23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı al­ter­na­tif tö­re­ni ya­pıl­dı « Mavi Didim Gazetesi

22 Haziran 2021 - 07:43

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı al­ter­na­tif tö­re­ni ya­pıl­dı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı al­ter­na­tif tö­re­ni ya­pıl­dı
Son Güncelleme :

23 Nisan 2021 - 11:52

245 views

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı al­ter­na­tif tö­re­ni ya­pıl­dı

Tür­ki­ye Büyük Mil­let Mec­li­si’nin açı­lı­şı­nın 101. yılı ve 23 Nisan Ulu­sal Ege­men­lik ve Çocuk Bay­ra­mı ne­de­niy­le Didim’de dü­zen­le­nen resmi tö­re­nin ar­dın­dan si­ya­si parti ve STK’lar ta­ra­fın­dan al­ter­na­tif tören ya­pıl­dı.
Ya­pı­lan tö­re­ne Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ahmet Deniz Ata­bay, CHP İlçe Baş­ka­nı Nu­ret­tin Koçak, İyi Parti İlçe Baş­ka­nı Vefa Berk Tez­se­ze­ner, bazı be­le­di­ye mec­lis üye­le­ri ve STK tem­sil­ci­le­ri ka­tıl­dı.
Al­ter­na­tif tö­ren­de Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si, İYİ Parti, Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği, Didim Tu­rizm Der­ne­ği, Türk Hava Ku­ru­mu Didim Şu­be­si ve Cum­hu­ri­yet­çi Ka­dın­lar Der­ne­ği çe­lenk­le­ri­ni Ata­türk anı­tı­na su­nu­mu­nu ger­çek­leş­tir­di.