­li­ği, fay sa­kı­nım bant­la­rı ge­rek­li­ği ve olası afet risk­le­ri­nin azal­tıl­ma­sı hu­su­sun­da tek­nik sunum ve bil­gi­len­dir­me­le­ri­mi­zi yap­tık. Bu hu­sus­ta afet­le­rin ön­len­me­si ve/veya et­ki­le­ri­nin azal­tıl­ma­sı yö­nün­den geniş ka­tı­lım­lı ça­lış­ma ve ça­lış­tay­lar ger­çek­leş­ti­ri­le­cek­tir.

Sayın Didim Kay­ma­ka­mı­mız il­çe­mi­ze gel­dik­le­rin­den bu yana gerek in­sa­ni, be­şe­ri ile­ti­şim ge­rek­se de önem­siz de­necek ko­nu­la­ra dahi ilgi gös­te­rip kent ve so­run­la­ra sahip çık­ma­sı de­ğer­li bu­lun­mak­ta olup ka­mu­oyu ta­ra­fın­dan tak­dir­le iz­len­mek­te­dir.

Afet­ler­le mü­ca­de­le esa­sı­nın afet ön­ce­si tek­nik ve bi­lim­sel önlem, fa­ali­yet ve ça­lış­ma­la­rın ol­du­ğu gü­nü­müz­de bi­li­nen bir ger­çek­tir. Bu hu­sus­ta Sayın Didim Kay­ma­kam­lı­ğı­mız baş­kan­lı­ğın­da ya­pı­lan top­lan­tı­da afet­le mü­ca­de­le­de bi­lim­sel ve tek­nik yak­la­şım ve ko­nu­la­rın de­ğer­len­di­ril­me­si açı­sın­dan ku­rum­sal bir tem­si­li­yet ol­ma­dı­ğı gö­rül­mek­te­dir.

Olası bir afe­tin ken­ti­mi­ze et­ki­si­nin azal­tıl­ma­sı ve ya­pı­lan ka­mu­sal hiz­me­tin so­rum­lu­lu­ğu­nun ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si için, TMMOB ’ ne bağlı ko­nuy­la il­gi­li mes­lek oda­la­rı ve dev­le­tin diğer il­gi­li ku­rum­la­rı yet­ki­li­dir.
TMMOB Je­olo­ji Mü­hen­dis­le­ri Odası afe­tin ön­len­me­si ve za­rar­la­rı­nın azal­tıl­ma­sı ko­nu­sun­da tüm bilgi ve bi­ri­kim­le­ri­ni dev­le­ti­mi­zin ve anadolu yakası escort hal­kı­mı­zın hiz­me­ti­ne sun­ma­ya hazır ve yet­kin­dir.
Ka­mu­oyu­na say­gıy­la duyu­ru­lur.